ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλε?ται απ? τον ΕΦΕΤ το αλε?ρι ?Μ?λοι Αγ?ου Γεωργ?ου για ?λε? τι? χρ?σει??

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στην αν?κληση παρτ?δα? του προ??ντο? "ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αλε?ρι για ?λε? τι? χρ?σει?" προχωρ? ο ΕΦΕΤ, επειδ? περιε?χε αλλεργιογ?νο ουσ?α (σ?για), η οπο?α δεν δηλ?νεται στην επισ?μανση.

Η ανακο?νωση του ΕΦΕΤ για το αλε?ρι, «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αλε?ρι για ?λε? τι χρ?σει?»: 

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικ?τερα η Περιφερειακ? Διε?θυνση Ηπε?ρου του Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλα?σιο του προγρ?μματο? ασφ?λεια? και ποι?τητα? των τροφ?μων για το ?το? 2018 ω? προ? τι? αλλεργιογ?νε? ουσ?ε? και ?στερα απ? εργαστηριακο?? ελ?γχου? που διενεργ?θηκαν στην Α? Χημικ? Υπηρεσ?α Αθην?ν – Τμ?μα Β? του Γενικο? Χημε?ου του Κρ?του?, διαπ?στωσε τη διακ?νηση προ??ντο? αλευριο? σ?του, στο οπο?ο ανιχνε?τηκε η παρουσ?α αλλεργιογ?νου ουσ?α? (σ?για?), η οπο?α δεν δηλ?νεται στην επισ?μανση.
  
 
Συγκεκριμ?να, πρ?κειται για το προ??ν "ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αλε?ρι για ?λε? τι? χρ?σει?", σε συσκευασ?α του 1Κg, με ημερομην?α λ?ξη? 30/06/2019 και αριθμ? παρτ?δα? 17582426418, το οπο?ο παρασκευ?ζεται απ? την εταιρε?α ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ με ?δρα στη Σο?ρπη Μαγνησ?α?.
 
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζ?τησε απ? την εν λ?γω επιχε?ρηση την ?μεση αν?κληση / απ?συρση του συν?λου τη? συγκεκριμ?νη? παρτ?δα? απ? την αγορ? και ?δη βρ?σκονται σε εξ?λιξη οι σχετικο? ?λεγχοι. Καλο?νται οι καταναλωτ??, που ε?ναι αλλεργικο? στη σ?για και ?χουν ?δη προμηθευτε? το ανωτ?ρω προ??ν (φωτογραφ?α κ?τωθι), να μην το καταναλ?σουν». 

 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ