ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Spirits

«Εγ? φαντ?ζομαι τον Παρ?δεισο ?να βουν? αψηλ?, και στην κορφ? του ?να εκκλησ?κι. Κι απ? ?ξω απ? το εκκλησ?κι ?να πεζο?λι, κι απ?νω απ? το πεζο?λι περιστ?ρια ψητ?, καρ?δια και χουρμ?δε?, και μια φλ?σκα χουρμαδορακ? και δυο καλο? ?νθρωποι συντροφι? μου, να κουβεντι?ζουμε για τον Παρ?δεισο». Διαβ?ζω αυτ? τα λ?για απ? την «Αναφορ? στον Γκρ?κο» του Καζαντζ?κη στη λιτ? χειρ?γραφη ετικ?τα τη? τσικουδι?? Παρ?δεισο?, του καινο?ργιου αποστ?γματο? που ?βγαλε στην αγορ? το Κτ?μα Πατεριαν?κη, ?να απ? τα πιο γνωστ? κτ?ματα τη? Κρ?τη?, με παρ?δοση στην παραγωγ? κρασι?ν απ? σταφ?λια βιολογικ?? γεωργ?α? απ? το 1997. ?μω? σ?μερα δεν θα σα? μιλ?σω για τα κρασι? του?. Ο?τε για το πολυβραβευμ?νο Βιδιαν? ο?τε για το θαυμ?σιο Μοσχ?το Σπ?να?. Σ?μερα θα παγ?σουμε καλ? καλ? δ?ο μπουκ?λια τσικουδι?, ?να απ? Βιδιαν? κι ?να απ? Κοτσιφ?λι, και θα τα δοκιμ?σουμε μαζ?. Αφο? πρ?τα ακο?σουμε την οινολ?γο του κτ?ματο?, Εμμανου?λα Πατεριαν?κη, να μα? μιλ?ει για τι? ν?ε? τη? δημιουργ?ε?: «Η τσικουδι? Παρ?δεισο? ε?ναι ?να ξεχωριστ? προ??ν για το Κτ?μα Πατεριαν?κη, καθ?? αποτελε? το απ?σταγμα τη? αυθεντικ?? φιλοξεν?α? και τη? κρητικ?? παρ?δοση?. Μετ? το Κοτσιφ?λι, που παρουσι?στηκε π?ρυσι, ?ρχεται να προστεθε? το Βιδιαν?, μια εξ?σου ιδια?τερη ποικιλ?α που δημιουργε? μια ν?α εμπειρ?α για το κρητικ? αυτ? ν?κταρ. Μ?σα απ? διπλ? απ?σταξη ο Παρ?δεισο? εκφρ?ζει με τον πιο κρυστ?λλινο τρ?πο τα ιδια?τερα αρ?ματα των ποικιλι?ν και του terroir τη? περιοχ??. Η τσικουδι? τη? οικογ?νεια? Πατεριαν?κη, ε?τε απ? Κοτσιφ?λι ε?τε απ? Βιδιαν?, ταυτ?ζεται με τον Παρ?δεισο του μεγ?λου Κρητικο? συγγραφ?α Ν?κου Καζαντζ?κη, αναδεικν?οντα? με ?ναν μοναδικ? τρ?πο την κουλτο?ρα του κτ?ματο?, που μ?σα απ? τη βιολογικ? καλλι?ργεια και οινοπο?ηση δημιουργε? με αγ?πη και ευγ?νεια τον δικ? τη? Παρ?δεισο».

Σερβ?ροντα? τα κρυστ?λλινα αποστ?γματα στα ποτ?ρια, πρ?πει να επισημ?νουμε ?τι ε?ναι η πρ?τη φορ? που παρ?γεται τσικουδι? στον κρητικ? αμπελ?να απ? 100% γηγενε?? κρητικ?? ποικιλ?ε? και να συγχαρο?με την Εμμανου?λα και τη Ν?κη Πατεριαν?κη, ελπ?ζοντα? πω? θα ακολουθ?σουν κι ?λλοι το παρ?δειγμ? του?. Γιατ? ακριβ?? αυτ?? οι εν?ργειε? δε?χνουν τον δρ?μο για τη συν?χεια, αλλ? και την απαρα?τητη εξ?λιξη τη? παρ?δοση?. Παρ?δοση στην Κρ?τη η τσικουδι?; Ναι! Αλλ? εμφιαλωμ?νη και μονοποικιλιακ?!

Δυναμικ? η μ?τη τη? τσικουδι?? απ? Κοτσιφ?λι, σε προετοιμ?ζει για ?να ρωμαλ?ο, πικ?ντικο, ξηρ? στ?μα, που κρατ?ει ζωνταν?? τι? μν?με? απ? τα ερυθρ? χαρακτηριστικ? τη? μαμ?? ποικιλ?α?. Ιδανικ?? σ?ντροφο? για γυλωμ?νε? μανο?ρε?, λεπτοκομμ?νε? φ?τε? απ?κι, ελι??, αυγοτ?ραχο.

Ο Παρ?δεισο? απ? Βιδιαν? σε ξαφνι?ζει! Αρωματικ? στην αρχ?, γιατ? πλημμυρ?ζει τα ρουθο?νια σου με ανθικ? και φρουτ?δη αρ?ματα, που εξελ?σσονται στο στ?μα με λεπτ?τητα και κομψ?τητα. Μια τσικουδι? για φινετσ?τα, ?πια οστρακοειδ?, για γαρ?δε? και καραβ?δε? σκ?τε?, βραστ?? με αλ?τι, για μπουκ?τσε? λαχανικ?ν, αλλ? και σο?σι, σασ?μι κ.λπ.

Αναζητ?στε του? κρητικο?? Παραδε?σου? στι? καλ?? κ?βε?, σε εμφιαλ?σει? των 750, αλλ? και των 200 ml! Και παγ?στε πριν σερβ?ρετε, χωρ?? νερ?, το πολ? πολ? με ?να μεγ?λο σκληρ? παγ?κι. ■

Περιοδικ? "Κ"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ