ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανικ? σοκ για του? Σλαβομακεδ?νε? τη? ΠΓΔΜ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

Ο πρ?εδρο? του Κοινοβουλ?ου τη? γειτονικ?? μα? χ?ρα?, ο Ταλ?τ Τζαφ?ρι, ε?ναι Αλβαν??. Ετσι, με β?ση τη συμφων?α, διευθ?νει πλ?ον τι? διαδικασ?ε? στη γλ?σσα του και οι Σλαβομακεδ?νε? βουλευτ?? κ?νουν χρ?ση ακουστικ?ν διερμηνε?α?!

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Απ? την Π?μπτη οι συζητ?σει? στο Κοινοβο?λιο τη? ΠΓΔΜ γ?νονται και στην αλβανικ? γλ?σσα. Μ?χρι τ?ρα οι Αλβανο? βουλευτ?? μπορο?σαν να χρησιμοποιο?ν τη γλ?σσα του?, αλλ? ο πρ?εδρο? τη? Βουλ??, παρ?τι Αλβαν?? και ο ?διο?, ?ταν υποχρεωμ?νο? να διεξ?γει τη συζ?τηση στη σλαβομακεδονικ?.

Πλ?ον, με τη χρ?ση τη? αλβανικ?? ω? επ?σημη? δε?τερη? γλ?σσα?, ο Ταλ?τ Τζαφ?ρι θα διευθ?νει τι? διαδικασ?ε? στη δικ? του γλ?σσα, υποχρε?νοντα? του? Σλαβομακεδ?νε? βουλευτ?? να κ?νουν χρ?ση των ακουστικ?ν διερμηνε?α?! Για τη σλαβομακεδονικ? κοιν? γν?μη, κυρ?ω? την προσκε?μενη στο VMRO DPMNE και του? υπ?ρμαχου? του μακεδονισμο?, ε?ναι ?να ακ?μα σοκ.

Ο πρ?εδρο? Γκι?ργκι Ιβ?νοφ επιχε?ρησε να μπλοκ?ρει την αναγν?ριση αρνο?μενο? να υπογρ?ψει το δι?ταγμα για τη γλ?σσα, αλλ? ο πρωθυπουργ?? Ζ?ραν Ζ?εφ τον παρ?καμψε, αναθ?τοντα? την υπογραφ? στον Αλβαν? πρ?εδρο τη? Βουλ?? που φυσικ? το ?κανε μετ? χαρ??.

Ισ?τιμη γλ?σσα

Η αλβανικ? πλ?ον θα ε?ναι ισ?τιμη με τη μακεδονικ? – αν?κουσα στην οικογ?νεια των νοτιοσλαβικ?ν γλωσσ?ν, και θα ισχ?ει erga omnes σε ?λη την επικρ?τεια. Θα τη βλ?πουμε στι? πινακ?δε? στα σ?νορα, στι? οπο?ε? θα αναγρ?φεται το «καλ?? ?λθατε στη “Δημοκρατ?α τη? Β?ρεια? Μακεδον?α?”» στη μακεδονικ?, στην αλβανικ? και στην αγγλικ?. Αλλ?ζουν επ?ση? οι πινακ?δε? στα δημ?σια κτ?ρια, στην πρ?σοψη τη? Ακαδημ?α? Επιστημ?ν και Τεχν?ν. Η κρατικ? τηλε?ραση θα μεταδ?δει και στι? δ?ο γλ?σσε? τα δελτ?α, τα επ?σημα δημ?σια ?γγραφα θα ε?ναι και στην αλβανικ?, κ.λπ.

Μια ν?α πραγματικ?τητα μακρ?ν αυτ?? που ε?χε επιβ?λει τα τελευτα?α δ?κα χρ?νια ο εθνικιστ?? Ν?κολα Γκρο?εφσκι και σε μια πιο ?πια εκδοχ? οι προκ?τοχο? του, διαμορφ?νεται, στην ακ?μα για λ?γε? μ?ρε? «Δημοκρατ?α τη? Μακεδον?α?» ? FYROM. Τα... μακεδονικ? χαρακτηριστικ? στο νεοφ?τιστο κρ?το? τη? «Β?ρεια? Μακεδον?α?» νοθε?ονται και τα αλβανικ? γ?νονται πιο ?ντονα. Η ηγεμον?α του «μακεδονικο? ?θνου?» υποχωρε? και οι Αλβανο? με τη συμφων?α των Πρεσπ?ν αλλ? και με τη συνεργασ?α του? με τον Ζ?εφ γενικ?τερα, ισχυροποιο?νται. Οι κορυφα?οι στ?χοι του?, απ? την υπογραφ? τη? συμφων?α? τη? Αχρ?δα? το 2001 δι? τη? οπο?α? τερματ?στηκαν οι αιματηρ?? συγκρο?σει? με του? Σλαβομακεδ?νε? και ετ?θη το πλα?σιο τη? μεταξ? του?, αρμονικ?? συμβ?ωση? μελλοντικ?, επιτυγχ?νονται. Ο Αλ? Αχμ?τι και οι ηγ?τε? των ?λλων μικρ?τερων κομμ?των του? πανηγυρ?ζουν δικα?ω?.

Ο δρ?μο? για την ?νταξη τη? χ?ρα? στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπα?κ? Ενωση ανο?γει με τη συμφων?α των Πρεσπ?ν, εν? η καθι?ρωση τη? γλ?σσα? του? ω? δε?τερη? επ?σημη? σε ?λη την επικρ?τεια και για ?λε? τι? χρ?σει? ε?ναι πλ?ον γεγον??.

Για του? Αλβανο?? ?νταξη στο ΝΑΤΟ σημα?νει ασφ?λεια απ?ναντι στου? ιστορικο?? εχθρο?? του? στην περιοχ? Σ?ρβου?. Ενταξη στην Ε.Ε. σημα?νει –ε?ν και εφ?σον αυτ? προχωρ?σει– βελτ?ωση του βιοτικο? του? επιπ?δου. Αυτ? ?ταν τα κορυφα?α αιτ?ματα ?χι μ?νο τη? συμφων?α? τη? Αχρ?δα? αλλ? και τη? πολυσυζητημ?νη? «πλατφ?ρμα? των Τιρ?νων» και τα π?ραν και τα τρ?α συνεργαζ?μενοι με τον Ζ?ραν Ζ?εφ.

Δεν ε?ναι ?μω? και τα μ?να. Ο Αχμ?τι ?θελε να προχωρ?σουν ?μεσα με τον Ζ?εφ και στην εκλογ? συναινετικο? προ?δρου, Αλβανο? φυσικ?. Μια τ?τοια «υποχ?ρηση» του Σλαβομακεδ?να ηγ?τη ?μω? θα πυροδοτο?σε ?κρηξη εθνικισμο? στο μη αλβανικ? στοιχε?ο, που πολ? δ?σκολα θα ανεχ?ταν ?ναν τ?τοιο δυισμ? στην κορυφ? τη? πυραμ?δα? τη? εξουσ?α? και ?τσι στα μ?σα τη? εβδομ?δα?, καθ?? δεν καρποφ?ρησαν οι συζητ?σει?, ανακοιν?θηκε ?τι το αλβανικ? κ?μμα DUI τελικ? θα κατεβ?σει δικ? του υποψ?φιο.

Επεται συν?χεια

Η υλοπο?ηση τη? «ατζ?ντα? των Τιρ?νων», ωστ?σο, μ?λι? τ?ρα ξεκ?νησε και, ?πω? αναφ?ρουν πληροφορ?ε? απ? το Τ?τοβο και τα Σκ?πια, στο τραπ?ζι οι Αλβανο? πρ?κειται να ρ?ξουν ?μεσα την αποσ?νδεση τη? πληθυσμιακ?? ισοτιμ?α? του 20% που η συμφων?α προβλ?πει στη νομ? τη? εξουσ?α?, αλλ? και το μο?ρασμα του κρατικο? προ?πολογισμο? στι? δ?ο κοιν?τητε?, σλαβομακεδονικ? και αλβανικ?. Μ?λιστα, στην επικε?μενη απογραφ? δεν θα υπ?ρχουν στο ερωτηματολ?γιο η εθν?τητα και το θρ?σκευμα. Η β?μα προ? β?μα ομοσπονδιοπο?ηση του κρ?του? μ?σω θεσμικ?ν αλλαγ?ν, που του? προωθο?ν στην οριζ?ντια και κ?θετη κλ?μακα εξουσ?α?, ?ταν και παραμ?νει εσωτερικ? ο στ?χο? των Αλβαν?ν και η υλοπο?ηση τη? «ατζ?ντα? των Τιρ?νων» τον υπηρετε?.

Τα βλ?πει ?λα αυτ? η «?λλη πλευρ?», η σλαβομακεδονικ? και στου? κ?λπου? τη? αυξ?νεται το α?σθημα ανασφ?λεια? για τον μ?λλον τη?, αλλ? και του κρ?του? που συγκροτ?θηκε με ραχοκοκαλι? την ?δια. Η αλ?θεια ε?ναι ?τι χωρ?? τον Αλ? Αχμ?τι και του? ηγ?τε? των ?λλων μικρ?τερων κομμ?των του Τετ?βου η συμφων?α των Πρεσπ?ν δεν θα ε?χε καταρτιστε? καν και αυτ? δημιουργε? πλ?ον μια α?σθηση, που δεν απ?χει πολ? απ? την αλ?θεια, ?τι οι Αλβανο? ελ?γχουν τη χ?ρα.

Με δεδομ?νη τη στρατηγικ? του «ενια?ου εθνικο? χ?ρου» που αθ?ρυβα υλοποιο?ν οι Αλβανο? τη? βαλκανικ??, μεταξ? του? και αυτο? του Τετ?βου, και τι? διαφαιν?μενε? συνοριακ?? μεταβολ?? (Κοσ?βου - Αλβαν?α? και Κοσ?βου - Σερβ?α?), το μ?λλον τη? «Β?ρεια? Μακεδον?α?» στην υπ? διαμ?ρφωση ν?α εικ?να τη? δυτικ?? βαλκανικ?? ε?ναι ?να ζ?τημα που ?χει αρχ?σει να συζητε?ται στο περιθ?ριο των θριαμβολογι?ν για την κ?ρωση τη? συμφων?α? των Πρεσπ?ν και τι? ευεργετικ?? (;) επιπτ?σει? τη? στην περιοχ?.

«Αυτ? η συμφων?α μπορε? σε ιστορικ? χρ?νο να σημ?νει το τ?λο? τη? χ?ρα? ?πω? την ξ?ραμε. Δε?τε τι? κιν?σει? τη? de facto κατ?ργηση? των συν?ρων Αλβαν?α? και Κοσ?βου. Νομ?ζετε ?τι μ?νουν αδι?φοροι οι Αλβανο? των Σκοπ?ων απ? αυτ? που βλ?πουν να ?ρχεται; Πο? θα αναζητ?σουν ασφ?λεια οι Σλ?βοι αυτ?? τη? χ?ρα?, αν ?χι στη Βουλγαρ?α και στη Σερβ?α που καραδοκο?ν; Η καλ?τερη προοπτικ? που φα?νεται να ?χει ε?ναι η ομοσπονδιοπο?ησ? τη?, αυτ? ε?ναι το θετικ? σεν?ριο», μου ε?πε μια μ?λλον απαισι?δοξη, πλην ?μω? ?μπειρη και διορατικ? διπλωματικ? πηγ? που ξ?ρει σαν την «παλ?μη» τη? τη Β?ρεια Μακεδον?α.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ