ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε πλ?ρη εξ?λιξη βρ?σκεται η διαδικασ?α συγκρ?τηση? του ν?ου υπουργικο? συμβουλ?ου καθ?? ?δη ο κ. Μητσοτ?κη? ?χει ξεκιν?σει τα τηλ?φωνα προ? τα στελ?χη που θα αναλ?βουν κυβερνητικ? καθ?κοντα. Η ν?α κυβ?ρνηση θα ορκιστε? α?ριο, ημ?ρα που ?χουν προγραμματιστε? και οι τελετ?? παρ?δοση? και παραλαβ?? των υπουργε?ων. Το πρ?το υπουργικ? συμβο?λιο, το μ?νο που, σ?μφωνα με πληροφορ?ε?, θα γ?νει σε πλ?ρη σ?νθεση –δηλαδ? και με τη συμμετοχ? των υφυπουργ?ν–, αναμ?νεται να συνεδρι?σει την Τετ?ρτη. 

Το υπ? συγκρ?τηση υπουργικ? συμβο?λιο παραμ?νει σε ?να βαθμ? ω? ερ?τημα, καθ?? υπ?ρχουν πρ?σωπα για τα οπο?α γνωρ?ζει μ?νο ο κ. Μητσοτ?κη?. Πηγ?? που γνωρ?ζουν, ωστ?σο, επιμ?νουν ?τι «η σ?νθεση θα ε?ναι ενδιαφ?ρουσα». Αυτ? δεν αφορ? μ?νο την τοποθ?τηση, ?πω? ?λα δε?χνουν, του Παναγι?τη Πικραμμ?νου σε θ?ση αντιπρο?δρου τη? κυβ?ρνηση?, σ?μφωνα με πληροφορ?ε? τη? «Κ», αλλ? κυρ?ω? τη συμμετοχ? εξωκοινοβουλευτικ?ν προσ?πων. Κι αυτ?, δι?τι, σ?μφωνα με πληροφορ?ε? τη? «Κ», στη ν?α κυβ?ρνηση θα μετ?χουν δ?κα εξωκοινοβουλευτικο? υφυπουργο?.


Παναγι?τη? Πικραμμ?νο?

Το απ?γευμα τη? Δευτ?ρα?, ?λε? οι πληροφορ?ε? επιβεβα?ωναν ?τι αντιπρ?εδρο? τη? κυβ?ρνηση? θα ορκιστε? ο πρ?ην πρωθυπουργ?? και Πρ?εδρο? του Αρε?ου Π?γου Παναγι?τη? Πικραμμ?νο?, εν? ο κρ?σιμο? θ?κο? του υπουργο? Οικονομικ?ν αναμ?νεται να πληρωθε? απ? τον Χρ?στο Στα?κο?ρα, με υφυπουργο?? του? Χ?ρη Θεοχ?ρη και Απ?στολο Βεζυρ?πουλο.


Στ?λιο? Π?τσα?

Σ?μφωνα με τι? ?διε? πληροφορ?ε?, ο μ?χρι σ?μερα διευθυντ?? του γραφε?ου του Κυρι?κου Μητσοτ?κη Στ?λιο? Π?τσα? αναλαμβ?νει τη θ?ση του κυβερνητικο? εκπροσ?που και θα ε?ναι ο ν?ο? υφυπουργ?? παρ? τω πρωθυπουργ?.


Γι?ργο? Γεραπετρ?τη?

Επιπλ?ον ο βουλευτ?? Επικρατε?α? τη? ΝΔ και στεν?? συνεργ?τη? του Κυρι?κου Μητσοτ?κη,  Γι?ργο? Γεραπετρ?τη?, θα ε?ναι πιθαν?τατα ο ν?ο? Υπουργ?? Επικρατε?α?.


Χρ?στο? Στα?κο?ρα?

Υφυπουργ?? Εσωτερικ?ν με αρμοδι?τητα τη Δημ?σια Διο?κηση και του? ΟΤΑ πρ?κειται, σ?μφωνα με ?λε? τι? ενδε?ξει?, να ορκισθε? ο επ?ση? στεν?? συνεργ?τη? του προ?δρου τη? ΝΔ  Θοδωρ?? Λιβ?νιο?. 

Για το χαρτοφυλ?κιο του Υπ. Υποδομ?ν, επικρατ?στερο? ε?ναι ο Κ?στα? Αχ. Καραμανλ??, εν? για το υπ. Εθνικ?? Αμυνα? κλειδ?νει το ?νομα του Ν?κου Παναγιωτ?πουλου, εν? το υπουργε?ο Δικαιοσ?νη? καταλ?γει στον βουλευτ? Καρδ?τσα? Κ?στα Τσι?ρα.

Ο ?γγελο? Συρ?γο? φ?ρεται ?τι θα τοποθετηθε? στο Υπουργε?ο Προστασ?α? Πολ?τη, ω? υφυπουργ?? ? αναπληρωτ?? Μεταναστευτικ?? Πολιτικ??, εν? επικρατ?στερο? για τη θ?ση του Υπουργο? Ναυτιλ?α? φ?ρεται ο κ. Ιω?ννη? Πλακιωτ?κη?. 

Εκτ?? απ? αυτο??, εξωκοινοβουλευτικ? πρ?σωπα ε?ναι και ο Μιχ?λη? Χρυσοχο?δη? που θα αναλ?βει το υπερυπουργε?ο Προστασ?α? του Πολ?τη και ο Κυρι?κο? Πιερρακ?κη?, ο οπο?ο? αναλαμβ?νει υπουργε?ο Επικρατε?α? με αρμοδι?τητα τον ψηφιακ? μετασχηματισμ? τη? χ?ρα?. Ο στεν?? συνεργ?τη? του προ?δρου τη? Ν.Δ. Τ?κη? Θεοδωρικ?κο? οδε?ει προ? το υπουργε?ο Εσωτερικ?ν, ο Ν?κο? Δ?νδια? ε?ναι «κλειδωμ?νο?» για το ΥΠΕΞ, ο Αδωνι? Γεωργι?δη? για το υπουργε?ο Οικονομ?α? (θα μετονομαστε? σε Επενδ?σεων), ο Κωστ?? Χατζηδ?κη? στο υπουργε?ο Εν?ργεια?, η Ν?κη Κεραμ?ω? στο υπουργε?ο Παιδε?α? (με υφυπουργ? τη Σοφ?α Ζαχαρ?κη), εν? στο υπουργε?ο Εργασ?α? οδε?ει ο Γι?ννη? Βρο?τση?. Ερ?τημα παραμ?νουν τα υπουργε?α Πολιτισμο? και το Αγροτικ?? Αν?πτυξη?. 

Οι τελευτα?ε? πληροφορ?ε? ?θελαν επ?ση? τον Βασ?λη Κικ?λια να οδε?ει προ? το Υπουργε?ο Υγε?α?, εν?, ?πω? ε?ναι φυσικ?, ?ω? το απ?γευμα που θα ανακοινωθε? το κυβερνητικ? σχ?μα δεν αποκλε?εται να υπ?ρξουν μετακιν?σει?  τη? τελευτα?α? στιγμ??.

Μετ? το ?νοιγμα τη? Βουλ?? (στι? 17 Ιουλ?ου), την εκλογ? προεδρε?ου, τι? προγραμματικ?? δηλ?σει? και την ψ?φο εμπιστοσ?νη? προ? την κυβ?ρνηση, προτεραι?τητα του κ. Μητσοτ?κη αποτελε? το νομοθετικ? ?ργο, με το οπο?ο θ?λει να δ?σει το πρ?το στ?γμα διακυβ?ρνησ?? του. Και αυτ? θα εκπεμφθε? ?χι μ?νο με το πρ?το νομοσχ?διο για τη δομ? και τη λειτουργ?α τη? κυβ?ρνηση? και του κρ?του? με στ?χο τη? δημιουργ?α μια? ισχυρ?? δομ?? υποστ?ριξη? του πρωθυπουργικο? γραφε?ου στα πρ?τυπα τη? γερμανικ?? καγκελαρ?α?, αλλ? με το πλ?γμα ρυθμ?σεων που θα κατατεθο?ν ταυτ?χρονα και θα αφορο?ν την κατ?ργηση του πανεπιστημιακο? ασ?λου, εργαλε?α που θα αλλ?ζουν τον τρ?πο λ?ψη? αποφ?σεων στου? δ?μου? για να μην παραλ?σουν εξαιτ?α? τη? απλ?? αναλογικ??, αλλ? και οι σημειακ?? παρεμβ?σει? στον Ποινικ? Κ?δικα. Σχεδ?ν ταυτ?χρονα θα κατατεθε? και το φορολογικ? νομοσχ?διο, εν? τον Σεπτ?μβριο αναμ?νεται να ανο?ξει και η υπ?θεση τη? συνταγματικ?? αναθε?ρηση?, καθ?? στ?χο? ε?ναι να ?χει κλε?σει μ?χρι το τ?λο? του ?του?.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ