ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εκατ?ν πεν?ντα επτ? σελ?δε? αποτελο?ν το πιο καλ? φυλαγμ?νο μυστικ? τη? ελληνικ?? κρ?ση?. E?ναι το σχ?διο των δανειστ?ν στο οπο?ο περιγρ?φεται με ανατριχιαστικ?? λεπτομ?ρειε? το π?? θα γιν?ταν διαχε?ριση σε μ?α ?ξοδο τη? Ελλ?δα? απ? το ευρ?. Μ?χρι σ?μερα ελ?χιστα πρ?γματα ε?ναι γνωστ?. Τα αποσπ?σματα που ακολουθο?ν απ? το βιβλ?ο «Η τελευτα?α μπλ?φα», των δημοσιογρ?φων Ελ?νη? Βαρβιτσι?τη και Βικτωρ?α? Δενδρινο?, φ?ρνουν στο φω? τη? δημοσι?τητα? για πρ?τη φορ? την αναλυτικ? διαδικασ?α και τι? συν?πειε? εν?? Grexit. Τι θα γιν?ταν σε καταθ?σει? και συντ?ξει?, π?? θα τυπων?ταν το ν?ο ν?μισμα, π?σο μεγ?λη θα ?ταν η ανθρωπιστικ? κρ?ση που θα αντιμετ?πιζε η χ?ρα;

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κωδικ?? «Κροατ?α»

Στι? αρχ?? Ιουν?ου του 2015, και εν? πλ?ον η θ?ση τη? Ελλ?δα? στο ευρ? κρεμ?ταν απ? μ?α κλωστ?, μια μικρ? ομ?δα οικονομολ?γων και δικηγ?ρων συγκεντρ?θηκε υπ? απ?λυτη μυστικ?τητα στην α?θουσα συνεδρι?σεων του 15ου ορ?φου του κτιρ?ου Charlemagne, εκε? ?που στεγ?ζονται οι οικονομικ?? υπηρεσ?ε? τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ??. Επρ?κειτο για του? εμπειρογν?μονε? που για μ?νε? επεξεργ?ζονταν το περ?φημο Σχ?διο Β?, το οπο?ο θα εφαρμοζ?ταν σε περ?πτωση που το εφιαλτικ? σεν?ριο τη? ελληνικ?? χρεοκοπ?α? και τη? εξ?δου απ? το ευρ? γιν?ταν πραγματικ?τητα.

Εν? η προοπτικ? εν?? Grexit ε?χε μ?λι? αρχ?σει να μπα?νει δειλ? στι? συζητ?σει? του Eurogroup, το ?κρω? απ?ρρητο Σχ?διο Β? υπ?ρχε ?δη απ? το 2012 ?ταν η Ελλ?δα ε?χε φτ?σει και π?λι στα πρ?θυρα τη? χρεοκοπ?α? και μια μικρ? ομ?δα υψηλ?βαθμων αξιωματο?χων τη? Ε.Ε. και του ΔΝΤ ε?χαν χαρτογραφ?σει με απ?λυτη μυστικ?τητα π?? θα μπορο?σε να βγει η χ?ρα απ? το ευρ?. Προκειμ?νου να διασφαλιστε? ?τι η ?παρξη τη? ομ?δα? αυτ?? δεν θα δι?ρρεε, οι αρχιτ?κτονε? του σχεδ?ου ?δωσαν στην επιχε?ρηση το κωδικ? ?νομα «Ενταξη τη? Κροατ?α? στην Ευρωπα?κ? Ενωση». Το 2012, η Κροατ?α δεν ?ταν ακ?μη μ?λο? τη? Ε.Ε., οπ?τε η ονομασ?α αυτ? δεν θα κινο?σε υποψ?ε?. Τον συγκεκριμ?νο κωδικ? θα τον χρησιμοποιο?σαν για να κανον?σουν τι? μυστικ?? του? συναντ?σει?, εν? ετικ?τε? με την ονομασ?α «Ενταξη Κροατ?α?» ?ταν κολλημ?νε? στα κ?κκινα ντοσι? με τα απ?ρρητα ?γγραφα που μοιρ?ζονταν στου? συμμετ?χοντε?. Οταν το ενδεχ?μενο εν?? Grexit απομακρ?νθηκε, τα ντοσι? αυτ? κλειδ?θηκαν στα συρτ?ρια λ?γων και εκλεκτ?ν αξιωματο?χων.

Τρ?α χρ?νια αργ?τερα, στι? 12 Φεβρουαρ?ου 2015, την επομ?νη του πρ?του Eurogroup στο οπο?ο συμμετε?χε ο Βαρουφ?κη?, ο τ?τε επικεφαλ?? του Euroworking Group, Τ?μα? Β?ζερ, αποφ?σισε ?τι ?ταν ?ρα να ξεκλειδ?σει την ψηλ? ξ?λινη ντουλ?πα στο γραφε?ο του, να βγ?λει το δικ? του κ?κκινο ντοσι? και να το ξεσκον?σει. Αλλ? εν τω μεταξ? μια βασικ? λεπτομ?ρεια ε?χε αλλ?ξει: Η Κροατ?α ε?χε ?δη γ?νει μ?λο? τη? Ε.Ε., οπ?τε ?πρεπε να βρεθε? ν?α κωδικ? ονομασ?α. Ακολουθ?ντα? την παρ?δοση, οι αρχιτ?κτονε? του σχεδ?ου μετον?μασαν την επιχε?ρηση σε «Αλβαν?α: αν?λυση και σχ?διο ?κτακτη? αν?γκη?, ενδεχ?μενη χρεοκοπ?α 2015».

Το Σχ?διο Β? ?ταν απ?στευτα περ?πλοκο και εξ?ταζε ?λα τα πιθαν? τεχνικ? και νομικ? προβλ?ματα που θα προ?κυπταν στην περ?πτωση εξ?δου τη? Ελλ?δα? απ? την Ευρωζ?νη. Η προετοιμασ?α του εγγρ?φου ολοκληρ?θηκε σε περ?που 60 ημ?ρε?, με το μεγαλ?τερο μ?ρο? του ?τοιμο απ? τι? αρχ?? Απριλ?ου. Με την ?νδειξη «Αυστηρ? απ?ρρητο», σκιαγραφο?σε μια ζοφερ? προοπτικ? για τη χ?ρα. «Οι συν?πειε? εν?? τ?τοιου σεναρ?ου ε?ναι ακρα?ε? και μπορο?ν να β?λουν την Ελλ?δα σε ?να ταχ? μονοπ?τι προ? την ?ξοδο απ? την Ευρωζ?νη και πιθαν?? απ? την Ευρωπα?κ? Eνωση. Κ?θε απαρα?τητη δρ?ση πρ?πει να ληφθε? για να αποφευχθε? αυτ? το σεν?ριο και να μην ενεργοποιηθε? το πλ?νο ?κτακτη? αν?γκη?», αν?φερε στην πρ?τη σελ?δα με bold γραμματοσειρ?.

Τα δ?κα μ?λη τη? Ομ?δα? Β? συναντ?θηκαν συνολικ? μ?νο τρει? φορ??: Μ?α φορ? στην ?δρα τη? ΕΚΤ στη Φρανκφο?ρτη τον Μ?ρτιο και δ?ο φορ?? στο κτ?ριο Charlemagne στι? Βρυξ?λλε?, τον Απρ?λιο και τον Ιο?νιο. Καθ?? δεν ?πρεπε να υπ?ρχει καν?να ηλεκτρονικ? ?χνο? τη? δουλει?? του?, στι? συναντ?σει? αυτ?? οι αξιωματο?χοι αντ?λλασσαν τα ?γγραφ? του? αποκλειστικ? σε χαρτ?.

Οι 157 σελ?δε? του χωρ?ζονταν σε τ?σσερα κεφ?λαια. Το πρ?το ε?χε τ?τλο «Aμεσε? συν?πειε? τη? μη πληρωμ??» και παρουσ?αζε τον τρ?πο με τον οπο?ο θα εξελισσ?ταν η χρεοκοπ?α, τι? επιπτ?σει? που θα ε?χε στην ελληνικ? οικονομ?α και το π?? θα οδηγο?σε σε ?ξοδο απ? το ευρ?. Το μεγαλ?τερο πρ?βλημα ?ταν ?τι δεν υπ?ρχε προβλεπ?μενο πλα?σιο για ?ξοδο μια? χ?ρα? απ? την Ευρωζ?νη χωρ?? ταυτ?χρονη ?ξοδο και απ? την Ε.Ε. Αφο? δι?βασαν τι? ευρωπα?κ?? συνθ?κε? ξαν? και ξαν?, οι αρχιτ?κτονε? του σχεδ?ου αποφ?σισαν ?τι το ?ρθρο 352 τη? Συνθ?κη? τη? Λισσαβ?να? προσ?φερε επαρκ? ευελιξ?α και ?ταν αρκετ? α?ριστο ?στε να αντιμετωπιστε? μια τ?τοια πρωτοφαν?? εξ?λιξη.

Το δε?τερο κεφ?λαιο, με τ?τλο «Διαχε?ριση εξ?δου», επικεντρων?ταν στον τρ?πο με τον οπο?ο η Ευρωζ?νη και η Ελλ?δα θα διαχειρ?ζονταν τι? συν?πειε? εν?? Grexit. Σ?μφωνα με του? υπολογισμο?? του?, η ?κθεση τη? υπ?λοιπη? Ευρωζ?νη? στην Ελλ?δα αντιστοιχο?σε τ?τε στα 325 δισ. ευρ?. Αυτ? το ποσ? ?ταν το χρ?ο? που θα ε?χε ακ?μα να ξεπληρ?σει η Ελλ?δα στο Ευρωπα?κ? Ταμε?ο Χρηματοπιστωτικ?? Σταθερ?τητα?, στην Ευρωπα?κ? Κεντρικ? Τρ?πεζα και στι? υπ?λοιπε? κυβερν?σει? και τρ?πεζε? τη? Ευρωζ?νη?. Σε π?νακα που συν?δευε το κεφ?λαιο αυτ? υπολογιζ?ταν αναλυτικ? η ?κθεση των μελ?ν τη? Ευρωζ?νη? στην Ελλ?δα, δηλαδ? π?σο απ? το ελληνικ? χρ?ο? ε?χε στην κατοχ? τη? κ?θε χ?ρα, και σε περ?πτωση που η Ελλ?δα χρεοκoπο?σε θα αδυνατο?σε να αποπληρ?σει. Ενδεικτικ? για την Ιταλ?α σε περ?πτωση Grexit το ποσ? αυτ? ανερχ?ταν σε 63 δισ., ?σο με το 4,1% του ΑΕΠ τη?. Για τη Γερμαν?α, το ποσ? ?ταν το μεγαλ?τερο στην Ευρωζ?νη και ανερχ?ταν σε 92,8 δισ. ?σο με το 3,4% του ΑΕΠ τη?. Αλλ? τη μεγαλ?τερη ?κθεση ω? προ? το ΑΕΠ τη? την ε?χε η Σλοβεν?α με 1,7 δισ., τα οπο?α αντιστοιχο?σαν με το 6,7% του ΑΕΠ τη? μικρ?? χ?ρα?.


Το βιβλ?ο των Ελ?νη? Βαρβιτσι?τη και Βικτωρ?α? Δενδρινο? «Η τελευτα?α μπλ?φα» κυκλοφορε? τη Δευτ?ρα (17/6) απ? τι? εκδ?σει? Παπαδ?πουλο?.

«Αν και το ?μεσο κ?στο? εν?? Grexit θα ?ταν πολ? σημαντικ?, το κ?στο? τη? μετ?δοση? τη? κρ?ση? θα ε?ναι διαχειρ?σιμο», αν?φερε χαρακτηριστικ? η ?κθεση. Αυτ? η αν?λυση κατ?ρριπτε με τον πιο απτ? τρ?πο το βασικ? επιχε?ρημα τη? ελληνικ?? κυβ?ρνηση?, η οπο?α υποστ?ριζε ?τι το κ?στο? εν?? Grexit θα ε?ναι τ?σο μεγ?λο, που οι πιστωτ?? στο τ?λο? θα αναγκ?ζονταν να ικανοποι?σουν τα αιτ?ματ? του?.

Το τρ?το κεφ?λαιο ε?χε τ?τλο «Σχ?διο δρ?ση?» και εξ?ταζε το κατ? π?σον θα ?ταν δυνατ?ν η Ελλ?δα να χρεοκοπ?σει, αλλ? συγχρ?νω? να παραμε?νει στην Ευρωζ?νη. Η απ?ντηση στο ερ?τημα αυτ? ?ταν σαφ??: Hταν σχεδ?ν αδ?νατο.

Το τ?ταρτο και τελευτα?ο κεφ?λαιο ε?χε τ?τλο «Περιοριστικ? μ?τρα και ?λεγχοι κεφαλα?ου». Απαριθμο?σε τα μ?τρα που ?πρεπε να ληφθο?ν για να διατηρηθε? ?στω και ?να υποτυπ?δε? τραπεζικ? σ?στημα στην Ελλ?δα, πριν η φυγ? καταθ?σεων και ο απ?λυτο? πανικ?? των αγορ?ν οδηγο?σαν τη χ?ρα σε πλ?ρη κατ?ρρευση.

Ανθρωπιστικ? βο?θεια

Καθ?? η μυστικ? ομ?δα του Σχεδ?ου Β? προσπαθο?σε να χαρτογραφ?σει ?λε? τι? νομικ??, οικονομικ?? και τεχνικ?? λεπτομ?ρει?? του, μια εντελ?? ξεχωριστ? ομ?δα, υπ? τη Γενικ? Γραμματε?α τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ??, δο?λευε π?νω σε ?να ?λλο κρ?σιμο κομμ?τι του: την ανθρωπιστικ? βο?θεια.

Το 2015, μετ? ?ξι χρ?νια ?φεση?, το ΑΕΠ τη? Ελλ?δα? ε?χε μειωθε? κατ? 25% και η ανεργ?α βρισκ?ταν στο 25%, το υψηλ?τερο επ?πεδο τη? Ε.Ε. Μια χρεοκοπ?α θα οδηγο?σε με σχεδ?ν μαθηματικ? ακρ?βεια μεγ?λο μ?ρο? του πληθυσμο? κ?τω απ? το ?ριο τη? φτ?χεια?, αν?μπορο να καλ?ψει βασικ?? αν?γκε?, ?πω? τροφ? και στ?γαση, προκαλ?ντα? μια κρ?ση που η Ευρ?πη δεν θα ε?χε ξαναδε? μετ? τον Β? Παγκ?σμιο Π?λεμο.

Η Κ?θριν Ντ?ι, γενικ? γραμματ?α? τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ??, αν?θεσε σε μια ομ?δα τη? Διε?θυνση? Ανθρωπιστικ?? Βο?θεια? και Πολιτικ?? Προστασ?α? την εκπ?νηση εν?? συγκεκριμ?νου σχεδ?ου δρ?ση?. Με δεδομ?νη την ακρα?α κατ?σταση στην οπο?α θα βρισκ?ταν η Ελλ?δα σε περ?πτωση εξ?δου απ? το ευρ?, το 20% του πληθυσμο? –γ?ρω στα 2 εκατ. ?νθρωποι– θα αντιμετ?πιζε ?μεσο πρ?βλημα επιβ?ωση?. Αυτ? σ?μαινε ?τι η Επιτροπ? ?πρεπε να δημιουργ?σει ?να δ?χτυ ασφαλε?α?, το οπο?ο θα κ?λυπτε την τροφ?, τι? ιατρικ?? αν?γκε?, ακ?μη και την ?νδυσ? του?. Θα ?πρεπε να εξασφαλ?σει ?τι τα νοσοκομε?α θα συν?χιζαν να λειτουργο?ν ομαλ? και δεν θα υπ?ρχαν μεγ?λε? ελλε?ψει? σε φ?ρμακα αλλ? και κα?σιμα.

Ακ?μα και αν η Ε.Ε. κατ?φερνε να τα εξασφαλ?σει, χρει?ζονταν ρυθμ?σει? για τη δυνατ?τητα πληρωμ?? του? και εγγυ?σει? ?τι ?σοι ε?χαν αν?γκη θα μπορο?σαν να τα προμηθευτο?ν. Επειδ? μ?χρι τ?τε δεν υπ?ρχε καν?να σχ?διο για παροχ? ανθρωπιστικ?? βο?θεια? σε κρ?το?-μ?λο? τη? Ε.Ε., ?πρεπε να δημιουργηθε? απ? το μηδ?ν μια φ?ρμουλα για να λ?βει η Ελλ?δα αυτ? τα κεφ?λαια. Συγχρ?νω?, ?ταν ξεκ?θαρο ?τι οι ΜΚΟ θα ?παιζαν σημαντικ? ρ?λο στο να διασφαλ?σουν ?τι η βο?θεια θα διν?ταν σε αυτο?? που την ε?χαν αν?γκη. Γρ?γορα, οι αξιωματο?χοι που μελετο?σαν το θ?μα βρ?καν ?τι, με μια μικρ? αλλαγ? στην ευρωπα?κ? νομοθεσ?α, η Ελλ?δα θα μπορο?σε να ?χει πρ?σβαση σε χρ?ματα που βρ?σκονταν στα διαρθρωτικ? ταμε?α και στο ταμε?ο επενδ?σεων τη? Ε.Ε. Ο μηχανισμ?? που θα επ?τρεπε την ?μεση πρ?τη παροχ? ανθρωπιστικ?? βο?θεια? στην Ελλ?δα βρ?θηκε και ο σχεδιασμ?? δεν χρει?στηκε να προχωρ?σει περισσ?τερο: Γι’ αυτ? εξ?λλου δεν ενσωματ?θηκε και στο Σχ?διο Β?.

Π?? βγα?νει? απ? το ευρ?;

Το Σχ?διο Β? εξ?ταζε τι θα συν?βαινε αν η Ελλ?δα χρεοκοπο?σε προ? ?στω και ?ναν πιστωτ? τη?, ?πω? η ΕΚΤ. Αυτ? σ?μαινε ?τι η Ελλ?δα θα ε?χε μ?νο μ?α επιλογ? για να αποφ?γει την κατ?ρρευση των τραπεζ?ν τη?. Θα ?πρεπε η Τρ?πεζα τη? Ελλ?δο? να παρ?σχει ρευστ?τητα σε ν?ο ν?μισμα, βγα?νοντα? ουσιαστικ? απ? το ευρ?.

Αυτ?, σ?μφωνα με του? αξιωματο?χου? που συμμετε?χαν στι? συζητ?σει?, δεν θα απαιτο?σε ?μεση εκτ?πωση ν?ου νομ?σματο?.

Τα πρακτικ? θ?ματα θα μπορο?σαν να αντιμετωπιστο?ν μ?σα σε λ?γε? ?ρε?, καθ?? η ΤτΕ δεν θα χρειαζ?ταν να κ?νει τ?ποτα παραπ?νω απ? το να αλλ?ξει τα πληροφοριακ? τη? συστ?ματα μετατρ?ποντα? τα ευρ? που βρ?σκονταν στου? τραπεζικο?? λογαριασμο?? στο ν?ο ν?μισμα. Η μετατροπ? θα ολοκληρων?ταν μ?σα σε λ?γε? ?ρε?, ξεκιν?ντα? απ? τι? καταθ?σει?. Πριν ?μω? αρχ?σει καν αυτ? η διαδικασ?α, «η Ελλ?δα θα πρ?πει να υιοθετ?σει νομοθεσ?α μετατρ?ποντα? τα ευρ? σ?μφωνα με τον ν?ο ελληνικ? ν?μο σε ν?α δραχμ?», αν?φερε το ?γγραφο. Συμβ?σει? που ε?χαν υπογραφε? β?σει του ελληνικο? δικα?ου θα ?λλαζαν κατευθε?αν, εν? οι δημ?σιοι υπ?λληλοι και οι συνταξιο?χοι θα πληρ?νονταν αναγκαστικ? στο ν?ο ν?μισμα, αλλ? και οι φ?ροι θα ?πρεπε να αποπληρ?νονται με τη «ν?α δραχμ?», που θα γιν?ταν και το μοναδικ? ν?μιμο ν?μισμα τη? χ?ρα?. Η «ν?α δραχμ?» –αν ?τσι κατ?ληγε να ονομαστε?– θα υποτιμο?νταν αμ?σω? ?ναντι του ευρ?, με τι? πρ?τε? εκτιμ?σει? των αξιωματο?χων να υπολογ?ζουν την υποτ?μηση αυτ? στο 50%. Π?ρα απ? τι? καταστροφικ?? συν?πειε? που θα ε?χε κ?τι τ?τοιο για τι? καταθ?σει? και τι? οικονομ?ε? των πολιτ?ν, θα ε?χε και τερ?στιε? επιπτ?σει? στο ελληνικ? χρ?ο?, το οπο?ο θα εξακολουθο?σε να ε?ναι σε ευρ?. Μια υποτ?μηση 50% ?ναντι του ευρ? θα διπλασ?αζε αυτομ?τω? το χρ?ο? τη? χ?ρα?. Τον Ιο?νιο του 2015 το χρ?ο? βρισκ?ταν ?δη στο ιδια?τερα υψηλ? 180% του ΑΕΠ. Με την υποτ?μηση του ν?ου νομ?σματο?, το ποσοστ? αυτ? θα διπλασιαζ?ταν αυτ?ματα στο 360% του ΑΕΠ και πολ? σ?ντομα θα ?φτανε το αστρονομικ? 500%, ?χι μ?νο εξαιτ?α? τη? υποτ?μηση? αλλ? και επειδ? η οικονομ?α θα κατ?ρρεε.

Η απ?λυτη ειρωνε?α ?ταν πω? σε ?λα τα πιθαν? σεν?ρια Grexit, ?να στοιχε?ο παρ?μενε ?διο: Ο,τι κι αν γιν?ταν, η Ελλ?δα θα χρειαζ?ταν αμ?σω? ?να ν?ο μνημ?νιο για να σταθε? ξαν? στα π?δια τη?. «Οπω? και να το ?βλεπε?, στο β?θο? υπ?ρχε π?ντα ?να μνημ?νιο. Ισω? ?χι αμ?σω?, επειδ? η κυβ?ρνηση θα αντιστεκ?ταν, αλλ? πολ? σ?ντομα. Θα την αν?γκαζε η πραγματικ?τητα. [Το μνημ?νιο] ?ταν ο μ?νο? τρ?πο? να σταθεροποιηθε? το ν?μισμα και να ελεγχθε? ο πληθωρισμ??».

Π?? τυπ?νει? ν?ο ν?μισμα;

Εν? η ηλεκτρονικ? μετ?βαση σε ν?ο ν?μισμα θα μπορο?σε να συμβε? μ?σα σε λ?γε? ?ρε?, η μετ?βαση σε ν?ο χαρτον?μισμα θα ?ταν πολ? πιο περ?πλοκη. Τι? δ?ο πρ?τε? εβδομ?δε? μετ? το Grexit δεν θα υπ?ρχαν διαθ?σιμα χαρτονομ?σματα, καθ?? κ?θε οικονομικ? και τραπεζικ? δραστηρι?τητα θα ε?χε «παγ?σει». Απ? τη δε?τερη εβδομ?δα ?ω? και τ?σσερι? μ?νε?, η Τρ?πεζα τη? Ελλ?δο? θα εξ?διδε επιταγ?? ?κτακτη? αν?γκη? για να χρησιμοποιηθο?ν στι? συναλλαγ??. Του? επ?μενου? 4-8 μ?νε? απ? την αρχικ? αλλαγ? νομ?σματο? θα μπορο?σαν να χρησιμοποιηθο?ν προσωριν? χαρτονομ?σματα ?κτακτη? αν?γκη?. Τ?λο?, η κανονικ? κυκλοφορ?α τη? «ν?α? δραχμ??» θα ?ταν δυνατ? μ?νο ?πειτα απ? τουλ?χιστον 8-9 μ?νε?.

Η ?κδοση προσωριν?ν χαρτονομισμ?των αντιμετ?πιζε πολλ? τεχνικ? προβλ?ματα. Μια ιδ?α που σκ?φτηκαν τα μ?λη του Σχεδ?ου Β? ?ταν να χρησιμοποιηθο?ν προσωριν? τα υπ?ρχοντα ευρ?, αφο? ?μω? πρ?τα του? ?λλαζαν μορφ?. Ενα? τρ?πο? ?ταν να τρυπηθο?ν και να ονομαστο?ν «ν?α ευρ?». Αλλ? τα ΑΤΜ πιθαν?τατα δεν θα μπορο?σαν να τα δεχθο?ν λ?γω τη? διαφορετικ?? του? υφ??. Μια ?λλη ιδ?α ?ταν να χρησιμοποιηθο?ν τα υπ?ρχοντα χαρτονομ?σματα αφο? σφραγιστο?ν, για να διαφ?ρουν απ? τα κανονικ? ευρ?. Αλλ? ο?τε αυτ? η λ?ση εξασφ?λιζε ?τι τα ΑΤΜ θα μπορο?σαν να διακρ?νουν τη διαφορ? μεταξ? εν?? ν?ου χαρτονομ?σματο? και εν?? παλιο?, αφο? τα χαρακτηριστικ? ασφαλε?α? του? θα παρ?μεναν τα ?δια. Εκτ?? του ?τι δεν θα ?ταν πρακτικ? εφικτ?, οποιαδ?ποτε σχ?δια για διατρ?σει? ? εκτυπ?σει? θα σ?μαιναν μια de facto υποτ?μηση του ευρ?.

Ειδικ? η ομ?δα τη? ΕΚΤ ανησυχο?σε και για κ?τι ακ?μα: Τι θα συν?βαινε αν η Ελλ?δα αποφ?σιζε μονομερ?? να χρησιμοποι?σει τα αποθ?ματα του νομισματοκοπε?ου τη? και να εκτυπ?σει ευρ?; Οι αξιωματο?χοι τη? Ομ?δα? Β? θεωρο?σαν κ?τι τ?τοιο εξαιρετικ? απ?θανο, μια? και θα ισοδυναμο?σε με παραχ?ραξη και θα συνιστο?σε ποινικ? αδ?κημα. Η πολιτικ? ρ?ξη που θα προκαλο?σε μια τ?τοια απ?φαση θα ?ταν τ?σο μεγ?λη, που θα απομ?νωνε την Ελλ?δα απ? οποιονδ?ποτε θα μπορο?σε και θα ?θελε να τη βοηθ?σει σε μια τ?σο δ?σκολη περ?οδο. Παρ’ ?λα αυτ?, ακ?μη και αν η ελληνικ? κυβ?ρνηση προ?βαινε σε αυτ? το ακρα?ο β?μα, οι συν?πειε? στην παγκ?σμια κυκλοφορ?α του ευρ? θα ?ταν ασ?μαντε?, κατ?ληγαν οι ειδικο?.

Σε κ?θε περ?πτωση, η ΕΚΤ ε?χε π?ρει τα μ?τρα τη? για να εξασφαλ?σει ?τι τα ευρ? που ε?χαν παραμε?νει στην Τρ?πεζα τη? Ελλ?δο? δεν θα χρησιμοποιο?νταν απ? την κυβ?ρνηση. Ειδικ? ομ?δα επιτ?ρηση? θα π?γαινε στη χ?ρα «για να κ?νει δειγματοληψ?α στα 16 παραρτ?ματα τη? Τρ?πεζα? τη? Ελλ?δο?, ?που αυτ? τα εναπομε?ναντα ευρ? βρ?σκονταν την εποχ? εκε?νη». Το δε?τερο β?μα θα ?ταν η αναστολ? τη? απαρα?τητη? διαπ?στευση? ασφαλε?α?, την οπο?α χρει?ζεται απ? την ΕΚΤ η Τρ?πεζα τη? Ελλ?δο? για την παραγωγ? ευρ?.

Τρ?το β?μα θα ?ταν ?τι η ΕΚΤ θα απαγ?ρευε σε προμηθευτ?? να στ?λνουν στην Ελλ?δα τα απαρα?τητα υλικ? για την παραγωγ? ευρ?. Τ?ταρτο β?μα θα ?ταν αυτ? η ειδικ? ομ?δα να εντοπ?σει και να διασφαλ?σει ?τι τα υλικ? που χρησιμοποιο?νται για την παραγωγ? χαρτονομισμ?των (χαρτ?, μελ?νι, πλ?κε? και φιλμ) «θα καταστρ?φονταν αμ?σω?», εν? τα εναπομε?ναντα ευρ? θα επ?στρεφαν στι? υπ?λοιπε? χ?ρε? τη? Ευρωζ?νη?. «Δεν μπορε? να αποκλειστε? το ενδεχ?μενο ?τι η Τρ?πεζα τη? Ελλ?δο? θα μπορο?σε να αρνηθε? την πρ?σβαση [τη? ομ?δα? τη? ΕΚΤ] ? στη χειρ?τερη περ?πτωση να χρησιμοποι?σει τα περισσευο?μενα ευρ? για πληρωμ??.

Η μ?νη αντ?δραση σε μια τ?τοια κατ?σταση θα ?ταν η ?ναρξη νομικ?ν διαδικασι?ν κατ? τη? Ελλ?δα?» ?λεγε το Σχ?διο Β?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ