ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ

Check in

ΠΑΓΩΝΑ ΛΑΨΑΤΗ

? Andy Keate

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΧΙΟΥΜΟΡ 
?ω? 06/10/2019

Το The New Museum παρουσι?ζει μια ν?α συλλογ? ?ργων απ? τη βραβευμ?νη με Turner Βρεταν?δα ζωγρ?φο Lubaina Himid (1954-) υπ? τον τ?τλο «Lubaina Himid: Work from Underneath». Η ?κθεση ε?ναι η πρ?τη ατομικ? τη? καλλιτ?χνιδα? στι? ΗΠΑ, η οπο?α υπ?ρξε πρωτοπ?ρο? του Black Arts Movement (? BAM) στη Βρεταν?α κατ? την περ?οδο 1980-1999. Τα ?ργα τη? επικρ?νουν, αμφισβητο?ν, αφηγο?νται ασυν?θιστε? καθημεριν?? ιστορ?ε? και σατιρ?ζουν, θυμ?ζοντα? συχν? ιστορικο?? π?νακε? και βρετανικ?? γελοιογραφ?ε? του 18ου αι?να.
 

ΛΟΝΔΙΝΟ
ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
?ω? 05/01/2020Το 2003, εκατοντ?δε? χιλι?δε? ?νθρωποι επισκ?πτονταν την Tate Modern, για να δουν το «The Weather Project» του Olafur Eliasson (1967-). Ο Δαν?? καλλιτ?χνη? δημιουργε? ?ργα-εμπειρ?ε? για μικρο?? και μεγ?λου?, τα οπο?α εμπν?ονται απ? τα φυσικ? φαιν?μενα, το φω?, τι? σκι??. Δεκα?ξι χρ?νια μετ?, επιστρ?φει με τη ρετροσπεκτ?βα «Olafur Eliasson: In Real Life» παρουσι?ζοντα? σαρ?ντα δουλει?? απ? ?λη την πορε?α του, ορισμ?νε? για πρ?τη φορ? στη Βρεταν?α, εν? κ?ποιε? ?λλε? φτι?χτηκαν ειδικ? για την αναδρομικ?. Κατ? τη δι?ρκεια τη? ?κθεση?, το Terrace Bar του μουσε?ου θα λειτουργε? μ?λιστα στη λογικ? του πρ?τυπου vegetarian κυλικε?ου που ?χει φτι?ξει ο καλλιτ?χνη? στο στο?ντι? του στο Βερολ?νο.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ    
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
ΕΩΣ 13/10/2019Αναγνωρισμ?νο? ω? ?να? απ? του? μεγαλ?τερου? σ?γχρονου? καλλιτ?χνε?, ο William Kentridge (1955-) καλ?πτει ?να ευρ? φ?σμα μ?σων με τη δουλει?  του, απ? κινο?μενα σχ?δια και γλυπτ? ?ω? ταιν?ε?. Επιν?ησε, δε, μια κινηματογραφικ? τεχνικ? που ο ?διο? ονομ?ζει «animation του φτωχο? ανθρ?που», κ?νοντα? χρ?ση κολ?ζ και σχεδ?ων με κ?ρβουνο. Η ?κθεση «William Kentridge: A Poem That Is Not Our Own» στο Kunstmuseum Basel ιχνηλατε? ?λη την πορε?α του δημιουργο?, ο οπο?ο? με τα ?ργα και του? χαρακτ?ρε? των ταινι?ν του προβληματ?ζει τον θεατ? για την κατ?σταση στη Ν?τια Αφρικ?.
 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ