ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν?α κυβ?ρνηση: Το 40% του υπουργικο? σχ?ματο? δεν ?χει ασχοληθε? με την ενεργ? πολιτικ? (βιογραφικ?)

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ο κυβερνητικ?? εκπρ?σωπο? Στ?λιο? Π?τσα? ανακο?νωσε τη σ?νθεση τη? ν?α? κυβ?ρνηση? τη? ΝΔ η οπο?α θα ορκιστε? α?ριο στι? 12:00 στο Προεδρικ? Μ?γαρο και θα ακολουθ?σει η προβλεπ?μενη παρ?δοση παραλαβ? των υπουργε?ων.

Η πρ?τη συνεδρ?αση του ν?ου υπουργικο? συμβουλ?ου σε πλ?ρη σ?νθεση θα πραγματοποιηθε? στη Βουλ? μεθα?ριο Τετ?ρτη 10 Ιουλ?ου στι? 11:00. 

Στο ν?ο υπουργικ? συμβο?λιο μετ?χουν 21 εξωκοινοβουλευτικ? στελ?χη.

Πηγ?? του Μεγ?ρου Μαξ?μου αναφ?ρουν σχετικ? τα εξ??:

«Την δ?σμευσ? του να φ?ρει ν?α πρ?σωπα στην πολιτικ? και να αξιοποι?σει επιτυχημ?να στελ?χη τ?σο απ? τον ιδιωτικ? τομ?α και το δημ?σιο τομ?α, ?σο και ανθρ?που? που ?χουν διαπρ?ψει στο εξωτερικ? σε θ?σει? ευθ?νη?, κ?νει πρ?ξη ο Κυρι?κο? Μητσοτ?κη? με την ανακο?νωση του Υπουργικο? Συμβουλ?ου».

Ε?ναι ενδεικτικ? ?τι 21 (απ? τα 51) στελ?χη τη? ν?α? κυβ?ρνηση?, δηλαδ? το 40% του υπουργικο? σχ?ματο?, ε?ναι πρ?σωπα που δεν ?χουν ποτ? στο παρελθ?ν ασχοληθε? με την ενεργ? πολιτικ? και πολλ? απ' αυτ? εγκατ?λειψαν τι? θ?σει? του? για να στηρ?ξουν την προσπ?θεια του Κυρι?κου Μητσοτ?κη να γυρ?σει η χ?ρα σελ?δα.

Οι 3 εξωκοινοβουλευτικο? υπουργο? και οι 18 εξωκοινοβουλευτικο? υφυπουργο? μαζ? με τα ?μπειρα πολιτικ? στελ?χη τη? Ν?α? Δημοκρατ?α? θα υλοποι?σουν το σχ?διο τη? ΝΔ στο οπο?ο ?δωσαν ισχυρ? εντολ? την Κυριακ? οι πολ?τε?, προκειμ?νου η χ?ρα να αφ?σει οριστικ? π?σω τη? την πολυετ? κρ?ση και να ξημερ?σει μια φωτειν? Ελλ?δα.

Τα εξωκοινοβουλευτικ? πρ?σωπα που αναλαμβ?νουν κυβερνητικ? ρ?λο.

Οι τρει? υπουργο?:

O Kυρι?κο? Πιερρακ?κη? που αναλαμβ?νει υπουργ?? Επικρατε?α? - Ψηφιακ?? Διακυβ?ρνηση? και θα αναλ?βει τον ψηφιακ? μετασχηματισμ? του Κρ?του? με στ?χο την καταπολ?μηση τη? γραφειοκρατ?α? και την καλ?τερη εξυπηρ?τηση του πολ?τη, ε?ναι απ?φοιτο? του Harvard, και, απ? το 2015, διευθυντ?? ερευν?ν του οργανισμο? ?ρευνα? και αν?λυση? διαΝΕΟσι?.

Η ν?α υπουργ?? Πολιτισμο? Λ?να Μενδ?νη δεν χρει?ζεται πολλ?? συστ?σει? για το χαρτοφυλ?κιο που αναλαμβ?νει, καθ?? απ? το 1999 ?ω? το 2004 κατε?χε τη θ?ση τη? Γενικ?? Γραμματ?ω? του Υπουργε?ου Πολιτισμο?. Ε?ναι Δρ. Αρχαιολογ?α? και εργ?ζεται απ? το 1988 στο Κ?ντρο Ελληνικ?? και Ρωμα?κ?? Αρχαι?τητα? του Εθνικο? Ιδρ?ματο? Ερευν?ν, εν? μεγ?λο? αριθμ?? ?ρθρων τη? ?χει δημοσιευθε? σε ελληνικ? και διεθν? επιστημονικ? περιοδικ? και συλλογικο?? τ?μου?.

Ο Μιχ?λη? Χρυσοχο?δη? ε?ναι ο τρ?το? εξωκοινοβουλευτικ?? υπουργ?? τη? κυβ?ρνηση? του Κυρι?κου Μητσοτ?κη ο οπο?ο? επιστρ?φει σε ?να υπουργε?ο που γνωρ?ζει ?σο λ?γοι πολιτικο?, και που επ? των ημερ?ν του η αστυνομ?α σημε?ωσε τι? μεγαλ?τερε? επιτυχ?ε? τη? με κορυφα?α τη σ?λληψη των μελ?ν τη? 17 Νο?μβρη. Θα αναλ?βει να υλοποι?σει τον κεντρικ? στ?χο τη? ΝΔ να αποκατασταθε? το α?σθημα ασφ?λεια? των πολιτ?ν, αλλ? και την εφαρμογ? τη? κατ?ργηση? του ασ?λου ανομ?α? στα ελληνικ? πανεπιστ?μια.

Οι 18 εξωκοινοβουλευτικο? υφυπουργο?

Ο Γι?ργο? Ζαββ?? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Οικονομικ?ν αρμ?διο? για την εποπτε?α του χρηματοπιστωτικο? συστ?ματο?, ?χει μακρ? θητε?α στην Ευρωπα?κ? ?νωση και ε?ναι ειδικ?? σε θ?ματα που αφορο?ν τον ευρωπα?κ? τραπεζικ? τομ?α.

Ο Θ?δωρο? Σκυλακ?κη? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? οικονομικ?ν αρμ?διο? για τη δημοσιονομικ? πολιτικ? ε?ναι οικονομολ?γο? και ?χει διατελ?σει ευρωβουλευτ?? απ? το 2009 ?ω? το 2014 καθ?? και αναπληρωτ?? Δ?μαρχο? και αντιδ?μαρχο? Αθηνα?ων απ? το 2003 ω? το 2006, εν? απ? το 2014 ε?ναι Πρ?εδρο? τη? Δρ?ση?.

Ο Γι?ννη? Τσακ?ρη? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Αν?πτυξη? αρμ?διο? για τι? Επενδ?σει? και τι? Συμπρ?ξει? Δημοσ?ου και Ιδιωτικο? Τομ?α ε?ναι ?να? απ? του? πλ?ον ειδικο?? στην Ελλ?δα σε θ?ματα επιχειρηματικ?ν συμμετοχ?ν (venture capital), διαθ?τει πλο?σια πε?ρα στον ιδιωτικ? τομ?α εν? απ? το 2006 ε?ναι στ?λεχο? του Ευρωπα?κο? Ταμε?ου Επενδ?σεων.

Ο Ν?κο? Παπαθαν?ση? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Αν?πτυξη? με αρμοδι?τητα τον τομ?α τη? βιομηχαν?α? και του εμπορ?ου, ε?ναι απ? το 2016 γενικ?? διευθυντ?? τη? Ν?α? Δημοκρατ?α?. Στα τρι?ντα π?ντε χρ?νια εργασιακ?? εμπειρ?α? του, πολλ? απ? τα οπο?α σε αν?τερε? και αν?τατε? διοικητικ?? θ?σει? του ιδιωτικο? τομ?α, ?χει συμβ?λλει καθοριστικ? στην αναδιοργ?νωση και τον εξορθολογισμ? λειτουργ?α? εταιρει?ν καθ?? και στη σημαντικ? βελτ?ωση των οικονομικ?ν του? αποτελεσμ?των.

Ο Κ?στα? Φραγκογι?ννη? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Εξωτερικ?ν αρμ?διο? για την οικονομικ? διπλωματ?α και την εξωστρ?φεια ?χει διατελ?σει για π?νω απ? 30 χρ?νια υψηλ?βαθμο στ?λεχο? σε σημαντικ?? επιχειρ?σει? και ομ?λου? εν? μ?χρι σ?μερα ?ταν Διευθυντ?? Αν?πτυξη? του Ομ?λου Chipita.

Ο Αντ?νη? Διαματ?ρη? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Εξωτερικ?ν με αρμοδι?τητα τα θ?ματα του Απ?δημου Ελληνισμο?, ε?ναι ο εκδ?τη? του "Εθνικο? Κ?ρυκα", μια? απ? τι? μεγαλ?τερε? και ιστορικ?τερε? εφημερ?δε? των Ελλ?νων τη? διασπορ??.

O Λευτ?ρη? Οικον?μου που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Προστασ?α? του Πολ?τη αρμ?διο? για θ?ματα αντεγκληματικ?? Πολιτικ?? και σωφρονιστικο? συστ?ματο? ε?ναι Αντιστρ?τηγο? ε.α. τη? Ελληνικ?? Αστυνομ?α?. Κατ? την περ?οδο τη? Αρχηγ?α? του (2009-2011), εξαρθρ?θηκε η τρομοκρατικ? οργ?νωση Επαναστατικ?? Αγ?να?, δημιουργ?θηκε η Υπηρεσ?α Οικονομικ?? Αστυνομ?α? και Δ?ωξη? Οικονομικο? Εγκλ?ματο? και αναβαθμ?στηκε η 'Αμεση Δρ?ση με την ?δρυση των ομ?δων ΔΙΑΣ.

Ο Αλκιβι?δη? Στεφαν?? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? 'Αμυνα? ε?ναι πρ?ην αρχηγ?? ΓΕΣ και απ?φοιτο? τη? Στρατιωτικ?? Σχολ?? Ευελπ?δων, τη? Ανωτ?τη? Σχολ?? Πολ?μου και του Πανεπιστ?μιο Εθνικ?? 'Αμυνα? (National Defense University-NDU) στην Ου?σιγκτον των ΗΠΑ ?που απ?κτησε MBA σε «Στρατηγικ?? Ασφαλε?α?». Μεταξ? ?λλων στη σταδιοδρομ?α του ?χει διατελ?σει αξιωματικ?? Επιχειρ?σεων τη? Ελληνικ?? Στρατιωτικ?? Αντιπροσωπε?α? στο Διεθν?? Στρατιωτικ? Επιτελε?ο του ΝΑΤΟ στι? Βρυξ?λλε?.

Η εκπρ?σωπο? Τ?που τη? ΝΔ Σοφ?α Ζαχαρ?κη που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Παιδε?α?, αρμ?δια για θ?ματα Α β?θμια?, Β β?θμια? εκπα?δευση? και ειδικ?? αγωγ??, ε?ναι απ?φοιτη του τμ?ματο? Αγγλικ?? Γλ?σσα? και Φιλολογ?α? τη? Φιλοσοφικ?? Σχολ?? του Πανεπιστημ?ου Αθην?ν, με μεταπτυχιακ?? σπουδ?? στη Συγκριτικ? Παιδαγωγικ? και Διο?κηση Ευρωπα?κ?ν Εκπαιδευτικ?ν Οργανισμ?ν.

Η Δ?μνα Μιχαηλ?δου που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Εργασ?α? και Κοινωνικ?ν Υποθ?σεων, αρμ?δια για θ?ματα Πρ?νοια? και Κοινωνικ?? αλληλεγγ?η? ?ταν η υπε?θυνη οικονομολ?γο? τη? ομ?δα? των κατασκευ?ν για την Τρ?τη Εργαλειοθ?κη Ανταγωνισμο? του ΟΟΣΑ και τα τελευτα?α χρ?νια Σ?μβουλο? Μεταρρυθμ?σεων του Προ?δρου τη? Ν?α? Δημοκρατ?α?.

Ο Βασ?λη? Κοντοζαμ?νη? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Υγε?α?, ?χει διατελ?σει πρ?εδρο? του Εθνικο? Οργανισμο? Φαρμ?κων (ΕΟΦ) και Γενικ?? Γραμματ?α? Υγε?α?.

Ο Γερ?σιμο? Θωμ?? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Εν?ργεια? αρμ?διο? για θ?ματα εν?ργεια? και φυσικ?ν π?ρων, ε?ναι αναπληρωτ?? γενικ?? διευθυντ?? τη? Γενικ?? Διε?θυνση? Εν?ργεια? τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ?? και πρ?εδρο? του διοικητικο? συμβουλ?ου του Ευρωπα?κο? Ταμε?ου Στρατηγικ?ν Επενδ?σεων (EFSI). Σπο?δασε οικονομικ?, διο?κηση επιχειρ?σεων και διεθνε?? σχ?σει? στην Αθ?να, το Λονδ?νο και τι? Βρυξ?λλε?.

Ο Δημ?τρη? Οικον?μου που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? αρμ?διο? για θ?ματα χωροταξ?α? και αστικο? περιβ?λλοντο? ε?ναι Καθηγητ?? του Πανεπιστημ?ου Θεσσαλ?α? και Διευθυντ?? του Εργαστηρ?ου Χωροταξικο? και Πολεοδομικο? Σχεδιασμο?.

Ο Δημ?τριο? Κρ?νη? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Δικαιοσ?νη? υπ?ρξε αν?τατο? δικαστικ?? λειτουργ??, αντιπρ?εδρο? του Αρε?ου Π?γου και Γενικ?? Διευθυντ?? τη? Εθνικ?? Σχολ?? Δικαστ?ν.

Ο Θε?δωρο? Λιβ?νιο? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Εσωτερικ?ν, αρμ?διο? για θ?ματα αυτοδιο?κηση? και εκλογ?ν και θα αναλ?βει τη διαμ?ρφωση του ν?ου εκλογικο? ν?μου, διετ?λεσε Γενικ?? Γραμματ?α? του Υπουργε?ου Διοικητικ?? Μεταρρ?θμιση? και Ηλεκτρονικ?? Διακυβ?ρνηση? επ? υπουργ?α? Κυρι?κου Μητσοτ?κη. Απ? την εκλογ? του Κυρι?κου Μητσοτ?κη στην Προεδρ?α τη? Ν?α? Δημοκρατ?α? μ?χρι σ?μερα ?ταν Διευθυντ?? Πληροφορικ?? του κ?μματο? και επικεφαλ?? τη? ψηφιακ?? καμπ?νια? των Ευρωεκλογ?ν του Μα?ου 2019 και των εθνικ?ν εκλογ?ν του Ιουλ?ου 2019.

Ο Γρηγ?ρη? Ζαριφ?πουλο? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? Ψηφιακ?? Διακυβ?ρνηση? αρμ?διο? για τα θ?ματα ψηφιακ?? στρατηγικ?? ε?ναι στ?λεχο? επιχειρ?σεων, μ?χρι πρ?σφατα Περιφερειακ?? Διευθυντ?? Νοτιοανατολικ?? Ευρ?πη? τη? Google.

Ο 'Ακη? Σκ?ρτσο? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? παρ? τω Πρωθυπουργ?, αρμ?διο? για τον συντονισμ? του κυβερνητικο? ?ργου, ?ταν Γενικ?? Διευθυντ?? του ΣΕΒ απ? τον Ιο?νιο του 2014 μ?χρι πρ?σφατα.

Τ?λο? ο Στ?λιο? Π?τσα? που αναλαμβ?νει υφυπουργ?? παρ? τω Πρωθυπουργ? αρμ?διο? για θ?ματα επικοινων?α? και ενημ?ρωση? και Κυβερνητικ?? εκπρ?σωπο?, την περ?οδο 2012-2014 ?ταν απ? του? βασικο?? διαπραγματευτ?? τη? ελληνικ?? πλευρ?? με του? ετα?ρου? μα? τη? ΕΕ, τη? ΕΚΤ και του ΔΝΤ για τα θ?ματα δημοσιονομικ?? πολιτικ??. Απ? τον Απρ?λιο του 2018 αν?λαβε Διευθυντ?? του Γραφε?ου του Προ?δρου τη? Ν?α? Δημοκρατ?α?».

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ