ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Περ? ελευθερ?α?

ΜΑΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ

? AP Photo/Richard Drew

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

?να ν?ο μουσε?ο αφ?χθη πρ?σφατα στη Ν?α Υ?ρκη για να πλαισι?σει ?να απ? τα εμβληματικ?τερα τοπ?σημα παγκοσμ?ω?, το ?γαλμα τη? Ελευθερ?α?.

Το Statue of Liberty Museum, επιφ?νεια? 2.415 τ.μ., βρ?σκεται, ?πω? και το γιγαντια?ο γλυπτ?, στη ν?σο Liberty και η ε?σοδο? σε αυτ? ε?ναι ελε?θερη.

Στο κ?ντρο του δεσπ?ζει ο αυθεντικ?? πυρσ??, διαχρονικ? σ?μβολο ελπ?δα? και διαφωτισμο?.

Στι? τρει? α?θουσ?? του διαδραστικ? εποπτικ? υλικ? με χρ?ση πολυμ?σων αφηγε?ται την ιστορ?α του γλυπτο?, διερευν?ντα? τον ρ?λο που ?χει διαδραματ?σει στι? ζω?? των κατο?κων και ?σων αναζ?τησαν στην αμερικανικ? ?πειρο μια ν?α πατρ?δα.

Αρχιτεκτονικ?, το μουσε?ο εναρμον?ζεται με τον περιβ?λλοντα χ?ρο, εν? η οροφ? του καλ?πτεται με βλ?στηση, που λειτουργε? ω? καταφ?γιο για ενδημικ? και μεταναστευτικ? πουλι?.
statueoflibertymuseum.org
 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ