ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ?ιμπλε για Τσ?πρα: ?Συμπεριφ?ρθηκε σαν statesman στο Μακεδονικ??

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

«Το γεγον?? ?τι ο Αλ?ξη? Τσ?πρα? ξεμπλ?καρε τη σχ?ση με τη Β?ρεια Μακεδον?α ε?ναι μια αξιοσημε?ωτη επ?δοση εν?? statesman. Ειδικ? αφο? υποχρε?θηκε να υποστε? την εσωτερικ? αντ?δραση».

Η δ?λωση του πρ?ην υπουργο? Οικονομικ?ν και νυν προ?δρου τη? γερμανικ?? Βουλη?, Β?λφγκανγκ Σ?ιμπλε, φιλοξενε?ται σε αφι?ρωμα τη? εφημερ?δα? Zeit στι? ελληνικ?? εκλογ?? με τ?τλο «Υπερβολικ? επιτυχημ?νο? για του? ?λληνε?. Ο Αλ?ξη? Τσιπρα? οδ?γησε τη χ?ρα του ?ξω απ? την κρ?ση. Οι ψηφοφ?ροι του ?μω? δεν του συγχωρο?ν τα μ?σα που μετ?λθε».

Ο Μ?χαελ Τουμαν που υπογρ?φει το ?ρθρο κ?νει μια ιστορικ? αναδρομ? απ? το 2015 ω? σ?μερα, θεωρε? ολ?θριο λ?θο? την αν?θεση του υπουργε?ου Οικονομικ?ν στον Γι?ννη Βαρουφ?κη, μιλ?ει για τον ενθουσιασμ? των ερασιτεχν?ν που επικρατο?σε στην αρχ? στο Μαξ?μου και κ?νει ειδικ? μνε?α στο ?χι που ?γινε Ναι μετ? το δημοψ?φισμα.

Αναφ?ρεται στον «ερωτισμ? τη? σ?γκρουση? με την Ευρ?πη» κατ? την πρ?τη θητε?α του ΣΥΡΙΖΑ, το Νιετ (?χι) τη? Μ?σχα? ?ταν η Αθ?να απευθ?νθηκε στη Ρωσ?α για βο?θεια και την μετ?πειτα αθ?τηση των υποσχ?σεων.

«Του Τσ?πρα του ε?ναι ε?κολο να μιλ?ει αριστερ?, ?χι ?μω? και να ενεργε? αριστερ?», σημει?νει ο Το?μαν. ?μαθε γρ?γορα και κατ?φερε να εξαγ?γει τα καλ?τερα δυνατ? αποτελ?σματα απ? το μνημ?νιο, συμπληρ?νει. Ολοκλ?ρωσε τι? ιδιωτικοποι?σει?, α?ξησε του? φ?ρου? τη? μεσα?α? τ?ξη?, οδ?γησε την χ?ρα του σε πλεον?σματα και αποκατ?στησε την πρ?σβαση τη? Ελλ?δα? στι? αγορ??.

Το τ?μημα ?μω? ε?ναι βαρ?: χ?θηκε το 25% του ΑΕΠ, η μεσα?α τ?ξη εξαθλι?θηκε και 500.000 ?νθρωποι εγκατ?λειψαν τη χ?ρα.

 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ