ΚΟΣΜΟΣ

Ν?οι με μικρ? κ?ρατα λ?γω αυξημ?νη? χρ?ση? του κινητο?

Κερατ?μορφε? προεκτ?σει? στο π?σω μ?ρο? του κραν?ου εμφαν?ζονται ολο?να και περισσ?τερο στου? ν?ου?, σ?μφωνα με Αυστραλο?? ερευνητ??, οι οπο?οι εικ?ζουν πω? το φαιν?μενο οφε?λεται στην κακ? στ?ση του σ?ματο? λ?γω τη? αυξημ?νη? χρ?ση? των κινητ?ν τηλεφ?νων.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μια ανατρεπτικ? ?ρευνα στον τομ?α τη? βιομηχανικ?? αποκ?λυψε πω? οι ν?οι αναπτ?σσουν μικρ?? κερατ?μορφε? προεκτ?σει? στο π?σω μ?ρο? των κραν?ων του?, πιθαν?τατα ω? αποτ?λεσμα τη? αυξημ?νη? χρ?ση? των κινητ?ν τηλεφ?νων. Δ?ο ερευνητ?? απ? το Πανεπιστ?μιο τη? Ακτ?? του Ηλιου στο Κου?νσλαντ τη? Αυστραλ?α? ανακ?λυψαν πω? οι κερατ?μορφε? οσφυ?κ?? οσμ?? που παρατηρο?νται ολο?να και περισσ?τερο στου? ν?ου? προκαλο?νται απ? την πρ?σθια κλ?ση του κεφαλιο?, η οπο?α μετατοπ?ζει το β?ρο? απ? τη σπονδυλικ? στ?λη στου? μυ? που βρ?σκονται στο π?σω μ?ρο? του κραν?ου. Λ?γω τη? επικρ?τηση? τη? ασυν?θιστη? αν?πτυξη? των οστ?ν στου? νε?τερου? πληθυσμο??, οι Αυστραλο? επιστ?μονε? εικ?ζουν πω? οφε?λεται στη μετατ?πιση τη? στ?ση? του σ?ματο? που επιφ?ρει η χρ?ση τη? σ?γχρονη? τεχνολογ?α?.

Στην αν?λυσ? του?, οι επιστ?μονε? αναφ?ρουν πω? τα smartphones και ?λλε? φορητ?? συσκευ?? ε?ναι οι πιο πιθανο? υπα?τιοι για την οστικ? αλλαγ? που παρατηρε?ται, καθ?? απαιτο?ν απ? του? χρ?στε? να κ?μψουν τα κεφ?λια του? προ? τα εμπρ?? για να επικεντρωθο?ν στι? μικροσκοπικ?? οθ?νε?. Ε?ν πρ?γματι επιβεβαιωθε?, η ανακ?λυψη των Αυστραλ?ν ερευνητ?ν θα σηματοδοτ?σει την πρ?τη τεκμηρ?ωση σκελετικ?? προσαρμογ?? λ?γω τη? διε?σδυση? τη? σ?γχρονη? τεχνολογ?α? στην καθημεριν?τητ? μα?. Ηδη, αρκετο? γιατρο? ?χουν διαγν?σει πω? αρκετο? π?νοι στον αυχ?να ? στα δ?χτυλα οφε?λονται στη συχν? ανταλλαγ? μηνυμ?των μ?σω κινητο? τηλεφ?νου, ωστ?σο καμ?α ?ρευνα μ?χρι στιγμ?? δεν ?χει συνδ?σει τη χρ?ση τη? τεχνολογ?α? με αλλαγ?? στον ανθρ?πινο σκελετ?.

«Ενα πολ? επιτακτικ? ερ?τημα που προκ?πτει απ? την ?ρευν? μα? ε?ναι ποια θα ε?ναι η εξ?λιξη του φαινομ?νου για του? ν?ου? που συμμετε?χαν στη μελ?τη, δεδομ?νου ?τι η αν?πτυξη των κερατ?μορφων προεκτ?σεων ε?ναι εμφαν?? σε ?να τ?σο πρ?ιμο στ?διο τη? ζω?? του?», αν?φερε ο Ντ?ιβιντ Σ?χαρ, ?να? εκ των δ?ο ερευνητ?ν του πανεπιστημ?ου, σε ?ρθρο που δημοσ?ευσε στο επιστημονικ? ?ντυπο Scientific Reports. Ο Αυστραλ?? επιστ?μων συμπληρ?νει πω? το πιο εντυπωσιακ? π?ρισμα των ευρημ?των ?ταν το μ?γεθο? των «κερ?των», τα οπο?α ?φθαναν ?δη τα 10 χιλιοστ?, παρ? το νεαρ? τη? ηλικ?α? των συμμετεχ?ντων. Ο Σ?χαρ πρ?σθεσε επ?ση? ?τι ο κερατ?μορφο? σχηματισμ?? ε?ναι σημ?δι μια? σοβαρ?? παραμ?ρφωση? στη σπονδυλικ? στ?λη, η οπο?α μπορε? να προκαλ?σει χρ?νιου? πονοκεφ?λου? και συνεχ? π?νο στην πλ?τη και στον αυχ?να.

«Αυτ? που ανακ?λυψαν οι επιστ?μονε? ?ταν πω? το σ?γχρονο lifestyle που περιλαμβ?νει και την αυξημ?νη χρ?ση κινητο?, στι? ηλικ?ε? μεταξ? 18 και 29 ετ?ν, ενδ?χεται να προκαλε? μικρ?? οστικ?? προεκτ?σει? στο π?σω μ?ρο? του κραν?ου. Ωστ?σο οι επιστ?μονε? κ?νουν λ?γο για “υπ?θεση” (hypothesis) και ?χι για απ?δειξη, εν? ο συνσυγγραφ?α? τη? επ?μαχη? ?ρευνα? Μ?ρκ Σ?γιερ? δ?λωσε «Ε?ναι προφαν?? ?τι δεν μπορο?με να αποδε?ξουμε συσχ?τιση».

Επιπλ?ον, ?πω? αναφ?ρουν ?γκυρε? πηγ?? ?πω? το Smithsonian Mag, η μελ?τη δεν συνυπολ?γισε το χρ?νο χρ?ση? του κινητο? αν? περ?πτωση, εν? οι 1200 ?νθρωποι που εξετ?στηκαν, ?δη ε?χαν π?νου? στα επ?μαχα σημε?α, «γεγον?? που φανερ?νει πω? δεν υπ?ρξε control group (υγει?ν ανθρ?πων) στην ?ρευνα για να εξαχθο?ν ασφαλ? συμπερ?σματα ω? προ? την αιτ?α τη? εμφ?νιση? των προεκτ?σεων».

Παρ? τα σοκαριστικ? ευρ?ματα, η ?ρευνα κλε?νει με σχετικ? αισιοδοξ?α ?σον αφορ? την αποφυγ? των προβλημ?των που δημιουργο?ν οι κερατ?μορφε? προεκτ?σει?. Οι επιστ?μονε? αναφ?ρουν πω? η δημιουργ?α των «κερ?των» συμβα?νει κατ? τη δι?ρκεια εν?? μεγ?λου χρονικο? διαστ?ματο?, γεγον?? που υποδηλ?νει πω? η βελτ?ωση τη? στ?ση? του σ?ματο? μπορε? να κ?μψει ? και να σταματ?σει την αν?πτυξ? του?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ