ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

«Αντεξε» η Αττικ? τη σεισμικ? δ?νηση των 5,1 Ρ?χτερ που σημει?θηκε το μεσημ?ρι τη? Παρασκευ??, μια? και δεν υπ?ρξαν σοβαρο? τραυματισμο?, εν? περιορισμ?νε? ?ταν και οι υλικ?? ζημι??.

Συγκεκριμ?να, τα αξιοσημε?ωτα περιστατικ? ?ταν η κατ?ρρευση παλαιο? κτιρ?ου στο λιμ?νι του Πειραι?, αλλ? και οι σοβαρ?? ζημι?? σε ακατο?κητα και εγκαταλελειμμ?να κτ?ρια στη Δραπετσ?να, την οδ? Ερμο? στο κ?ντρο τη? Αθ?να? και τα Πετρ?λωνα.


Κατ?ρρευσε ο παλι?? ταινι?δρομο? στην π?λη Ε1 στο λιμ?νι του Πειραι?, χωρ?? να υπ?ρξει κ?ποιο? τραυματισμ?? ? εγκλωβισμ?? πολ?τη. 
 

Κομμ?τια απ? μ?ρμαρα ?πεσαν στο δρ?μο μπροστ? απ? την εκκλησ?α τη? Αγ?α? Ειρ?νη? επ? τη? οδο? Αι?λου, καθ?? μπροστ? και απ? το δημαρχε?ο τη? Αθ?να?, στην πλατε?α Κοτζι?. Σοβ?δε? ?μω? ?πεσαν και στο κτ?ριο τη? Βουλ?? αλλ? και στου? διαδρ?μου? του κτιρ?ου ?που στεγ?ζεται η Εισαγγελ?α Πρωτοδικ?ν Αθην?ν.

Δε?τε εδ? β?ντεο απ? τη στιγμ? τη? δ?νηση?.


Σοβαρ?? ζημι?? υπ?στη εγκαταλελειμμ?νο κτ?ριο στην περιοχ? των Πετραλ?νων.  

Μετασεισιμικ? δραστηρι?τητα

Η δ?νηση, μεγ?θου? 5,1 Ρ?χτερ, καταγρ?φηκε στι? 14:13. Το επ?κεντρο του σεισμο? εντοπ?στηκε 23 χλμ βορειοδυτικ? τη? Αθ?να? και 4 χλμ β?ρεια τη? Μαγο?λα? Αττικ??.

Ο σεισμ?? ε?χε μεγ?λη δι?ρκεια και ?γινε αισθητ?? σε μεγ?λη απ?σταση απ? το επ?κεντρο.

Στη συν?χεια ακολο?θησαν αρκετο? μετασεισμο?, με τον μεγαλ?τερο στι? 15:11, μεγ?θου? 4,3 Ρ?χτερ, ?πω? ανακο?νωσε το Γεωδυναμικ? Ινστιτο?το του Εθνικο? Αστεροσκοπε?ου Αθην?ν.

Η Πυροσβεστικ? ε?χε δεχθε? ?ω? αργ? το απ?γευμα 76 κλ?σει? συνολικ? για παροχ? βο?θεια? και απεγκλωβισμο?? ατ?μων.

Ειδικ?τερα, οι 45 κλ?σει? αφορο?σν παροχ? βο?θεια? και οι 31 σε απεγκλωβισμο?? ατ?μων απ? ασανσ?ρ, ?ταν διακ?πηκε το ρε?μα.

 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ