Ο browser σα? ε?ναι παλι?? τεχνολογ?α?!

Αναβαθμ?στε τον για να δε?τε σωστ? αυτ? το site. Αναβαθμ?στε τον browser σα? τ?ρα!

×

Η ?απ?τη του αι?να? με το εμπ?ριο ρ?πων

Τα ελληνικ? ?χνη στι? 300.000 σελ?δε? διαβαθμισμ?νων εγγρ?φων που αφορο?ν εικονικ?? ενδοκοινοτικ?? συναλλαγ??.

Scroll Down

Χαρακτηρ?στηκε ω? η απ?τη του αι?να. Οχι ?δικα, αν αναλογιστε? κανε?? ?τι στο?χισε στου? Ευρωπα?ου? φορολογο?μενου? αρκετ? δισεκατομμ?ρια ευρ?. Συμμετε?χαν στελ?χη τραπεζικ?ν κολοσσ?ν, ?πω? η γερμανικ? Deutsche Bank, δικηγ?ροι και επιχειρηματ?ε?, υψηλ?βαθμα στελ?χη αστυνομικ?ν αρχ?ν τη? Ε.Ε. και η ιδιοκτ?τρια εν?? πι?νο μπαρ στη Μασσαλ?α με το ψευδ?νυμο ?Μασσαλι?τιδα?. Βρ?καν παρ?θυρο στο σ?στημα εμπορ?α? δικαιωμ?των ρ?πων, ?να πρωτ?τυπο μηχανισμ? που ?θεσε, το 2005, σε πιλοτικ? εφαρμογ? η Κομισι?ν για τον περιορισμ? των εκπομπ?ν αερ?ων του θερμοκηπ?ου. O μηχανισμ?? υποχρ?ωνε τι? ρυπογ?νε? βιομηχαν?ε? να αγορ?ζουν δικαι?ματα εκπομπ?ν για κ?θε τ?νο διοξιδ?ου του ?νθρακα που παρ?γαγαν, εν? ?σε? επιχειρ?σει? ε?χαν πλεον?ζουσε? μον?δε? μπορο?σαν να τι? μεταπωλο?ν σε τιμ?? που καθορ?ζονταν απ? ευρωπα?κ? χρηματιστ?ρια ρ?πων. Μ?σω μια? αλυσ?δα? εικονικ?ν αγοραπωλησι?ν, στην οπο?α παρεμβ?λλονταν εταιρε?ε? - φαντ?σματα και πλαστ? τιμολ?για, οι πρωταγωνιστ?? τη? απ?τη? κατ?φεραν να κλ?ψουν απ? τι? ευρωπα?κ?? φορολογικ?? αρχ?? ΦΠΑ αξ?α? 5 δισ. ευρ?. Η υπ?θεση ?ρχισε να αποκαλ?πτεται το δι?στημα 2009 - 2010 σε μια σειρ? απ? ευρωπα?κ?? χ?ρε? αν?μεσα στι? οπο?ε? η Γερμαν?α, η Αγγλ?α, η Γαλλ?α, η Ισπαν?α και η Ιταλ?α. Οι δ?κε? των κατηγορουμ?νων για συμμετοχ? στην απ?τη βρ?σκονται μ?χρι σ?μερα σε εξ?λιξη.

Η ?Κ? συμμετε?χε του? τελευτα?ου? μ?νε? σε μια πανευρωπα?κ? ?ρευνα, που συντ?νισε ο γερμανικ??, μη κερδοσκοπικ?? δημοσιογραφικ?? οργανισμ?? ?CORRECTIV? με θ?μα την κλοπ? του ΦΠΑ μ?σω εικονικ?ν, ενδοκοινοτικ?ν συναλλαγ?ν, γνωστ? ω? μ?θοδο? ?Καρουζ?λ? ? ?απ?τη του εξαφανισμ?νου εμπ?ρου?.

Το πρ?το σκ?λο? τη? ?ρευνα? δημοσιε?εται σ?μερα υπ? τον τ?τλο ?Ευρ?πη, η μεγ?λη κλοπ?? ? ?Grand Theft Europe?, που αποτελε? παρ?φραση του τ?τλου του γνωστο? β?ντεο γκ?ιμ ?Grand Theft Auto?. Συμμετε?χαν 63 δημοσιογρ?φοι απ? 35 δημοσιογραφικο?? οργανισμο?? ?λων των κρατ?ν - μελ?ν, τη Νορβηγ?α και την Ελβετ?α. Το ?ψο? των διαφυγ?ντων φ?ρων υπολογ?στηκε στο ιλιγγι?δε? ποσ? των 50 δισ. ευρ? ετησ?ω?. Για τι? αν?γκε? τη? ?ρευνα? απαιτ?θηκε η επεξεργασ?α 300.000 σελ?δων με διαβαθμισμ?να ?γγραφα, αν?μεσα στα οπο?α οι απ?ρρητοι φ?κελοι ερευν?ν τη? Εισαγγελ?α? του Μιλ?νου και τη? Φρανκφο?ρτη?, τηλεφωνικ?? συνομιλ?ε? υπ?πτων, ?πω? επ?ση? τιμολ?για και αποδεικτικ? συναλλαγ?ν τη? Deutsche Bank.

Η ?Κ? μελ?τησε το υλικ? τη? διαρρο?? και σ?μερα παρουσι?ζει το πρ?το σκ?λο? τη? ?ρευν?? τη?: τα ελληνικ? ?χνη τη? απ?τη? στην ευρωπα?κ? αγορ? ρ?πων, ?να απ? τα πεδ?α ?που βρ?κε εφαρμογ? η μ?θοδο? ?Καρουζ?λ?.

Το εμπ?ριο ρ?πων

Το σ?στημα εμπορ?α? ρ?πων τ?θηκε σε ισχ? στην Ευρ?πη και την Ελλ?δα το 2005 και η πρ?τη, πιλοτικ? περ?οδο? εφαρμογ?? του ολοκληρ?θηκε το 2007. ?Πρ?κειται για τον ακρογωνια?ο λ?θο τη? πολιτικ?? τη? Ε.Ε. για την αντιμετ?πιση τη? κλιματικ?? αλλαγ?? μ?σω τη? με?ωση? των εκπομπ?ν αερ?ων θερμοκηπ?ου? αναφερ?ταν στο κε?μενο τη? οδηγ?α? 2003/87/ΕΚ με τ?τλο ?Σ?στημα εμπορ?α? δικαιωμ?των εκπομπ?ν αερ?ων θερμοκηπ?ου?.

Γρ?φημα: Ν?τη? Ρ?γα?/ Ατελι? ?Κ?

Σε πανευρωπα?κ? κλ?μακα στο μηχανισμ? συμμετε?χαν 11.000 ρυπογ?νε? μον?δε?. Στην Ελλ?δα ο αριθμ?? του? ?ταν περ?που 100. Εκτ?? των ηλεκτροπαραγωγ?ν (π.χ. ΔΕΗ) δικαι?ματα εκπομπ?ν αγ?ραζαν και πωλο?σαν τσιμεντοβιομηχαν?ε?, κεραμοποι?ε?, ασβεστοποι?ε? και γενικ? βιομηχαν?ε? και επιχειρ?σει? που ?ταν συνδεδεμ?νε? με τον κατασκευαστικ? κλ?δο. Κ?θε μια απ’ αυτ?? υπ?βαλλε στο υπουργε?ο Περιβ?λλοντο? μελ?τη, στην οπο?α ?κανε πρ?βλεψη για την παραγωγ? τη? επ?μενη? χρονι?? και την ποσ?τητα διοξειδ?ου του ?νθρακα που κατ’ εκτ?μηση θα εξ?πεμπε. Η κατανομ? των δικαιωμ?των γιν?ταν επ? τη β?σει των προβλ?ψε?ν του?.

?μω?, η βαθι? οικονομικ? κρ?ση που ?πληξε τη χ?ρα και ιδια?τερα τον κατασκευαστικ? τομ?α περι?ρισε τον κ?κλο εργασι?ν του? και δημιο?ργησε πλε?νασμα δικαιωμ?των ρ?πων, το οπο?ο εξαγ?ταν σε ρυπογ?νε? εταιρε?ε? στην κεντρικ? και β?ρεια Ευρ?πη. Τη μεταπ?ληση των δικαιωμ?των αν?λαβαν περιβαλλοντικ?? εταιρε?ε? σε Ελλ?δα και το εξωτερικ? εισπρ?ττοντα? προμ?θεια επ? του τζ?ρου. Εν γν?ση του? ? ?χι, ορισμ?νε? απ’ αυτ?? συμμετε?χαν στην αλυσ?δα τη? απ?τη?, ?πω? για πρ?τη φορ? αποκαλ?πτει η ?ρευνα τη? ?Κ? σε συνεργασ?α τη γερμανικ? ομ?δα ?CORRECTIV?.

Η απ?τη τ?που ?καρουζ?λ? ?χει ω? αφετηρ?α τη? την απαλλαγ? των ενδοκοινοτικ?ν συναλλαγ?ν απο το ΦΠΑ. Στην αλυσ?δα των συναλλαγ?ν μπορο?ν να εμπλ?κονται περισσ?τεροι του εν?? ?μποροι, σε περισσ?τερε? απ? μια χ?ρε?. Στο τ?λο?, ?να? απ’ αυτο?? πωλε? τα αγαθ? ? τι? υπηρεσ?ε? που αγ?ρασε απ? ?λλη ευρωπα?κ? χ?ρα, στην εγχ?ρια -τελικ?- αγορ?. Σ’ αυτ?ν πρ?πει να καταβ?λλει τον Φ.Π.Α. που αναλογε? στη συναλλαγ?. Αντ’ αυτο? ωστ?σο, δεν τον καταβ?λει και εξαφαν?ζεται μετ? την συναλλαγ?. Οι αγοραστ?? ζητο?ν την επιστροφ? του ΦΠΑ απ? τον κρατικ? προ?πολογισμ?, ο οπο?ο? και του? επιστρ?φεται. ?τσι το κρ?το? τη? τελικ?? συναλλαγ?? καταβ?λλει επιστροφ?? χωρ?? καν να ?χει εισπρ?ξει ΦΠΑ.

Η Guardia di Finanza και η οδ?? Μεγ?στη?

Στι? ?ρευνε? για την υπ?θεση π?ραν μ?ρο? οι διωκτικ?? και δικαστικ?? αρχ?? αρκετ?ν ευρωπα?κ?ν κρατ?ν, ?πω? επ?ση? η ευρωπα?κ? αστυνομικ? υπηρεσ?α Europol. H τελευτα?α ε?χε επισημ?νει ?τι αφορμ? για να αποκαλυφθε? η απ?τη υπ?ρξε μια ?νευ προηγουμ?νου α?ξηση των συναλλαγ?ν στα χρηματιστ?ρια ρ?πων τη? Ε.Ε. Αν?μεσα στι? υπηρεσ?ε? που αν?λαβαν να διαλευκ?νουν την απ?τη ?ταν η ιταλικ? Guardia di Finanza και η εισαγγελ?α του Μιλ?νου. Στα ?γγραφα των Ιταλικ?ν αρχ?ν αποκαλ?πτεται ?τι στι? εταιρε?ε? - βιτρ?νε? που συστ?θηκαν με μοναδικ? σκοπ? την κλοπ? του ΦΠΑ απ? αγοραπωλησ?ε? δικαιωμ?των ρ?πων συγκαταλ?γονται τρει?, με παρ?ρτημα στην Καλλιθ?α.

Πρ?κειται για τι? FX Capital Sources, FDM Corporation και FEDFIRST Finance, οι οπο?ε? ε?χαν ?λε? ω? ?δρα του? την οδ? Αυλ?νο? στη Λευκωσ?α και υποκατ?στημα στην οδ? Μεγ?στη? στην Καλλιθ?α. Στη μεν οδ? Αυλ?νο? βρ?σκεται μια δικηγορικ? εταιρε?α, στα γραφε?α τη? οπο?α? ?γινε, την περ?οδο των ερευν?ν, ?φοδο? απ? την κυπριακ? αστυνομ?α μετ? απ? α?τημα συνδρομ?? των Ιταλ?ν. Στην οδ? Μεγ?στη? στην Καλλιθ?α αντ?θετα, στη θ?ση του ελληνικο? παραρτ?ματο? των εταιρει?ν βρ?σκεται, σ?μερα, ?να σο?περ μ?ρκετ.

Ο ρ?λο? των εταιρει?ν στην απ?τη των 5 δισ. ευρ? περιγρ?φεται σε ?γγραφο τη? εισαγγελ?α? του Μιλ?νου: ?προχωρο?ν σε εικονικ? π?ληση των δικαιωμ?των ρ?πων που ?χουν προηγουμ?νω? αγορ?σει και εισπρ?ττουν απ? το Δημ?σιο ? απ? εταιρε?ε? που επ?ση? δραστηριοποιο?νται στην αγορ? του διοξειδ?ου του ?νθρακα το ΦΠΑ, που προβλ?πεται σε μια κανονικ? συναλλαγ?. Μεταφ?ρουν στη συν?χεια τα χρ?ματα σε φορολογικο?? παραδε?σου? στο εξωτερικ??.

Ο εκπρ?σωπο? τη? μια? απ? τι? τρει?, Γ?λλο? υπ?κοο?, το 2010 εξ?δωσε εικονικ? τιμολ?για αξ?α? ο?τε λ?γο ο?τε πολ? 143 εκατομμυρ?ων ευρ?, κλ?βοντα? ΦΠΑ 28,6 εκατ. ευρ?.

Το υπουργε?ο Οικονομικ?ν τη? Κ?πρου σε ?γγραφ? του με ημερομην?α Ιο?λιο? 2012 επιβεβα?ωσε την εικονικ?τητα των συναλλαγ?ν επισημα?νοντα? ?τι οι εταιρε?ε? ?δεν διατηρο?σαν κατ?στημα ? γραφε?ο στην Κ?προ?.

?ντονο ελληνικ? ενδιαφ?ρον παρουσι?ζει και η συν?χεια τη? ?ρευνα?. Απ? ?γγραφα τη? διαρρο?? διαπιστ?νεται ?τι οι παραπ?νω εταιρε?ε? κελ?φη δ?χονταν εμβ?σματα και εξ?διδαν τιμολ?για για λογαριασμ? μια? ?λλη? ομ?δα? διασυνδεδεμ?νων εταιρει?ν: τη? ιταλικ?? ICASCO, τη? ισπανικ?? SENDECO και τη? Αυστριακ?? Climate Corporation, που δραστηριοποιο?νταν στο εμπ?ριο δικαιωμ?των εκπομπ?ν διοξειδ?ου του ?νθρακα.

Οι δ?ο πρ?τε? συνδ?ονται απ?λυτα μεταξ? του? καθ?? επικεφαλ?? του? υπ?ρξε ο 40χρονο? Ιταλ?? Pietro Valaguzza, που κατηγορ?θηκε για συμμετοχ? στην απ?τη. Η ICASCO συστ?θηκε τον Οκτ?βριο του 2009 και το 2010 ε?χε προλ?βει να πραγματοποι?σει εικονικ?? αγοραπωλησ?ε? δικαιωμ?των ρ?πων αξ?α? 400 εκατομμυρ?ων ευρ?. Ιχνη των χρημ?των βρ?θηκαν σε Κ?προ και Χονγκ Κονγκ.

Ο ?λληνα? ?μεσ?τη??

Στο πλα?σιο τη? ?ρευνα?, Ιταλο? αξιωματο?χοι ?καναν ?ρσει? απορρ?του και κατ?γραψαν τι? τηλεφωνικ?? συνομιλ?ε? μια? 38χρονη? υπαλλ?λου τη? SENDECO. Αν?μεσα στα πρ?σωπα με τα οπο?α ε?χε τακτικ?? επικοινων?ε? ?ταν κι ?να? Ελληνα? μηχανικ?? που αγ?ραζε δικαι?ματα ρ?πων απ? την Ελλ?δα και τα μεταπωλο?σε στην Ιταλ?α. Η 38χρονη ε?χε αρκετ?? συνομιλ?ε? μαζ? του, στι? οπο?ε? συζητο?σαν για μεταφορ?? εμβασμ?των και αγοραπωλησ?ε? δικαιωμ?των.

Μεγαλ?τερο, ?μω?, ενδιαφ?ρον ?χει συνομιλ?α τη? με μια γυνα?κα ον?ματι Gabriella που κατεγρ?φη στα τ?λη του 2010. Σ’ αυτ?ν, οι δ?ο γυνα?κε? επιχα?ρουν για το γεγον?? ?τι η ιταλικ? υπηρεσ?α τελωνε?ων και οι ελληνικ?? φορολογικ?? αρχ?? δεν κατ?φεραν να εντοπ?σουν εμπλοκ? των ιδ?ων και του Ελληνα συνεργ?τη του? στην κλοπ? φ?ρου.

?Π?ρα να σου πω τα ευχ?ριστα. Σωθ?καμε! Τα τελωνε?α δεν μπορο?ν να μα? κ?νουν τ?ποτα?, ακο?γεται να λ?ει η 38χρονη. Η γυνα?κα με την οπο?α συνομιλε? απαντ?:

?Ασε μη λε? πολλ? γιατ? ?ποτε ανο?γει? το στ?μα σου κ?τι συμβα?νει?.

Πρ?γματι, μερικ? εικοσιτετρ?ωρα αργ?τερα, η υπ?λληλο? τη? SENDECO δ?χεται τηλεφ?νημα απ? ?νδρα με μικρ? ?νομα Stefano. Την ενημερ?νει ?τι βρ?σκονται σε κ?νδυνο καθ?? οι ιταλικ?? αρχ?? ?χουν μπλοκ?ρει του? λογαριασμο?? του? και την προτρ?πει να ζητ?σει απ? τον Ελληνα μεσ?τη (broker) να μεταφ?ρουν τα δικαι?ματα ρ?πων στο Ελληνικ? μητρ?ο.

Stefano: ?Πρ?πει να κινηθο?με με ταχ?τητα φωτ???.

38χρονη: ?Τον πα?ρνω τηλ?φωνο αμ?σω??.

Δ?ο χρ?νια αργ?τερα, ανακριν?μενη απ? αστυνομικο?? τη? Guardia di Finanza για τι? σχ?σει? τη? με τον Ελληνα απ?ντησε ω? εξ??: ?ε?ναι μηχανικ??, τεχνικ?? σ?μβουλο? σε βιομηχαν?ε?. E?ναι επ?ση? ιδιοκτ?τη? δ?ο εταιρει?ν, η μια στην Ιταλ?α και η δε?τερη στην Ελλ?δα, που δραστηριοποιο?νταν στο εμπ?ριο διοξειδ?ου του ?νθρακα?. Ακ?μα, επιβεβα?ωσε ?τι μεταπωλο?σε στην εταιρε?α SENDECO δικαι?ματα εκπομπ?ν, που αγ?ραζε απ? ρυπογ?νε? βιομηχαν?ε? στην Ελλ?δα.

?ποπτε? διαδρομ?? μ?σω Αυστρ?α?

Πολλ? απ? τα πλεον?ζοντα στην Ελλ?δα δικαι?ματα εκπομπ?ν κατ?ληξαν στην αυστριακ? εταιρε?α Climate Corporation. Στα π?νω απ? 300.000 ?γγραφα τη? διαρρο?? υπ?ρχουν αποδεικτικ? συναλλαγ?ν αν?μεσα σε ελληνικ?? επιχειρ?σει? και την Climate Corp.

Τον Α?γουστο του 2009, για παρ?δειγμα, μια κεραμοποι?α στη Λ?ρισα πο?λησε 5.000 δικαι?ματα στην Climate Corp. με τιμ? 14,2 ευρ? για κ?θε τ?νο διοξειδ?ου του ?νθρακα. Το ?ψο? τη? συναλλαγ?? ?ταν 71.000 ευρ?. Τι? ?διε? μ?ρε? ασβεστοποι?α στη Δυτικ? Αττικ? πο?λησε στην αυστριακ? εταιρε?α 10.000 πλεον?ζοντα δικαι?ματα και εισ?πραξε 140.000 ευρ?.

Ρ?λο ενδι?μεσου στο εμπ?ριο ρ?πων μεταξ? Ελλ?δα? και Αυστρ?α? ?παιζε περιβαλλοντικ? εταιρε?α με ?δρα τη? στο κ?ντρο τη? Αθ?να?. Στα ?γγραφα τη? διαρρο?? υπ?ρχει υπογεγραμμ?νο συμφωνητικ?, στο οπο?ο αναφ?ρεται ?τι η Climate Corporation αναλαμβ?νει τι? αγοραπωλησ?ε? δικαιωμ?των για λογαριασμ? τη? ελληνικ?? εταιρε?α?.

Τον Απρ?λιο του 2010 η αστυνομ?α ?κανε ?φοδο στα γραφε?α τη? Climate Corp. Κατασχ?θηκαν 13 σκληρο? δ?σκοι με εκατομμ?ρια email που ε?χαν ανταλλαγε? το δι?στημα απ? τον Ιο?λιο του 2007 ω? τον Απρ?λιο του 2010. Σ’ αυτ? το δι?στημα η αυστριακ? εταιρε?α αγ?ρασε και πο?λησε π?νω απ? 10 εκατ. δικαι?ματα εκπομπ?ν κ?θε μ?να, εν? η εταιρε?α ε?χε εισπρ?ξει προμ?θειε? 3, 3 εκατομμυρ?ων ευρ?.

Στου? μεγαλ?τερου? πελ?τε? τη? συγκαταλ?γονται οι MP Solutions FZE και Eucalyptus Worldwide Ltd, που και οι δ?ο ε?χαν πρωταγωνιστικ? ρ?λο στην ευρωπα?κ? απ?τη στο ΦΠΑ. Παρ?μοιε? εμπορικ?? σχ?σει? ε?χε με την ισπανικ? εταιρε?α Saman Solutiones, τη? οπο?α? ο βασικ?? μ?τοχο? συνελ?φθη στον Παναμ?, ?πω? και με τον Μοχ?μεντ Φαχ?μ, που συνελ?φθη στο αεροδρ?μιο τη? Βι?ννη?, ω? ο εγκ?φαλο? του γερμανικο? καρουζ?λ.

Απ? την ?ρευνα τη? εισαγγελ?α? τη? Φρανκφο?ρτη? διαπιστ?θηκε ?τι η Climate Corporation, ε?χε δεχθε? πληρωμ?? 240 εκατομμυρ?ων ευρ? απο εταιρε?α στη Ν?α Ζηλανδ?α, που κατ?φερνε να εισπρ?ττει επιστροφ?? φ?ρου που ο κ?κλο? εργασι?ν τη? δεν δικαιολογο?σε. Μ?λι? ξ?σπασε το σκ?νδαλο, η Αγγλ?α και αρκετ?? ακ?μα χ?ρε? υιοθ?τησαν αντ?μετρα. Αντ?στρεψαν τον μηχανισμ? ε?σπραξη? του ΦΠΑ με τ?τοιο τρ?πο ?στε να μην ε?ναι δυνατ? η εξαφ?νιση του εμπ?ρου μετ? την επιστροφ? σ’ αυτ?ν του ΦΠΑ. Αμ?σω? μετ?, ο τζ?ρο? τη? Climate Corporation περιορ?στηκε στα 1,6 εκατομμ?ρια.

Συνολικ?, 6 ελληνικ?? εταιρε?ε? πο?λησαν στην Αυστριακ? εταιρε?α δικαι?ματα εκπομπ?ν. Η μ?νη ρυπογ?νο? μον?δα που αγ?ρασε και δεν πο?λησε δικαι?ματα στην Climate Corporation ?ταν μια ασβεστοποι?α τη? Αττικ??. Απαντ?ντα? στα ευρ?ματα τη? πανευρωπα?κ?? δημοσιογραφικ?? ?ρευνα?, η αυστριακ? εταιρε?α διευκρ?νισε ?τι ουδ?ποτε υπ?ρξε αντικε?μενο τακτικ?? αν?κριση?, ο?τε οι μ?τοχο? τη? παραπ?μφθηκαν σε δ?κη. Τη? επιβλ?θηκε πρ?στιμο ?ψου? 4 εκατομμυρ?ων ευρ? και εκκρεμε? προσφυγ? κατ? τη? απ?φαση? στο ευρωπα?κ? δικαστ?ριο.

Για την Kαθημεριν? και το Kathimerini.gr.

07.05.2019