ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ντουμπ?ι με δ?ρο

Φωτογραφ?α: Shutterstock

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μ?α απ? τι? μεγαλ?τερε? προκλ?σει? των σ?γχρονων ταξιδιωτ?ν ε?ναι π?? θα παραμε?νουν online εν? ταξιδε?ουν.

Το Ντουμπ?ι πλ?ον προσφ?ρει σε ?λου? ?σοι προσγει?νονται στον διεθν? αερολιμ?να του μ?α δωρε?ν κ?ρτα sim με 3 λεπτ? ομιλ?α? και 20 ΜΒ, ?στε να μπορο?ν να επικοινων?σουν ?μεσα με ?ποιον επιθυμο?ν.

Η κ?ρτα ισχ?ει για 30 μ?ρε? και μπορε? να επαναφορτιστε? με πακ?τα δι?ρκεια? τρι?ν ημερ?ν, μια? εβδομ?δα? ? δ?ο εβδομ?δων.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ