ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H σ?νθεση τη? κυβ?ρνηση? Μητσοτ?κη

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τη σ?νθεση τη? ν?α? κυβ?ρνηση? ανακο?νωσε το απ?γευμα τη? Δευτ?ρα? ο ν?ο? κυβερνητικ?? εκπρ?σωπο? Στ?λιο? Π?τσα?.
 
Αναλυτικ? τα ον?ματα:
 
Πρωθυπουργ??: Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?

Αντιπρ?εδρο? τη? κυβ?ρνηση?: Παναγι?τη? Πικραμμ?νο?

1. Υπουργε?ο Οικονομικ?ν:

Υπουργ??: Χρ?στο? Στα?κο?ρα?

Υφυπουργ?? αρμ?διο? για τη Φορολογικ? Πολιτικ? και τη Δημ?σια Περιουσ?α: Απ?στολο? Βεσυρ?πουλο?

Υφυπουργ?? αρμ?διο? για τη Δημοσιονομικ? Πολιτικ?: Θε?δωρο? Σκυλακ?κη?

Υφυπουργ?? αρμ?διο? για το Χρηματοπιστωτικ? Σ?στημα: Γε?ργιο? Ζαββ??

2. Υπουργε?ο Αν?πτυξη? και Επενδ?σεων

Υπουργ??: Σπυρ?δων – Αδωνι? Γεωργι?δη?

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για τι? Ιδιωτικ?? Επενδ?σει? και τι? Συμπρ?ξει? Δημοσ?ου και Ιδιωτικο? Τομ?α: Γι?ννη? Τσακ?ρη?

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για την Ερευνα και Τεχνολογ?α: Χρ?στο? Δ?μα?

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για τη Βιομηχαν?α και το Εμπ?ριο: Ν?κο? Παπαθαν?ση?

3. Υπουργε?ο Εξωτερικ?ν

Υπουργ??: Ν?κο? Δ?νδια?

Αναπληρωτ?? Υπουργ?? Αρμ?διο? για τα Ευρωπα?κ? Θ?ματα: Μιλτι?δη? Βαρβιτσι?τη?

Υφυπουργ?? για την Οικονομικ? Διπλωματ?α και την Εξωστρ?φεια: Κ?στα? Φραγκογι?ννη?

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για τον Απ?δημο Ελληνισμ?: Αντ?νη? Διαματ?ρη?

4. Υπουργε?ο Προστασ?α? του Πολ?τη

Υπουργ??: Μιχ?λη? Χρυσοχο?δη?

Αναπληρωτ?? Υπουργ?? Αρμ?διο? για τη Μεταναστευτικ? Πολιτικ?: Γι?ργο? Κουμουτσ?κο?

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για την Αντεγκληματικ? Πολιτικ?: Λευτ?ρη? Οικον?μου

5. Υπουργε?ο Εθνικ?? ?μυνα?

Υπουργ??: Ν?κο? Παναγιωτ?πουλο?

Υφυπουργ?? : Αλκιβι?δη? Στεφαν??

6. Υπουργε?ο Παιδε?α? και Θρησκευμ?των

Υπουργ??: Ν?κη? Κεραμ?ω?

Υφυπουργ?? Αρμ?δια για Θ?ματα Πρωτοβ?θμια? και Δευτεροβ?θμια? Εκπα?δευση? και Ειδικ?? Αγωγ??: Σοφ?α Ζαχαρ?κη

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για Θ?ματα Αν?τατη? Εκπα?δευση?: Βασ?λη? Διγαλ?κη?

7. Υπουργε?ο Εργασ?α? και Κοινωνικ?ν Υποθ?σεων

Υπουργ??: Γι?ννη? Βρο?τση?

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για Θ?ματα Κοινωνικ?? Ασφ?λιση?: Παναγι?τη? Μηταρ?κη?

Υφυπουργ?? Αρμ?δια για Θ?ματα Πρ?νοια? και Κοινωνικ?? Αλληλεγγ?η?: Δ?μνα Μιχαηλ?δου

8. Υπουργε?ο Υγε?α?

Υπουργ??: Βασ?λη? Κικ?λια?

Υφυπουργ??: Βασ?λη? Κοντοζαμ?νη?

9. Υπουργε?ο Περιβ?λλοντο? και Εν?ργεια?

Υπουργ??: Κωστ?? Χατζηδ?κη?

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για Θ?ματα Εν?ργεια? και Φυσικ?ν Π?ρων: Γερ?σιμο? Θωμ??

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για Θ?ματα Χωροταξ?α? και Αστικο? Περιβ?λλοντο?: Δημ?τρη? Οικον?μου

10. Υπουργε?ο Πολιτισμο? και Αθλητισμο?

Υπουργ??: Λ?να Μενδ?νη

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για Θ?ματα Αθλητισμο?: Λευτ?ρη? Αυγεν?κη?

11. Υπουργε?ο Δικαιοσ?νη?

Υπουργ??: Κ?στα? Τσι?ρα?

Υφυπουργ?? Δικαιοσ?νη?: Δημ?τρη? Κρ?νη?

12. Υπουργε?ο Εσωτερικ?ν

Υπουργ??: Παναγι?τη? Θεοδωρικ?κο?

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για Θ?ματα Αυτοδιο?κηση? και Εκλογ?ν: Θε?δωρο? Λιβ?νιο?

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για Θ?ματα Μακεδον?α? - Θρ?κη?: Θε?δωρο? Καρ?ογλου

13. Υπουργε?ο Ψηφιακ?? Διακυβ?ρνηση?

Υπουργ?? Επικρατε?α? και Ψηφιακ?? Διακυβ?ρνηση?: Κυρι?κο? Πιερρακ?κη?

Υφυπουργ?? για Θ?ματα Απλο?στευση? Διαδικασι?ν: Γε?ργιο? Γεωργαντ??

Υφυπουργ?? για Θ?ματα Ψηφιακ?? Στρατηγικ??: Γρηγ?ρη? Ζαρειφ?πουλο?

14. Υπουργε?ο Υποδομ?ν και Μεταφορ?ν

Υπουργ??: Κ?στα? Αχιλλ?α Καραμανλ??

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για Θ?ματα Μεταφορ?ν: Γι?ννη? Κεφαλογι?ννη?

15. Υπουργε?ο Ναυτιλ?α? και Νησιωτικ?? Πολιτικ??

Υπουργ??: Γι?ννη? Πλακιωτ?κη?

16. Υπουργε?ο Αγροτικ?? Αν?πτυξη? και Τροφ?μων

Υπουργ??: Μ?κη? Βορ?δη?

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για την Κοιν? Αγροτικ? Πολιτικ?: Κ?στα? Σκρ?κα?

Υφυπουργ?? Αρμ?διο? για την Αλιευτικ? Πολιτικ?: Φωτειν? Αραμπατζ?

17. Υπουργε?ο Τουρισμο?

Υπουργ??: Χ?ρη? Θεοχ?ρη?

Υφυπουργ??: Μ?νο? Κ?νσολα?

Υπουργ?? Επικρατε?α?: Γι?ργο? Γεραπετρ?τη?

Υφυπουργ?? Παρ? τω Πρωθυπουργ? Αρμ?διο? για το συντονισμ? του κυβερνητικο? ?ργου: ?κη? Σκ?ρτσο?

Υφυπουργ?? Παρ? τω Πρωθυπουργ? Αρμοδιο? για Θ?ματα Επικοινων?α? και Ενημ?ρωση? και κυβερνητικ?? εκπρ?σωπο?: Στ?λιο? Π?τσα?

Ο κυβερνητικ?? εκπρ?σωπο? ανακο?νωσε ?τι η ΝΔ θα προτε?νει για Πρ?εδρο τη? Βουλ?? τον βουλευτ? Ιωανν?νων Κωνσταντ?νο Τασο?λα.

Η ορκωμοσ?α τη? ν?α? κυβ?ρνηση? θα πραγματοποιηθε? α?ριο στι? 12:00 στο Προεδρικ? Μ?γαρο και θα ακολουθ?σει η προβλεπ?μενη παρ?δοση παραλαβ? των υπουργε?ων.

Η πρ?τη συνεδρ?αση του ν?ου υπουργικο? συμβουλ?ου σε πλ?ρη σ?νθεση θα πραγματοποιηθε? στη Βουλ? μεθα?ριο Τετ?ρτη 10 Ιουλ?ου στι? 11:00.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ