ΕΛΛΑΔΑ

O ΕΟΦ ανακαλε? 31 καλλυντικ? προ??ντα - Ολα τα ον?ματα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στην απαγ?ρευση δι?θεση? και διακ?νση? 31 καλλυντικ?ν προ??ντων προχ?ρησε ο ΕΟΦ, ?πω? γνωστοπο?ησε μ?σω ανακο?νωσ?? του. 

Δε?τε εδ? τα ον?ματα των προ??ντων.

Αναλυτικ? η ανακο?νωση: 

«Εχοντα? υπ?ψη:

1. Το ?ρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 8 του Ν.1316/83, ?πω? αντικαταστ?θηκε απ? το ?ρθρο 25 του
Ν.3730/2008.

2. Τον Κοινοτικ? Κανονισμ? (ΕΚ) 1223/2009

3. Tην υπ. αριθμ. Δ3(α)/91512, αρθ. 13, παρ. 3, ΦΕΚ 25/2018

4. Τι? Κοινοποι?σει? (REPORTS) απ? την 23η (?δομ?δα)/2018 ?ω? την 33η (εβδομ?δα)/2018 αναφορ? μ?σω του Συστ?ματο? ?γκαιρη? Προειδοπο?ηση? RAPEX για μη ασφαλ? προ??ντα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγ?ρευση δι?θεση? και διακ?νηση? συνολικ? τρι?ντα ?να (31) καλλυντικ?ν προ??ντων που περιλαμβ?νονται στο συνημμ?νο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και σ?μφωνα με τι? αναφορ??-κοινοποι?σει? με αρ. αναφορ?? 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33/ 2018 για λ?γου? ποι?τητα? και παρουσ?αση?.

Η παρο?σα απ?φαση αποτελε? προληπτικ? μ?τρο για την προ?σπιση τη? Δημ?σια? Υγε?α?. Οι εταιρε?ε? που πραγματοποιο?ν τη διακ?νηση των προ??ντων στην Ελληνικ? Αγορ? οφε?λουν να επικοινων?σουν με του? αποδ?κτε? των προ??ντων για την εφαρμογ? τη? σε ε?λογο χρονικ? δι?στημα. Συγχρ?νω?, πρ?πει να ενημερωθε? η αρμ?δια υπηρεσ?α του ΕΟΦ, εν? τα σχετικ? παραστατικ? πρ?πει να τηρο?νται για δι?στημα τουλ?χιστον π?ντε (5) ετ?ν θ?τοντα? στα υπ?ψη του ΕΟΦ, εφ?σον ζητηθο?ν».

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ