ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ

Κερδισμ?νη η Αυστραλ?α στον «π?λεμο» ΗΠΑ - Κ?να?

REUTERS

Ο εμπορικ?? π?λεμο? ΗΠΑ - Κ?να? ?χει επηρε?σει τι? περισσ?τερε? απ? τι? ισχυρ?? οικονομ?ε? του κ?σμου, απ? τη Γερμαν?α μ?χρι την Ιαπων?α. Η Αυστραλ?α, ωστ?σο, ?χι μ?νο ?χει καταφ?ρει να διαφ?γει κ?θε κ?νδυνο, αλλ? οι εξαγωγ?? τη? ?χουν αναρριχηθε? σε ιστορικ? υψηλ? επ?πεδα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ «Κ»

1 β?ντεο mativid--2

Το πρ?το β?μα

Η μεγ?λη φωτι? στην Ανατολικ? Αττικ? το καλοκα?ρι του 2018 ?φησε βαρι? τρα?ματα στον Δημ?τρη Φιλιππ?. Ενα χρ?νο μετ? η περιπ?τει? του δεν ?χει τελει?σει.

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ K

ΤΑΞΙΔΙΑ