Ν?α αγωγ?, δε?τερη διαδοχικ?, κατατ?θηκε κατ? του ελληνικο? Δημοσ?ου απ? συγγενε?? πρ?σφυγα ο οπο?ο? π?θανε στον ?πνο του στον καταυλισμ? τη? Μ?ρια? τον Ιανου?ριο του 2017. Ο θ?νατ?? του οφειλ?ταν σε εισπνο? μονοξειδ?ου του ?νθρακα.

Οι γονε?? του θ?ματο?, η σ?ζυγ?? του και τα ?ξι παιδι? του?, καθ?? και οκτ? απ? τα αδ?ρφια του, διεκδικο?ν αποζημ?ωση εκατοντ?δων χιλι?δων ευρ? για τι? ?θλιε? συνθ?κε? διαβ?ωση? στη Μ?ρια, που οδ?γησαν στον θ?νατ? του Μουσταφ? Μουσταφ?. Η αγωγ? κατατ?θηκε την Παρασκευ? 12 Ιουλ?ου στο Διοικητικ? Πρωτοδικε?ο Αθην?ν απ? το δικηγορικ? γραφε?ο Παυλ?κη-Μ?σχου. Ε?χε προηγηθε?, στι? 22 Νοεμβρ?ου, η κατ?θεση παρ?μοια? αγωγ?? για τον Αιγ?πτιο Αχμ?ντ Μοχ?μεντ Αμπντελαζ?ζ Ελγκαμ?λ, ο οπο?ο? π?θανε με τον ?διο τρ?πο, στην ?δια σκην?, τ?σσερι? ημ?ρε? πριν απ? τον συγκ?τοικ? του, Μουσταφ?.

Μ?σα σε μ?α εβδομ?δα, τον Ιανου?ριο του 2017, τρει? ?νθρωποι ?χασαν τη ζω? του? στη Μ?ρια απ? αναθυμι?σει?. Απ? την πρ?τη στιγμ?, με ?ρευνα μην?ν, η «Κ» ε?χε αναδε?ξει την ιστορ?α του?, ε?χε εντοπ?σει συγγενε?? του? και ε?χε αποκαλ?ψει την αδρ?νεια και την αδιαφορ?α των αρμ?διων υπουργε?ων.

Ο σφοδρ?? χειμ?να? του 2017 ε?χε καλ?ψει με χι?νι τι? καλοκαιριν?? σκην?? στον καταυλισμ? τη? Μ?ρια?. Το κρ?ο ?ταν αφ?ρητο. Καν?να θερμαντικ? μ?σο δεν ε?χε παρασχεθε? στου? πρ?σφυγε?, παρ? μ?νο ?να αδι?βροχο και μ?α κουβ?ρτα. Οπω? επισημα?νουν οι συγγενε?? του Μουσταφ? στην αγωγ? του?, η οπο?α ε?ναι σε γν?ση τη? «Κ», για να προστατευθο?ν απ? το ψ?χο?, ?σοι ?μεναν στη Μ?ρια ?ναβαν αυτοσχ?δια μαγκ?λια τα οπο?α τοποθετο?σαν στι? εισ?δου? των σκην?ν του?. Οι υπε?θυνοι στον καταυλισμ? δεν του? προειδοπο?ησαν για τι? επικ?νδυνε? συν?πειε?, ο?τε φα?νεται να του? αποθ?ρρυναν.

Στι? 24 Ιανουαρ?ου 2017 ο 20χρονο? Ελγκαμ?λ βρ?θηκε ανα?σθητο? και παγωμ?νο? στη σκην? του απ? τον 46χρονο Σ?ρο Μουσταφ? Μουσταφ?. Τα χ?ρια του ?ταν σφιγμ?να σε γροθι??, το σ?μα του γυρισμ?νο στο πλ?ι. Τ?σσερι? ημ?ρε? αργ?τερα, π?θανε και ο Μουσταφ?. Τον εντ?πισαν κουλουριασμ?νο στο ρ?ντζο του. Σ?μφωνα με την ιατροδικαστικ? ?κθεση, φορο?σε δ?ο φο?τερ, ?να γιλ?κο και μια ζακ?τα με φερμου?ρ στο π?νω μ?ρο? του σ?ματ?? του, και στο κ?τω μ?ρο? δ?ο φ?ρμε? π?νω απ? ?να λαδ? παντελ?νι. Τ?σο πολ? δεν ?ντεχε το κρ?ο εκε?νων των ημερ?ν.


Ο Μουσταφ? Μουσταφ? μαζ? με τ?σσερι? απ? τι? κ?ρε? του σε κ?ποια ξ?νοιαστη στιγμ?.

Το γεγον?? ?τι ο Μουσταφ? ?ταν ο μοναδικ?? μ?ρτυρα? που ε?χε καταθ?σει στην αστυνομ?α μετ? τον θ?νατο του Αιγυπτ?ου, αλλ? και το ?τι π?θανε με τον ?διο τρ?πο σε τ?σο σ?ντομο δι?στημα χωρ?? να τον προειδοποι?σει κανε??, συνιστ? κατ? του? συγγενε?? του «βαρι? ενσυνε?δητη αμ?λεια» των αρμοδ?ων. Μ?λι? πληροφορ?θηκε την ε?δηση για τον θ?νατο του αδελφο? του, ο Χοσε?ν Μουσταφ? ταξ?δεψε απ? τη Σουηδ?α, ?που ζει, στην Ελλ?δα, αναζητ?ντα? απαντ?σει?. Δεν μπορο?σε να κατανο?σει τι ε?χε συμβε?. Στη Λ?σβο, ?μω?, συν?ντησε μ?νο κλειστ?? π?ρτε?. «Ενα? ?να? π?θαιναν στη Μ?ρια αλλ? μ?χρι σ?μερα κανε?? δεν λ?ει τι ακριβ?? ?γινε. Μα? ξ?χασαν», ε?χε δηλ?σει στην «Κ» τον Νο?μβριο του 2017 ο Χοσε?ν. Παρ?τι τα αποτελ?σματα των τοξικολογικ?ν εξετ?σεων φ?ρεται να ?ταν ?δη γνωστ?, οι συγγενε?? του θαν?ντο? παρ?μεναν εγκλωβισμ?νοι στην ?γνοια και στι? φ?με? ?τι ο 46χρονο? π?θανε απ? φυματ?ωση.

Τι ?δειξαν οι εργαστηριακ?? εξετ?σει?

Σ?μφωνα με την ειδικ? εργαστηριακ? ?κθεση, ο Μουσταφ? Μουσταφ? ε?χε στο α?μα του ανθρακυλαιμοσφαιρ?νη (HbCO, ?νωση που σχηματ?ζεται απ? το εισπνε?μενο μονοξε?διο του ?νθρακα), σε περιεκτικ?τητα 70%. Το αντ?στοιχο ποσοστ? για τον Αιγ?πτιο συγκ?τοικ? του ?ταν 61%. Το μονοξε?διο του ?νθρακα παρ?γεται απ? την ατελ? κα?ση ξ?λου, κ?ρβουνου και ?λλων υλικ?ν. Ε?ναι τοξικ?, ?χρωμο, ?γευστο α?ριο. Με την εισπνο? του τροποποιε? την αιμοσφαιρ?νη στο α?μα και οδηγε? σε υποξ?α (στ?ρηση επαρκο?? οξυγ?νωση? στον οργανισμ?). Ακ?μη και αν επιβι?σει κ?ποιο? απ? την ?κθεση στο α?ριο, ε?ναι πιθαν? να υποστε? μ?νιμη εγκεφαλικ? βλ?βη.

Ο Μουσταφ? ζο?σε στο Χαλ?πι. Εργαζ?ταν ω? επιπλοποι?? σε βιοτεχν?α ?ταν ο π?λεμο? ?φθασε στην π?ρτα του. Το 2014 π?ρασε με την οικογ?νει? του στην Τουρκ?α. Το καλοκα?ρι του 2015 ?φθασε μ?νο? του στη Γερμαν?α και στι? 2/2/2016 ?λαβε τριετ? ?δεια διαμον?? για ανθρωπιστικο?? λ?γου? στην π?λη Β?σμαρ. Προσπ?θησε να φ?ρει εκε? τα παιδι? και τη γυνα?κα του μ?σω «οικογενειακ?? επαν?νωση?». Η γραφειοκρατ?α ?μω? ?ταν αποτρεπτικ?. Tον Νο?μβριο του 2016 επ?στρεψε στη Λ?σβο. Θα περ?μενε εκε? να περ?σουν ?να ?να τα παιδι? του απ? τα τουρκικ? παρ?λια. Σ?μφωνα με συγγενε?? του, σε τυχα?ο αστυνομικ? ?λεγχο αμφισβητ?θηκε η γνησι?τητα των γερμανικ?ν εγγρ?φων του. Τον τοποθ?τησαν στη Μ?ρια, ?που σε λ?γε? εβδομ?δε? π?θανε.


Το β?ντεο τη? «Κ» το 2017 με την ιστορ?α του Μουσταφ?:

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ