ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποψη: Μ?α λ?ση που δεν αφ?νει πληγ?? στο σ?μα τη? Ελλ?δα?

ΝΙΚΟΣ ΜΕΡΤΖΟΣ*

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η Βουλ? των Σκοπ?ων επικ?ρωσε τη συμφων?α των Πρεσπ?ν και ενσωμ?τωσε τι? κα?ριε? διατ?ξει? τη? στο σ?νταγμα τη? χ?ρα?. Η αναθε?ρηση του συντ?γματο? τη? ΠΓΔΜ βελτ?ωσε προ? ?φελο? τη? Ελλ?δο? κρ?σιμα σημε?α που η συμφων?α ε?χε αφ?σει ασαφ? ?πω? ιδ?ω? η ιθαγ?νεια, η εθνικ? ταυτ?τητα του γειτονικο? λαο?, το προο?μιο και το ?ρθρο 36 του συντ?γματο?. Επιπλ?ον, πρ?τη φορ? το σ?νταγμα δ?χεται ?μμεσα ?τι ο λεγ?μενο? «μακεδονικ??» λα?? ε?ναι πολυεθνικ??: Σλ?βοι «Μακεδ?νε?», Αλβανο?, Βλ?χοι, Βο?λγαροι, Σ?ρβοι, Ρομ?, Β?σνιοι και Το?ρκοι.

Οι σφοδρ?? αντιδρ?σει? στην Ελλ?δα εστι?ζονται στα εξ?? κεντρικ? σημε?α: ?νομα του γειτονικο? κρ?του?, γλ?σσα, ιθαγ?νεια, αλυτρωτισμ?? και διεκδ?κηση «μακεδονικ?? μειον?τητα?» στην ελληνικ? –«Αιγαιατικ?»– Μακεδον?α.

Ονομα: Μ?χρι τη δι?λυση τη? Γιουγκοσλαβ?α? η Ελλ?δα, σε πλε?στα διπλωματικ? ?γγραφ? τη? προ? το Βελιγρ?δι, ον?μαζε Σοσιαλιστικ? Δημοκρατ?α τη? Μακεδον?α? το τ?τε ομ?σπονδο κρ?το? των Σκοπ?ων. Οταν αυτ? ανακηρ?χθηκε ανεξ?ρτητο, η Αθ?να πρ?τεινε και ο ΟΗΕ το εν?γραψε στα μ?λη του με τη γνωστ? προσωριν? ονομασ?α (ΠΓΔΜ). Ο προσδιορισμ?? αυτ??, ?μω?, αναφ?ρεται στη λ?ξη Δημοκρατ?α και αφ?νει ατ?φιο το ?νομα Μακεδον?α. Το 2007 ?λα τα ελληνικ? κ?μματα, πλην του τ?τε ΛΑΟΣ, ε?χαν αποδεχθε? ?ναν γεωγραφικ? προσδιορισμ? στο ?νομα «Μακεδον?α». Με αυτ?ν την κοιν? θ?ση, παρ? τι? ισχυρ?? πι?σει? των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν και ?λλων συμμ?χων, τον Απρ?λιο 2008 η Ελλ?δα επ?τυχε την ομ?φωνη απ?φαση στη Δι?σκεψη Κορυφ?? του ΝΑΤΟ που υπ?ρξε θρ?αμβο?.

Γλ?σσα: Μακεδονικ? γλ?σσα ?χει αναγνωρ?σει επ?σημα η Ελλ?δα απ? το ?το? 1977 στο πλα?σιο του ΟΗΕ, που ?κτοτε την ?χει κατατ?ξει επ?σημα στον κατ?λογο των επισ?μων γλωσσ?ν των Ηνωμ?νων Εθν?ν. Η συμφων?α βελτι?νει το σημε?ο αυτ?, δι?τι ρητ? αναφ?ρει ?τι η μακεδονικ? ε?ναι σλαβικ? και αν?κει στον κλ?δο των νοτ?ων σλαβικ?ν γλωσσ?ν. Το σ?νταγμα προσθ?τει τ?ρα και την αλβανικ? γλ?σσα.

Ιθαγ?νεια: Ο ?ρο? «μακεδονικ?», ?πω? διατυπ?νεται αγγλικ? στη συμφων?α, μπορε? να θεωρηθε? ?τι σημα?νει εθνικ?τητα. Αλλ? το ?ρθρο 2 παρ. 2 του συντ?γματο? διασαφην?ζει ?τι η ιθαγ?νεια δεν σημα?νει εθνικ?τητα. Αναμεν?ταν να ψηφιστε? μ?α απ? τι? εξ?? προτ?σει? των Αλβαν?ν: α) αφα?ρεση τη? λ?ξη? «μακεδονικ?», β) «ιθαγ?νεια πολ?τη? τη? Β?ρεια? Μακεδον?α?» και γ) «οι πολ?τε? ?χουν την ιθαγ?νεια τη? Δημοκρατ?α? τη? Β?ρεια? Μακεδον?α?».

Αλυτρωτισμ??: Το προο?μιο και το ?ρθρο 36 του συντ?γματο? περιε?χαν ?ω? προχθ?? το κρατικ? ιδεολ?γημα του αλυτρωτικο? «Μακεδονισμο?», σ?μφωνα με το οπο?ο η ενια?α Μακεδον?α το 1913 διαμελ?στηκε και υποτ?χθηκε στου? κατακτητ?? Ελληνε?, Βουλγ?ρου? και Σ?ρβου?. Οι «Μακεδ?νε?», σ?μφωνα με αυτ? το αφ?γημα, εξεδ?ωξαν του? Σ?ρβου? κατακτητ?? το 1944 και στο πλα?σιο τη? Ομοσπονδιακ?? Γιουγκοσλαβ?α? ανεκ?ρυξαν την ομ?σπονδη ανεξ?ρτητη Σοσιαλιστικ? Δημοκρατ?α τη? Μακεδον?α?, την οπο?α το 1993 κ?ρυξαν ανεξ?ρτητο κρ?το? – τη Δημοκρατ?α τη? Μακεδον?α?. Επιπλ?ον –συνεχ?ζει το ιδεολ?γημα– οι υπ?δουλοι στην Ελλ?δα Σλαβομακεδ?νε? ξεσηκ?θηκαν, π?ραν μ?ρο? τον «εθνικοαπελευθερωτικ? αγ?να των Μακεδ?νων» και συνταξιοδοτο?νται στα Σκ?πια ?που κατ?φυγαν. Η Δημοκρατ?α τη? Μακεδον?α? προστατε?ει και ενισχ?ει του? «Μακεδ?νε?» στα γειτονικ? κρ?τη και στο εξωτερικ?. Τα ανωτ?ρω αν?φερε η απ?φαση τη? λα?κ?? συν?λευση? του ASNOM το 1943, την οπο?α αντ?γραφε αυτο?σια ?ω? προχθ?? το ?ρθρο 36 του Συντ?γματο?. Τ?ρα αφαιρ?θηκε η φρ?ση «απ?φαση του ASNOM» και αντικαταστ?θηκε με τη λ?ξη «ανακο?νωση τη? απ?φαση?».
Εν συντομ?α παρατ?θενται οι ακ?λουθε? τροπολογ?ε? του συντ?γματο?:

1. «Η πολιτε?α σ?βεται την κυριαρχ?α, την εδαφικ? ακεραι?τητα και την πολιτικ? ανεξαρτησ?α των γειτονικ?ν κρατ?ν. Προστατε?ει τα δικαι?ματα και τα συμφ?ροντα των υπηκ?ων τη? που ζουν ? διαμ?νουν στο εξωτερικ? και προωθε? του? δεσμο?? του? με την πατρ?δα. Μεριμν? για του? αν?κοντε? στον μακεδονικ? λα? που ζουν στη διασπορ? του εξωτερικο?».

2. «Η πολιτε?α δεν αναμειγν?εται στα κυριαρχικ? δικαι?ματα ?λλων κρατ?ν και στι? εσωτερικ?? του? υποθ?σει?. Η Δημοκρατ?α τη? Μακεδον?α? δεν ?χει εδαφικ?? βλ?ψει? προ? τι? γειτονικ?? χ?ρε?».

3. Καταργε?ται το ?ρθρο 49 του συντ?γματο? σ?μφωνα με το οπο?ο: «Η πολιτε?α μεριμν? για την κατ?σταση και τα δικαι?ματα των μελ?ν του μακεδονικο? λαο? στι? γειτονικ?? χ?ρε? και για του? αποδ?μου? απ? τη Μακεδον?α, βοηθ? στην πολιτιστικ? του? αν?πτυξη και την προωθε?».

Οι προαναφερ?μενε? αυτ?? κα?ριε? τροπολογ?ε? ?χουν αποθησαυριστε? απ? τι? επ?σημε? ανακοιν?σει? και δηλ?σει? στη Βουλ? των Σκοπ?ων ?που η ψ?φισ? του? εθεωρε?το βεβα?α. Πλ?ον απομ?νει να το διαβ?σουμε σ?ντομα και να το συγκρ?νουμε με τη συμφων?α των Πρεσπ?ν ?στε να εκφ?ρουμε τελικ? γν?μη.

Ασφαλ?? η συμφων?α ε?ναι ?να? επ?δυνο? συμβιβασμ??. Εθιξε βαθι? το α?σθημα των Ελλ?νων, αλλ? δεν αφ?νει ανοικτ?? πληγ?? στο σ?μα τη? Ελλ?δο?. Αντ?θετα κλε?νει πολλ??, εξοικονομε? πολ?τιμο διπλωματικ? κεφ?λαιο για ?λλα πολ? σοβαρ?τερα μ?τωπα, διασφαλ?ζει τη ρευστ? βαλκανικ? ενδοχ?ρα μα?, ανο?γει ευρ? πεδ?ο σε ?δη προγραμματισμ?να διεθν? δ?κτυα εν?ργεια? και μεταφορ?ν σε ενια?ο πλ?ον ευρωατλαντικ? χ?ρο και αναβαθμ?ζει κατακ?ρυφα τη γεωπολιτικ? αξ?α τη? Ελλ?δο?. Κλειδ? η Θεσσαλον?κη.

* Ο κ. Ν. Ι. Μ?ρτζο? ε?ναι τ?ω? πρ?εδρο? τη? Εταιρε?α? Μακεδονικ?ν Σπουδ?ν.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ