ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ??χι? του Προ?δρου και το δ?λημμα Τσ?πρα

ΚΩΣΤΗΣ Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ

Οι κ. Τσ?πρα? και Παυλ?πουλο? συζ?τησαν κατ? τη συν?ντηση στο Προεδρικ? Μ?γαρο την περασμ?νη Δευτ?ρα για το ?αγκ?θι? που ?χει προκ?ψει.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ολα τα ενδεχ?μενα ανοικτ?, περιλαμβανομ?νη? και τη? ευθε?α? ρ?ξη?, αφ?νει το Μ?γαρο Μαξ?μου στην περ?πτωση κατ? την οπο?α επιβεβαιωθο?ν οι πληροφορ?ε? και ο Πρ?εδρο? τη? Δημοκρατ?α? Προκ?πη? Παυλ?πουλο? δεν υπογρ?ψει τελικ?? το δι?ταγμα για τι? αλλαγ?? στην ηγεσ?α τη? Δικαιοσ?νη?.

Οι κ. Τσ?πρα? και Παυλ?πουλο? συζ?τησαν για το «αγκ?θι» που ?χει προκ?ψει κατ? τη συν?ντηση στο Προεδρικ? Μ?γαρο την περασμ?νη Δευτ?ρα, ?ταν και ο πρωθυπουργ?? υπ?βαλε το α?τημα για δι?λυση τη? Βουλ?? και προκ?ρυξη πρ?ωρων εκλογ?ν στι? 7 Ιουλ?ου. Ο κ. Παυλ?πουλο? φ?ρεται να κατ?στησε σαφ?? πω? μ?χρι το τ?λο? του μ?να δεν μπορε? να υπογρ?ψει το δι?ταγμα, αφο? οι θητε?ε? του προ?δρου και του εισαγγελ?α του Αρε?ου Π?γου δεν ?χουν ολοκληρωθε?. Κατ? πληροφορ?ε?, πρ?σθεσε, δε, πω? δεν μπορε? να το πρ?ξει, χωρ?? να παραβι?σει τη νομιμ?τητα, ο?τε την εβδομ?δα που ακολουθε? μ?χρι να ανο?ξουν οι κ?λπε?, καθ?? η χ?ρα θα βρ?σκεται στην κορ?φωση τη? προεκλογικ?? περι?δου. Επ? τη? ουσ?α?, ο Πρ?εδρο? τη? Δημοκρατ?α? ενημ?ρωσε τον κ. Τσ?πρα ?τι μετ? την 30? Ιουν?ου θα επιστρ?ψει το επ?μαχο Προεδρικ? Δι?ταγμα στο υπουργικ? συμβο?λιο χωρ?? την υπογραφ? του.

Οπω? προαναφ?ρθηκε, το Μ?γαρο Μαξ?μου κρατ?ει ?λα τα σεν?ρια ανοικτ? για το π?? θα διαχειριστε? το διαφαιν?μενο «?χι» του κ. Παυλ?πουλου. Ορισμ?να στελ?χη εκτιμο?ν πω? η κυβ?ρνηση θα πρ?πει να τηρ?σει χαμηλο?? τ?νου?, καθ?? ενδεχ?μενη σ?γκρουση με τον Πρ?εδρο τη? Δημοκρατ?α? λ?γα εικοσιτετρ?ωρα πριν απ? τι? εθνικ?? εκλογ?? ε?ναι μια κ?νηση εξαιρετικ? μεγ?λου ρ?σκου, και θα μπορο?σε να αποτελ?σει τη χαριστικ? βολ? για τον ΣΥΡΙΖΑ που ?δη κινε?ται σε μεγ?λη δημοσκοπικ? απ?σταση απ? τη Ν?α Δημοκρατ?α. Επιπροσθ?τω?, υπενθυμ?ζουν πω? ο κ. Παυλ?πουλο? ?χι μ?νον υπ?ρξε επιλογ? του πρωθυπουργο? για την Προεδρ?α τη? Δημοκρατ?α?, αλλ?, παρ?λληλα, ο κ. Τσ?πρα? ?χει κατ’ επαν?ληψη αναφερθε? με ιδια?τερα θετικ? λ?για στον τρ?πο που ασκε? τα καθ?κοντ? του και ?χει ταχθε? απ? το β?μα τη? Βουλ?? υπ?ρ μια? ν?α? θητε?α? του.

Στον αντ?ποδα, υποστηρ?ζεται πω? με δεδομ?νο ?τι η απ?φαση του υπουργικο? συμβουλ?ου για τι? ν?ε? τοποθετ?σει? στη Δικαιοσ?νη ?χει ληφθε? ομ?φωνα, τυχ?ν μη αντ?δραση τη? κυβ?ρνηση? θα συνιστο?σε ?τακτη υποχ?ρηση και μ?λιστα στην κορ?φωση τη? προεκλογικ?? περι?δου. Επ?ση?, μια σ?γκρουση κορυφ?? θα μπορο?σε να οδηγ?σει σε α?ξηση τη? συσπε?ρωση? του ΣΥΡΙΖΑ που παραμ?νει η αχ?λλειο? πτ?ρνα του κυβερν?ντο? κ?μματο?.

Σε κ?θε περ?πτωση, ο κ. Τσ?πρα? θα λ?βει τι? τελικ?? του αποφ?σει? σταθμ?ζοντα? συνολικ? τα πολιτικ? δεδομ?να, ?πω? θα ?χουν διαμορφωθε? στο τ?λο? του μ?να. Ε?ναι ?μω? ενδεικτικ? ?τι τρει? ημ?ρε? μετ? τη συν?ντηση με τον κ. Παυλ?πουλο σε συν?ντευξ? του (στον ALPHA) ?σκησε ?μμεση πλην σαφ? π?εση στον κ. Παυλ?πουλο για τα επ?μαχα διατ?γματα. Συγκεκριμ?να, και απαντ?ντα? σε σχετικ? ερ?τηση σημε?ωσε: «Εχει σταλε? το δι?ταγμα, απ? εκε? και π?ρα ο Πρ?εδρο? τη? Δημοκρατ?α? ?χει διαμην?σει ?τι θα κ?νει αυτ? το οπο?ο ορ?ζει το Σ?νταγμα και ο ν?μο?, αλλ? ?ταν υπ?ρξει κ?νωση τη? θ?σεω?. Εν π?ση περιπτ?σει θα κ?νει αυτ? το οπο?ο αρμ?ζει στον ρ?λο του, ?χω εμπιστοσ?νη στην κρ?ση του».

Επικοινωνιακ? στροφ?

Π?ντω?, παρ?τι το σεν?ριο τη? ρ?ξη? παραμ?νει στο τραπ?ζι, επ? του παρ?ντο?, τ?σο ο ΣΥΡΙΖΑ, ?σο και η Ν.Δ. επιλ?γουν για διαφορετικο?? λ?γου? προεκλογικ?? εκστρατε?ε? χαμηλ?ν τ?νων. Ο πρωθυπουργ?? επ?λεξε εν?ψει των ευρωεκλογ?ν τη? 26η? Μα?ου μια στρατηγικ? ακρα?α? π?λωση? που ε?χε, ?μω?, ω? αποτ?λεσμα την καταβ?θιση των εκλογικ?ν ποσοστ?ν του κυβερν?ντο? κ?μματο?. Ω? εκ το?του, η στροφ? σε ?ναν περισσ?τερο προγραμματικ? λ?γο συνιστ? μον?δρομο. Π?ντω?, στην Κουμουνδο?ρου μετ? το σοκ τη? δειν?? ?ττα? ?χουν επιστρ?ψει κ?ποια δειλ? χαμ?γελα. Βεβα?ω?, ουδε?? θεωρε? ?τι η διαφορ? απ? τη Ν.Δ. ε?ναι αναστρ?ψιμη.

Ομω?, αποτιμ?ται ω? θετικ? εξ?λιξη ?τι στον τελευτα?ο κ?κλο των δημοσκοπ?σεων ο ΣΥΡΙΖΑ αυξ?νει κ?πω? τα ποσοστ? του, παρ?τι το ?διο ισχ?ει και για τη Ν.Δ. η οπο?α κινε?ται πλ?ον σαφ?? σε τροχι? αυτοδυναμ?α?.

Επ?ση?, στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμο?ν πω? η στρατηγικ? του? μπορε? να ευνοηθε? και απ? την επιλογ? του ΚΙΝΑΛ να κ?ψει, ουσιαστικ?, κ?θε γ?φυρα μετεκλογικ?? κυβερνητικ?? συνεργασ?α? με τη Ν.Δ. Π?ντω?, πληροφορ?ε? αναφ?ρουν πω? ε?ν απ? τι? δημοσκοπ?σει? των επ?μενων δ?ο εβδομ?δων προκ?πτει πω? η Ν.Δ. αποτυγχ?νει να πετ?χει τον στ?χο τη? αυτοδυναμ?α?, η πρ?εδρο? του ΚΙΝΑΛ θα αποστε?λει μ?νυμα πω? δεν θα αφ?σει τη χ?ρα να οδηγηθε? σε ν?ε? εκλογ?? με απλ? αναλογικ? και ορατ? το φ?σμα τη? ακυβερνησ?α?. Σ?μφωνα με τι? ?διε? πηγ??, η κ. Γεννηματ? θα περιγρ?ψει ?να σεν?ριο, με β?ση το οπο?ο ε?ν παραστε? αν?γκη, θα μπορο?σε να προσφ?ρει ψ?φο ανοχ?? στον κ. Μητσοτ?κη.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ