Διαθ?τει τον δυναμισμ? και την ορμ? που ?χουν οι ?νθρωποι με σκοπ? και ?ραμα. Και τη ζεστασι?, την αισιοδοξ?α και την καλοσ?νη που ?χουν ?σοι αντιμετ?πισαν πολλ?? δυσκολ?ε? και χρει?στηκε να κοπι?σουν πολ? για να πραγματοποι?σουν τα ?νειρ? του?. Αφορμ? για τη συν?ντησ? μα? με τον καθηγητ? Φαρμακολογ?α? και Εσωτερικ?? Παθολογ?α? στον Τομ?α Ανοσολογ?α? τη? Ιατρικ?? Σχολ?? του Πανεπιστημ?ου Ταφτ? τη? Βοστ?νη?, Θεοχ?ρη Θεοχαρ?δη, ?ταν η πρ?σφατη συνεργασ?α του με το Deree – The American College of Greece, ?που αν?λαβε καθ?κοντα διευθυντ? του προγρ?μματο? Επιστημ?ν Υγε?α?. ?χει μεριμν?σει προσωπικ? για την ?ρτια οργ?νωση του ν?ου προγρ?μματο? Βιο?ατρικ?ν Επιστημ?ν του Κολλεγ?ου, που θα αρχ?σει να δ?χεται φοιτητ?? απ? το ν?ο ακαδημα?κ? ?το?, και ο ενθουσιασμ?? του ε?ναι εμφαν?? απ? τα πρ?τα κι?λα? λεπτ? τη? συνομιλ?α? μα?. 

«Ε?ναι μια πολ? σημαντικ? προσπ?θεια για το Κολλ?γιο, για την Ελλ?δα, αλλ? και για την επιστ?μη γενικ?τερα», λ?ει. Στο επ?κεντρο τη? φιλοσοφ?α? του ε?ναι ο εφοδιασμ?? των φοιτητ?ν με τι? ακαδημα?κ?? γν?σει? που θα του? επιτρ?ψουν να συνεχ?σουν τι? σπουδ?? του? σε αν?τατα εκπαιδευτικ? ιδρ?ματα αν? τον κ?σμο, αλλ? και να στελεχ?σουν μεγ?λε? νοσοκομειακ?? μον?δε? και ερευνητικ? κ?ντρα. Το τ?ταρτο ?το? ε?ναι επιπ?δου ιατρικ?? σχολ??, με συναφ? μαθ?ματα, που θα διδ?σκονται απ? διακεκριμ?νου? καθηγητ??, θα υπ?ρχει οργανωμ?νη πρακτικ? εξ?σκηση σε μερικ? απ? τα πιο γνωστ? νοσηλευτικ? ιδρ?ματα και φαρμακευτικ?? εταιρε?ε? τη? Αθ?να?, και θα εκπονο?νται διπλωματικ?? εργασ?ε?.

?δη ?χουν γ?νει επαφ?? ?στε οι απ?φοιτοι του προγρ?μματο? να μπορο?ν να εγγρ?φονται στο τρ?το ?το? ιατρικ?ν σχολ?ν σε ευρωπα?κ? πανεπιστ?μια, αλλ? και να ?χουν προτεραι?τητα στην εισαγωγ? σε ιατρικ?? σχολ?? στι? ΗΠΑ. «Στην Ελλ?δα μπορο?ν να προσφ?ρουν σε δημ?σιου? οργανισμο?? ? σε νοσοκομε?α, ?χοντα? ?να πολ?τιμο “know how”  του π??, για παρ?δειγμα, διεξ?γονται οι κλινικ?? μελ?τε?, ?να? τομ?α? στον οπο?ο υπολειπ?μαστε στην Ελλ?δα και γ?νεται πολ? μικρ? απορρ?φηση των κονδυλ?ων για κλινικ? ?ρευνα». ?σω? στο π?σω μ?ρο? του μυαλο? του κυρ?ου Θεοχαρ?δη να υπ?ρχει η επιθυμ?α αυτ? τα ν?α παιδι? να μην αντιμετωπ?σουν τα εμπ?δια που ε?χε ο ?διο? να υπερπηδ?σει στην προσπ?θει? του να ακολουθ?σει τον δρ?μο τη? επιστ?μη?.

Πουλ?ντα? παγοκολ?νε? στου Χαριλ?ου

Γενν?θηκε στην περιοχ? Χαριλ?ου τη? Θεσσαλον?κη? το 1950. Τα χρ?νια δ?σκολα, η μητ?ρα του υπ?φερε απ? ?σθμα, ο πατ?ρα? του ?νεργο? γεωπ?νο?. Αγων?ζονταν να θρ?ψουν τρ?α παιδι?. Για να κερδ?σουν τα προ? το ζην, ε?χαν ανο?ξει μια μικρ? ταβ?ρνα δ?πλα στο σπ?τι, και ο μικρ?? Θεοχ?ρη? σ?ρβιρε του? πελ?τε?. Για να βοηθ?σει την οικογ?νεια, π?γαινε σε ?να εργοστ?σιο που ?φτιαχνε κολ?νε? π?γου, τι? φ?ρτωνε σε ?να καροτσ?κι και τι? πουλο?σε στι? γειτονι??. ?ταν ?ρθε η ?ρα να φοιτ?σει στο γυμν?σιο, κατ?ρθωσε να π?ρει υποτροφ?α και εισ?χθη στο Κολλ?γιο Ανατ?λια. ?νειρο τη? οικογ?νει?? του ?ταν να σπουδ?σει Ιατρικ?, ?πω? ο πρ?ωρα χαμ?νο? αδελφ?? του πατ?ρα του, του οπο?ου π?ρε και το ?νομα. «Ο πατ?ρα? μου π?ντα π?στευε ?τι οι σπουδ?? ε?ναι πολ? σημαντικ??, “το πτυχ?ο ε?ναι βραχι?λι στο χ?ρι σου” ?λεγε», θυμ?ται. Λ?γο πριν αποφοιτ?σει απ? το Ανατ?λια, ?μαθε για το Γ?ιλ και αποφ?σισε να αιτηθε? μια θ?ση. Ζ?τησε απ? τον αντιπρ?εδρο του Κολλεγ?ου να του δ?σει ?δεια να κ?νει α?τηση στο δι?σημο πανεπιστ?μιο, αλλ? εκε?νο? αρν?θηκε, γιατ? δεν ε?χε π?ει ?ω? τ?τε κανε?? μαθητ?? του εκε?. Καταρρακ?θηκε, αλλ? ε?χε το θ?ρρο? να στε?λει ?να γρ?μμα στο Γ?ιλ, ζητ?ντα? να του αποστε?λουν μια α?τηση. Του απ?ντησαν ?τι θα ?θελαν  μια επιστολ? του με του? λ?γου? για του? οπο?ου? θ?λει να φοιτ?σει εκε? και του? απ?στειλε μια σ?νοψη τη? Ιστορ?α? τη? Ιατρικ?? πριν απ? τον Ιπποκρ?τη, την οπο?α βρ?καν ενδιαφ?ρουσα. ?στειλαν μια επιστολ? στο Κολλ?γιο, με την οπο?α το ενημ?ρωναν ?τι επιθυμο?σαν να του επιτραπε? να κ?νει α?τηση, ?πω? και ?γινε. Φυσικ?, ?γινε δεκτ??. Δεν υπ?ρχαν ?μω? χρ?ματα για να ταξιδ?ψει. Οι δ?σκαλο? του ?καναν ?ρανο και συγκ?ντρωσαν το αντ?τιμο εν?? εισιτηρ?ου με υπερωκε?νιο, χωρ?? επιστροφ?.

 

 

Εν πλω για την Αμερικ?

?φυγε με 28 δολ?ρια στην τσ?πη και τρει? βαλ?τσε? με ?λα του τα υπ?ρχοντα, ασφαλισμ?νε? με χοντρ? αλυσ?δα και λουκ?το που του ?δωσε ο πατ?ρα? του, για να μην του τι? κλ?ψουν. Μαζ? του ε?χε επ?ση? μια μικρ? γραφομηχαν? που του δ?ρισε ο πατ?ρα? του και ?να δ?τομο ελληνοαγγλικ?-αγγλοελληνικ? λεξικ? που του π?ρε η μητ?ρα του – και τα δ?ο τα ?χει ακ?μη. Δεκαεπτ? ημ?ρε? ταξ?δεψαν 1.200 ?τομα με το υπερωκε?νιο «Βασ?λισσα ?ννα-Μαρ?α». Η κουκ?τα του ?ταν στο τ?ταρτο κατ?στρωμα, στα ?γκατα του πλο?ου. Κατ?ρθωσε να πε?σει τον καπετ?νιο να του επιτρ?ψει να πα?ζει κιθ?ρα στο πρ?το κατ?στρωμα, μαζ? με την ορχ?στρα, για να εξασφαλ?σει λ?γο καλ? φαγητ?.

Φτ?νοντα? στη Ν?α Υ?ρκη, αναγκ?στηκε να δ?σει τα 11 απ? τα 28 δολ?ρι? του για το εισιτ?ριο του λεωφορε?ου για την περιοχ? Νιου Χ?ιβεν, ?που βρ?σκονται οι εγκαταστ?σει? του Γ?ιλ. «?ταν κατ?βηκα απ? το λεωφορε?ο, ?βρεχε καταρρακτωδ?? και το πανεπιστ?μιο δεν φαιν?ταν πουθεν?. ?πρεπε να αποφασ?σω αν θα ?παιρνα ταξ? και θα ?δινα τα τελευτα?α μου δολ?ρια ? αν θα τα κρατο?σα και θα περπατο?σα υπ? βροχ?. Π?ρα λοιπ?ν τι? τρει? βαλ?τσε? και περπ?τησα περ?που δ?κα τετρ?γωνα μ?χρι το οικοτροφε?ο, που ?ταν εντελ?? ?δειο. Δεν ε?χε ο?τε στρ?ματα στα κρεβ?τια, γιατ? ε?χα π?ει δ?ο εβδομ?δε? νωρ?τερα, για να προσαρμοστ?. Θυμ?μαι ?τι με ?πιασε απελπισ?α».

Σ?ντομα συνειδητοπο?ησε ?τι δεν ε?χε γ?νει δεκτ?? στην Ιατρικ? Σχολ? του Γ?ιλ, αλλ? στο Κολλ?γιο, τετραετο?? φο?τηση?, απ? το οπο?ο ?πρεπε να αποφοιτ?σει πριν κ?νει α?τηση σε οποιαδ?ποτε σχολ?. Παρηγορ?θηκε σκεπτ?μενο? τι? αμ?τρητε? ευκαιρ?ε? που θα ε?χε για να συσσωρε?σει γν?σει? και εμπειρ?ε?. Ε?χε μεν υποτροφ?α, αλλ? αυτ? προ?βλεπε να εργ?ζεται στην τραπεζαρ?α σε μ?α απ? τι? δ?δεκα Εστ?ε? του Κολλεγ?ου. Δο?λευε και σε ?να εργαστ?ριο του Τομ?α Βιολογ?α?, τα?ζοντα? σα?ρε? που χρησιμοποιο?νταν σε πειρ?ματα.

Φοιτητ?? στο Γ?ιλ

«Στο πανεπιστ?μιο ?μουν σαν... σφουγγ?ρι. Ε?χε τ?σα να προσφ?ρει, που ?ταν αν?ητο να παρακολουθε?? μ?νο τα προαπαιτο?μενα μαθ?ματα τη? Ιατρικ??. Παρακολο?θησα πολλ? ?λλα χρ?σιμα μαθ?ματα, και το πρ?το μου πτυχ?ο ?ταν στη Βιολογ?α και στην Ιστορ?α τη? Ιατρικ??». ?κανε διδακτορικ? στη Φαρμακολογ?α. Tο θ?μα τη? διδακτορικ?? του διατριβ?? ?ταν τα μαστοκ?τταρα. «Το μαστοκ?τταρο ε?ναι σαν μπ?λα ποδοσφα?ρου, γεμ?τη με περ?που 500 μπαλ?κια του πινγκ πονγκ, και κ?θε μπαλ?κι ?χει περισσ?τερα απ? 50 σκ?για που απελευθερ?νονται, ?να απ? τα οπο?α ε?ναι η ισταμ?νη, που προκαλε? αλλεργ?ε?». Στ?χο? τη? ?ρευν?? του ε?ναι να ελ?γξει τη συμπεριφορ? των μαστοκυττ?ρων. Με αυτ?ν τον τρ?πο τα μαστοκ?τταρα θα μπορο?σαν να οδηγηθο?ν στην ?κκριση ουσι?ν που θα καταπολεμο?ν συγκεκριμ?νε? ασθ?νειε? ? να εμποδιστο?ν να απελευθερ?σουν ουσ?ε? που προκαλο?ν τι? ν?σου?. «Αν μπορο?σαμε να επιλ?ξουμε τη συμπεριφορ? των μαστοκυττ?ρων, θα εξαλε?φαμε τι? περισσ?τερε? ασθ?νειε?», λ?ει. Τα μαστοκ?τταρα συμβ?λλουν στην παθογ?νεση τ?σο των αλλεργι?ν ?σο και του αυτισμο?, τη? ινομυαλγ?α?, τη? μαστοκ?ττωση? και τη? χρ?νια? κ?πωση?, ασθ?νειε? που μπορο?ν να αναστραφο?ν με τη φυτικ? ουσ?α λουτεολ?νη. Απ? το Γ?ιλ ο Θεοχ?ρη? Θεοχαρ?δη? ?φυγε με πτυχ?ο Βιολογ?α? και Ιατρικ?? (?χοντα? κερδ?σει το Βραβε?ο Winternitz για την καλ?τερη επ?δοση στην Παθολογ?α), δ?ο μ?στερ και διδακτορικ? δ?πλωμα. Μετεκπαιδε?τηκε στην Παθολογ?α στο Ιατρικ? Κ?ντρο Ν?α? Αγγλ?α? στη Βοστ?νη.

Στην Ελλ?δα, ο δρ Θεοχαρ?δη? συμμετε?χε στην Επιτροπ? Αναβ?θμιση? του Συστ?ματο? Υγε?α?, διετ?λεσε μ?λο? του ΔΣ του Ινστιτο?του Φαρμακευτικ?? ?ρευνα? και Τεχνολογ?α? (ΙΦΕΤ) του Εθνικο? Οργανισμο? Φαρμ?κων, μ?λο? του Αν?τατου Ειδικο? Επιστημονικο? Συμβουλ?ου Υγε?α? του Υπουργε?ου Υγε?α?. ?χει δημοσιε?σει 425 ?ρθρα σε επιστημονικ? περιοδικ?, ?χει εκδ?σει τρ?α βιβλ?α και ?χει εκπαιδε?σει περισσ?τερου? απ? 180 φοιτητ??, εν? ?χει 27 αμερικανικ? και διεθν? διπλ?ματα ευρεσιτεχν?α? για τη θεραπε?α διαφ?ρων ασθενει?ν. Ε?ναι μ?λο? του Ιατρικο? Συλλ?γου Θεσσαλον?κη? και Κ?πρου και τη? Massachusetts Medical Society, και 20 διεθν?ν επιστημονικ?ν συλλ?γων. ?χει επ?ση? τιμηθε? με περισσ?τερα απ? 20 βραβε?α και διακρ?σει?.

Πιστε?ει ?τι για την καταπολ?μηση των σοβαρ?ν ασθενει?ν χρειαζ?μαστε μια ντριμ τιμ επιστημ?νων που θα συνεργ?ζονται στην ?ρευνα, ?στε να εξασφαλ?ζεται και μεγαλ?τερη χρηματοδ?τηση. Το ν?ο πρ?γραμμα στο Deree στοχε?ει να εκπαιδε?σει φοιτητ?? που δεν θα αποστηθ?ζουν απλ? δεδομ?να, αλλ? θα μ?θουν να σκ?φτονται, να διαθ?τουν συλλογικ? και να καλλιεργο?ν ηγετικ?? ικαν?τητε?, εν? θα παραμ?νουν μετρι?φρονε?. Εξ?λλου, σ?μφωνα με τον Αριστοτ?λη, «επιστ?μη ?νευ αρετ??, πανουργ?α εστ?». ■

Περιοδικ? "Κ"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ