Ο browser σα? ε?ναι παλι?? τεχνολογ?α?!

Αναβαθμ?στε τον για να δε?τε σωστ? αυτ? το site. Αναβαθμ?στε τον browser σα? τ?ρα!

×

Η ζω? μετ? τη φονικ? πυρκαγι?

Χωρ?? κρατικ? μ?ριμνα και φροντ?δα οι εγκαυματ?ε? τη? μεγ?λη? φωτι?? στην Ανατολικ? Αττικ? δ?νουν μ?χρι σ?μερα ?νιση μ?χη.

Scroll Down

ΕΡΕΥΝΕΣ 21.07.2019 ? ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ? ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ? ΜΟΝΤΑΖ: ΜΥΡΤΩ ΛΕΚΑΤΣΑ

Επ? 78 ημ?ρε? ο Δημ?τρη? Φιλιππ?? δεν ε?χε αντικρ?σει τον κ?σμο. ?ταν ξ?πνησε απ? την καταστολ?, η μ?νη του θ?α ?ταν απ? ?να παρ?θυρο στην εντατικ? του ?Ευαγγελισμο??, στο οπο?ο δεν μπορο?σε να πλησι?σει. Καθηλωμ?νο? στο κρεβ?τι του δι?κρινε την κορυφ? απ? ?να κυπαρ?σσι. Την κο?ταζε απ? το πρω? μ?χρι το βρ?δυ και αναρωτι?ταν τι ?λλο υπ?ρχε εκε? ?ξω.

Ο Δημ?τρη? Φιλιππ?? στο σπ?τι ?που μ?νει μετ? το εξιτ?ριο απ? το νοσοκομε?ο.

Απ? τα βαρι? εγκα?ματα και τη μακρ? κατ?κλιση οι μ?ε? του ε?χαν ατροφ?σει. Αρχικ? ?πρεπε να μ?θει ξαν? να κ?θεται. Νοσηλευτ?? σταθεροποιο?σαν τον κορμ? του β?ζοντα? μαξιλ?ρια ολ?γυρα, αλλ? μ?λι? αφαιρο?σαν ?να εκε?νο? ?πεφτε. Παρ? τα αποθαρρυντικ? σημ?δια θεωρο?σε ?τι θα στεκ?ταν ?ρθιο? σχετικ? ε?κολα. Ε?χε ακ?μη εμπιστοσ?νη στα π?δια του. Στην πρ?τη απ?πειρα τον κρατο?σαν δ?ο γερο? ?ντρε?. Θυμ?ται ?τι ?βαλε ?ση δ?ναμη ?κρυβε μ?σα του. Εξαντλημ?νο?, ?μω?, ?πειτα απ? ?να λεπτ? μ?ταιη? προσπ?θεια? ?γειρε και αποκοιμ?θηκε.

?ταν τον μετ?φεραν σε δωμ?τιο στον δ?κατο ?ροφο του νοσοκομε?ου χρει?στηκε να περ?σουν δ?ο εβδομ?δε? για να κ?νει τα πρ?τα του β?ματα. Τρει? πατημασι??, ?λε? κι ?λε?, μ?χρι το παρ?θυρο.

?να χρ?νο μετ? τη μεγ?λη φωτι? στην Ανατολικ? Αττικ? η περιπ?τει? του δεν ?χει τελει?σει. Ε?ναι ?να? απ? του? 58 πυρ?πληκτου? που νοσηλε?τηκαν ?νω των 48 ωρ?ν σε νοσοκομε?α τη? Αττικ??. Παρ? το μ?γεθο? τη? καταστροφ?? αποδεικν?εται ?τι ο κρατικ?? μηχανισμ?? ?ταν αν?τοιμο? για την επ?μενη ημ?ρα, ?ταν οι εγκαυματ?ε? θα επ?στρεφαν στα σπ?τια του?.

Περιορισμο? στα αυτον?ητα

Στο διαμ?ρισμα τη? πεθερ?? του κ. Φιλιππ? ε?χαν γ?νει ?λε? οι απαρα?τητε? αλλαγ?? για την υποδοχ? του μ?λι? ?λαβε το εξιτ?ριο. Στο κρεβ?τι μπ?κε διπλ? στρ?μα για να σηκωθε? πιο ψηλ?, οι καναπ?δε? ε?χαν πρ?σθετα μαξιλ?ρια, στη λεκ?νη τη? τουαλ?τα? τοποθετ?θηκε ειδικ? κ?θισμα. Πλεν?ταν καθιστ?? σε σκαμπ? γιατ? δεν μπορο?σε να λυγ?ζει τα π?δια του για να μπει στη μπανι?ρα. Για καιρ? η καθημεριν? του β?λτα ?ταν απ? την κουζ?να στο σαλ?νι. Δεν ?ντεχε να διαν?σει μεγαλ?τερη απ?σταση. Και η πιο αυτον?ητη κ?νηση για τον ?διο δεν ?ταν πλ?ον δεδομ?νη.

Τα ειδικ? ενδ?ματα π?εση? που πρ?πει να φορ?ει ο κ. Φιλιππ?? και οι αλοιφ?? που πρ?πει να χρησιμοποιε? καθημεριν? στα τρα?ματ? του.

Ακ?μη και μια μικρ? εν?χληση μπορο?σε να γ?νει αφ?ρητη, ?πω? η φαγο?ρα στο δ?ρμα που επουλ?νεται. ?Ξ?νεσαι πρ?τα στο χ?ρι, μετ? στα π?δια, μετ? παντο?. Με την υγρασ?α σε πι?νει φαγο?ρα, με τη ζ?στη λ?γο να ιδρ?σει? σε κα?ει ?λο το χ?ρι?, λ?ει. Π?ρα απ? καθημεριν?? επαλε?ψει? με αναπλαστικ?? κρ?με? πρ?πει ακ?μη και σ?μερα να τοποθετε? π?νω στι? εγκαυματικ?? επιφ?νειε? ειδικ? φ?λλα σιλικ?νη? και ενδ?ματα π?εση? (τ?που jobst) για να μη σχηματιστο?ν ουλ??. Το δεξ? του χ?ρι δεν μπορο?σε για καιρ? να σηκωθε? σε γων?α μεγαλ?τερη των 90 μοιρ?ν. Στην αριστερ? του παλ?μη τα δ?χτυλα παραμ?νουν αγκυλωμ?να, σφιγμ?να σε κ?τι σαν γροθι?. ?Μ?σα ?λα ε?ναι μ?λο?. Φλ?βε?, τ?νοντε?, ?λα ε?ναι καμ?να?, λ?ει.

Χρειαζ?ταν εντατικ? προσπ?θεια για να καταφ?ρει να περπατ?σει. ?πρεπε να ανακτ?σει την ισορροπ?α και τι? δυν?μει? του και να ρυθμ?σει το αναπνευστικ? του. Οι πνε?μον?? του ε?χαν πληγωθε? απ? τον καπν? και την ?κθεση στο θερμικ? φορτ?ο τη? φωτι??. ?σο κι αν βελτιων?ταν, ?μω?, η κινητικ?τητ? του δεν θα μπορο?σε ποτ? να επιστρ?ψει στη χειρωνακτικ? δουλει? του, τη δημιουργ?α μπρο?τζινων κατασκευ?ν.

Η αποκατ?σταση

?να πρ?σφατο πρωιν? ακολουθο?με τον κ. Φιλιππ? στο Κ?ντρο Αποκατ?σταση? ?Θησ?α?? στην αρχ? τη? Λεωφ?ρου Συγγρο?. Μετρ?ει ?δη περ?που 30 φυσιοθεραπε?ε? εδ?, του απομ?νουν τουλ?χιστον ?λλε? τ?σε?. Στην ?δια α?θουσα με αυτ?ν βρ?σκονται θ?ματα τροχα?ων, εγκεφαλικ?ν επεισοδ?ων, ? ασθενε?? που παρ?μειναν για πολ? καιρ? σε μον?δε? εντατικ?? θεραπε?α?.

??ταν ?ρθε ?ταν μη λειτουργικ??. Δεν μπορο?σε να σταθε?, ε?χε π?νου?. Ε?χε προβλ?ματα μυοσκελετικ? που δεν επ?τρεπαν στι? αρθρ?σει? να λειτουργ?σουν κανονικ?. Και φυσικ? ε?χε πεσμ?νη ψυχολογ?α. ?ταν ?να? φοβισμ?νο? ?νθρωπο?. Με πε?σμα, β?βαια, ?τι θα τα καταφ?ρει να ζ?σει?, θυμ?ται ο Αντ?νη? Δο?κα?, επικεφαλ?? θεραπει?ν στον ?Θησ?α?.

?θεσαν μικρο?? και ?μεσου? στ?χου?. ?κανε ασκ?σει? σε ειδικ? χ?ρο που προσομοι?ζει σε σπ?τι. Εκε? ασθενε?? μαθα?νουν ξαν? π?? θα ντυθο?ν, π?? θα φ?νε, ακ?μη και π?? θα δ?σουν τα κορδ?νια του?.

?Θ?λει π?ρα πολ? υπομον? γιατ? ε?ναι πολ?? ο καιρ??. Δεν μπορ? να εγκαταλε?ψω, να πω ?τι τελε?ωσε η ζω? μου στα 45. Χρωστ?ω να κ?νω αυτ?ν τον αγ?να για το παιδ? και τη γυνα?κα μου?, λ?ει ο κ. Φιλιππ??.

Ε?ναι ξαπλωμ?νο? σε ?να κρεβ?τι και ?να? φυσιοθεραπευτ?? του τεντ?νει τα ?κρα. Δεν πον?ει με τι? διατ?σει?. Μπορε? ?μω? σε κ?ποιο τρ?βηγμα ?να? στιγμια?ο? μορφασμ?? να προδ?σει μια εν?χλησ? του. Μ?λι? τελει?σουν, ο εγκαυματ?α? πα?ρνει μια μεγ?λη κ?τρινη μπ?λα στα χ?ρια και στρ?βει το σ?μα του δεξι? και αριστερ? ξεφυσ?ντα? ρυθμικ?. ?Να μην ε?ναι τ?σο β?αιη η εισπνο?. Να φυσ?? σα να σβ?νει? ?να κερ?κι?, τον συμβουλε?ει ο φυσιοθεραπευτ??.

Μερικ?? απ? τι? ασκ?σει? που εκτελε? σε κ?θε φυσιοθεραπε?α ο κ. Φιλιππ??. Επισκ?πτεται το κ?ντρο αποκατ?σταση? δ?ο φορ?? την εβδομ?δα.

Η μ?α ?ρα τη? θεραπε?α? κλε?νει με ασκ?σει? ισορροπ?α? μπροστ? σε ολ?σωμο καθρ?φτη. Ο ασθεν?? προσπαθε? να σταθε? σταθερ??, εν? τα π?δια του βουλι?ζουν σε ?να μαξιλαρ?κι. Ακολουθο?ν επαναλ?ψει? βηματισμ?ν. Μπροστ?, π?σω και στο πλ?ι. Τον πρ?το καιρ? δ?ο ?νθρωποι ?πρεπε να τον στηρ?ζουν για να βεβαιωθο?ν ?τι δεν θα π?σει. ?Η διαφορ? πλ?ον ε?ναι τερ?στια?, λ?ει ο κ. Φιλιππ??. ?Περπατ?ω. Δεν μπορ? να κ?νω μεγ?λη απ?σταση, κουρ?ζομαι. Αλλ? τουλ?χιστον δεν ?χω το ?γχο? ?τι θα π?σω στον δρ?μο?.

Οι ασκ?σει? ισορροπ?α? τον βο?θησαν να περπατ?σει ξαν? χωρ?? φ?βο πτ?ση?.

Ο κ. Δο?κα? τον θυμ?ται στην αρχ? των θεραπει?ν κ?πω? λιγομ?λητο, κουμπωμ?νο. ??σο κατακτο?σε στ?χου? που θ?ταμε γιν?ταν και πιο χαρο?μενο??, λ?ει. Ω? προ?στ?μενο? των θεραπει?ν, παρατηρ?ντα? και ?λλου? εγκαυματ?ε? που περιθ?λπονται στον ?Θησ?α?, ?χει διαπιστ?σει ?τι η δι?θεσ? του? περν?ει απ? στ?δια.

?Στην αρχ? μοι?ζει να ?χουν μια απ?θεια για το γεγον??, σα να μην ?χει συμβε?. Και λε? ε?ναι δυνατ?ν; Δεν του? νοι?ζει; Ε?ναι ?μω? ?να? αμυντικ?? μηχανισμ?? του οργανισμο? του?. Μετ? κ?νουν τη ψυχολογικ? βουτι? και μιλ?νε. Σου λ?νε τι ?γινε εκε?νη την ημ?ρα?.

Με την πλ?τη στη φωτι?

?Δεν ?κουσε? μια σειρ?να, μια κ?ρνα, μια καμπ?να, οτιδ?ποτε?. Σε ?να διαμ?ρισμα τη? Αθ?να? η 53χρονη Μ?ρη Παπαχριστοπο?λου διηγε?ται στην ?Κ? ?σα ?ζησε την 23η Ιουλ?ου στο Μ?τι. ?Μιλ?ντα? ε?ναι καλ?τερα?, λ?ει.

Δ?πλα τη? κ?θεται η 19χρονη κ?ρη τη? Μαρι?νθη Χανδρινο?. Και οι δ?ο γυνα?κε? γλ?τωσαν απ? τη φωτι?. Τα καλοκαιριν? του? ρο?χα, ?μω?, φανερ?νουν κ?ποια απ? τα σημ?δια βαρ?ων εγκαυμ?των στα χ?ρια και στα π?δια. ?Δεν ε?χαμε αντιληφθε? π?σο καμ?νε? ?μασταν. Δεν νι?θαμε τον π?νο. Δεν ξ?ρω αν εκε?νη τη στιγμ? υπερισχ?ει το σοκ. ?λη η πλ?τη μου ε?ναι καμ?νη και τα π?δια μα? απ? π?σω?, λ?ει η κ. Παπαχριστοπο?λου.

?Ο?τε κουκουν?ρι δεν μα? ακο?μπησε. Αισθαν?μασταν ?μω? ?σο τρ?χαμε ?να θερμ? πρ?γμα, σα σ?ουνα?, προσθ?τει η κ?ρη τη?.

Μ?λι? 70 μ?τρα απε?χε το σπ?τι του? στην οδ? Περικλ?ου? απ? τον παραλιακ? δρ?μο, τη Λεωφ?ρο Ποσειδ?νο?. Το εγκατ?λειψαν τελευτα?α στιγμ?, ?ταν οι φλ?γε? κατ?τρωγαν τα πε?κα των γ?ρω αυλ?ν. ?τρεξαν ?σο πιο γρ?γορα μπορο?σαν μ?χρι τη θ?λασσα. Θυμο?νται ακ?μη την πολ?ωρη αναμον? του? εκε?. Τα εκτεταμ?να τρα?ματα το?? ?φεραν κ?πωση και ?ντονη δ?ψα. ?ταν τελε?ωσε το μπουκ?λι νερ? που ε?χαν προλ?βει να αρπ?ξουν φε?γοντα?, ?πιναν απ? τη θ?λασσα.

Μνημονε?ουν μ?χρι και σ?μερα το ?νομα του Ανδρ?α Τριανταφυλλ?δη, εθελοντ? που του? βο?θησε να φτ?σουν με ασφ?λεια μ?χρι το ξενοδοχε?ο Ραμ?ντα. Και δεν ξεχνο?ν τη μεγ?λη υποστ?ριξη που ε?χαν ?πειτα απ? γιατρο?? και νοσηλευτ??. Παρ?μειναν 47 ημ?ρε? στο Λ?τσειο Κ?ντρο Εγκαυμ?των του Θρι?σιου Νοσοκομε?ου. ?Την επ?μενη ημ?ρα που εφημ?ρευε το Λ?τσειο ?ρθαν 15 περιστατικ? απ? το Μ?τι. Κ?ποια απ? αυτ? πολ? βαρι?, ορισμ?να δεν τα κατ?φεραν. Φανταστε?τε, εμε?? ?μασταν απ? τι? ελαφρ?τερε? περιπτ?σει??, επισημα?νει η κ. Παπαχριστοπο?λου.

Εικ?νε? την επ?μενη ημ?ρα τη? φονικ?? πυρκαγι?? στο Μ?τι τον Ιο?λιο του 2018.

?Τρ?χει? να σωθε?? και μ?σα σου λε? ?τι θα πεθ?νει? με τον χειρ?τερο τρ?πο που υπ?ρχει?, λ?ει ο κ. Φιλιππ??. ?ταν αντιλ?φθηκε τη φωτι? θα μπορο?σε με τη μηχαν? του να ε?χε ξεφ?γει. Αποφ?σισε ?μω? να με?νει π?σω για να ειδοποι?σει συγγενε?? και φ?λου?. Διαφορετικ? δεν θα μπορο?σε, ?πω? λ?ει, να ?χει ?συχη τη συνε?δησ? του. ?τσι εγκλωβ?στηκε.

??τρεχα και κ?θε φορ? που ?φτανα σε το?χο και ?στριβα ?λεγα ?τι δεν θα μπορ?σω ?λλο, τελε?ωσε, ?φτασα μ?χρι εδ?. ?φτασα μ?χρι εδ?, ?φτασα μ?χρι εδ?... Στο τ?λο? ?ταν βγ?κα στο δρ?μο για την παραλ?α γλ?στρησα και ?πεσα. Λ?ω μ?χρι εδ? ?ταν, δεν ?θελα ο?τε να σηκωθ?. ?ταν πολ?? ο π?νο?, η κο?ραση, το ?γχο?. Αν δεν σκεφτ?μουν τη γυνα?κα με το παιδ? θα ε?χα με?νει εκε?. ?πιασα μια κολ?να να σηκωθ? και ?νιωθα το χ?ρι μου να λι?νει π?νω τη?. Ε?χε πυρ?σει, ε?χε γ?νει κ?κκινη?.

Ο κ. Φιλιππ?? με τη γυνα?κα του, Μ?τση, και τον 6χρονο γιο του? Κωνσταντ?νο.

Κ?ντρα στο χρ?νο

Στι? 23 Ιουλ?ου 2018 ο Αντ?νη? Κυριακ?πουλο?, Επιμελητ?? Β? στο τμ?μα Πλαστικ?? Χειρουργικ?? στον ?Ευαγγελισμ??, τελε?ωσε ?λε? τι? εκκρεμ?τητ?? του και ?φυγε απ? το νοσοκομε?ο το απ?γευμα. Μ?χρι εκε?νη τη στιγμ? γν?ριζε μ?νο για τη φωτι? στην Κιν?τα. Το βρ?δυ δ?χτηκε το τηλεφ?νημα του διευθυντ? του, Γι?ργου Χαρκιολ?κη. Τον καλο?σε επειγ?ντω? π?σω.

Η Επιμελ?τρια Α? Μαρ?α Κοτρ?τσιου, που εφημ?ρευε εκε?νη την ημ?ρα, ε?χε ?δη διαχειριστε? την κατ?σταση με τον καλ?τερο δυνατ? τρ?πο. Η εικ?να θ?μιζε σκηνικ? πολ?μου. Μ?σα σε μ?α ?ρα ε?χαν προσ?λθει μαζικ? απ? το Μ?τι 45 περιστατικ? στα επε?γοντα. Τρει? επιμελητ?? και τρει? ειδικευ?μενοι μαζ? με ?λλου? συναδ?λφου? του? και νοσηλευτ?? ?πρεπε να αντιμετωπ?σουν τα συμβ?ντα. Χρει?στηκαν 90 λεπτ? για να ολοκληρωθε? η διαλογ?. Οι γιατρο? γν?ριζαν πλ?ον ποιοι ε?χαν σοβαρ? εγκα?ματα, πο? κινδ?νευε η αιμ?τωση των ?κρων και ?πρεπε να γ?νουν σχ?σει?, ποιοι θα διακομ?ζονταν σε ?λλο νοσοκομε?ο και ποιοι αφο? λ?μβαναν τι? πρ?τε? βο?θειε? μπορο?σαν να επιστρ?ψουν σπ?τι του?.

Οι γιατρο? πλ?ον αγων?ζονταν κ?ντρα στο χρ?νο. Ο κ. Κυριακ?πουλο? εξηγε? π?σο σημαντικ? ε?ναι η γρ?γορη αποκατ?σταση των υγρ?ν στου? πολυεγκαυματ?ε?. Το πρ?το οκτ?ωρο ε?ναι και το πιο κρ?σιμο. Ε?χαν ?δη μεσολαβ?σει ?μω? αρκετ?? ?ρε? απ? τη φωτι? μ?χρι να φτ?σουν οι πυρ?πληκτοι στο νοσοκομε?ο.

?Η πλειον?τητα των εγκαυματι?ν ?ταν καμ?νοι στι? οπ?σθιε? επιφ?νειε?, ?ξω απ? καλοκαιριν? του? ρο?χα, κ?τω απ? το μαν?κι ? το μπατζ?κι τη? βερμο?δα?. Οι περισσ?τεροι δεν κ?ηκαν απ? τη φλ?γα την ?δια, αλλ? απ? το θερμικ? τη? κ?μα. Του? κυνηγο?σε ο ?νεμο? ο οπο?ο? ?φερνε θερμοκρασ?ε? 400-500 βαθμ?ν Κελσ?ου?, λ?ει ο πλαστικ?? χειρουργ??.

Ακολο?θησαν δ?σκολε? ημ?ρε? και ν?χτε? στον ?Ευαγγελισμ??. Στο πρ?το δεκαπενθ?μερο ?γιναν 39 χειρουργε?α. ?Το ?διο το ?γκαυμα θεωρε?ται βιολογικ? καλ?πτρα?, αναφ?ρει ο κ. Κυριακ?πουλο?. ??ταν ?μω? αρχ?ζει ο νεκρ?? ιστ?? να τ?κεται κυκλοφορο?ν στον οργανισμ? ουσ?ε? που θεωρο?νται τοξικ??. Η εγκαυματικ? επιφ?νεια, ειδικ? ?ταν πρ?κειται για ολικο? π?χου?, πρ?πει να αφαιρεθε? ?σο πιο σ?ντομα γ?νεται?.

Β?ντεο: Ο κ. Κυριακ?πουλο? μιλ?ει στην ?Κ?.

Για του? εγκαυματ?ε? υπ?ρχει μια κλ?μακα (αποκαλε?ται Baux score) που προβλ?πει αν?λογα με τα τρα?ματα, την ηλικ?α του? και το ιατρικ? ιστορικ? του? τι πιθαν?τητε? ?χουν να επιβι?σουν. Ε?ν κ?ποιο? φτ?σει στον αριθμ? 140 θεωρε?ται β?βαιο? ο θ?νατ?? του. Το κρ?σιμο ?ριο βρ?σκεται στο 100. Ο Δημ?τρη? Φιλιππ?? το ε?χε ξεπερ?σει.

?Με το ζ?ρι με κρ?τησαν κ?ποιε? στιγμ?? στη ζω?. Μια ν?χτα χρει?στηκαν και ?ξι ?ρε? για να με επαναφ?ρουν?, λ?ει ο ?διο?. ?Υπ?ρχουν στιγμ?? που οι συγγενε?? ε?ναι απ' ?ξω και εμε?? παλε?ουμε για να μη χρειαστε? να επικοινων?σουμε μαζ? του?, να μη μεταφ?ρουμε το μοιρα?ο. Και στον Φιλιππ? συν?βη πολλ?? φορ???, λ?ει ο κ. Κυριακ?πουλο? που ?ταν ο θερ?πων γιατρ?? του.

Οι πρ?τε? αν?γκε?

Εθελοντ?? απ? τη Συντονιστικ? Επιτροπ? Κατο?κων Ματιο? ασχολ?θηκαν μετ? τη φωτι? με το ζ?τημα τη? κ?λυψη? των αναγκ?ν των εγκαυματι?ν. Αρχικ? ?πρεπε να του? εντοπ?σουν. Το υπουργε?ο Υγε?α? και ?λλοι φορε?? δεν του? ?διναν στοιχε?α επικαλο?μενοι προσωπικ? δεδομ?να. Γ?ρισαν ?λα τα νοσοκομε?α τη? Αττικ??, ?φτιαξαν μια πρ?τη λ?στα με 34 ον?ματα και κατ?ληξαν στα 58, τι? πιο βαρι?? περιπτ?σει?. Απ? αυτο?? οι 17 π?θαναν νοσηλευ?μενοι.

Οι εθελοντ?? Αλ?ξη? Ανδρον?πουλο? και Μαρ?να Καρ?δα βοηθο?ν του? εγκαυματ?ε? τη? Ανατολικ?? Αττικ??.

??ταν σαν μο?μιε?, τυλιγμ?νοι σε ?λο το σ?μα. Ε?χαν συνεχ? αν?γκη ανθρ?που δ?πλα του? και αυτ? ?ταν το πρ?το που διεκδικ?σαμε, 24ωρε? αποκλειστικ?? νοσοκ?με??, λ?ει ο Αλ?ξη? Ανδρον?πουλο?, ?να? εκ των εθελοντ?ν.

Ακολο?θησαν και ?λλε? συσκ?ψει? των εθελοντ?ν με την τ?τε ηγεσ?α του υπουργε?ου Υγε?α?. ?θεσαν το ζ?τημα των φυσιοθεραπει?ν και τη? παροχ?? επιδ?ματο? μετανοσηλευτικ?? βο?θεια? 6.000 ευρ? στου? εγκαυματ?ε?. Μ?χρι και σ?μερα διεκδικο?ν να λ?βουν αυτ? το επ?δομα και συγγενε?? των ανθρ?πων που π?θαναν κατ? τη νοσηλε?α του?. ?Ε?ναι χρ?ματα που τα ?χουν ξοδ?ψει ?σου? μ?νε? παρ?μειναν στο νοσοκομε?ο. Θα ?πρεπε να τα π?ρουν?, λ?ει ο κ. Ανδρον?πουλο?.

Β?ντεο: Ο κ. Ανδρον?πουλο? μιλ?ει στην ?Κ?.

?ταν πλ?ον υπ?ρχε μια σταθερ? κλινικ? εικ?να οι γιατρο? σκ?φτονταν ?δη τι? δυσκολ?ε? τη? επ?μενη? ημ?ρα? που θα αντιμετ?πιζαν οι εγκαυματ?ε?. Ο κ. Κυριακ?πουλο? αναφ?ρει ?τι στι? 4/9/2018 ?στειλαν e-mail στον ΕΟΠΥΥ ζητ?ντα? αποδ?σμευση τη? συνταγογρ?φηση? φυσιοθεραπει?ν ?κρων απ? πλαστικο?? χειρουργο??. Μ?νο στου? ορθοπεδικο?? δ?νει το σ?στημα αυτ? τη δυνατ?τητα. Το α?τημ? του? δεν απαντ?θηκε.

Για τον κ. Φιλιππ? και ?λλου? ασθενε?? οι κρατικ?? παροχ?? κ?λυπταν συνολικ? 20 φυσιοθεραπε?ε?. Αριθμ?? που δεν επαρκο?σε για τι? πραγματικ?? αν?γκε? του?. Σε κ?ποιε? περιπτ?σει? εγκαυματ?ε? ?λαβαν πιο αργ? εξιτ?ριο απ? νοσοκομε?α προκειμ?νου να του? παρασχεθε? εκε?, κατ' εξα?ρεση, επιπλ?ον βο?θεια. Τελικ? χρει?στηκε και π?λι να παρ?μβουν οι εθελοντ??. Λ?νε ?τι ε?χαν σημαντικ? σ?μμαχο στην αντιμετ?πιση τη? γραφειοκρατ?α? τη διοικ?τρια τη? 1η? Υγειονομικ?? Περιφ?ρεια? Αττικ??, Ιω?ννα Διαμαντοπο?λου. Το Ιδρυμα Λ?τση προσφ?ρθηκε να καλ?ψει τι? φυσιοθεραπε?ε? εγκαυματι?ν στο Κ?ντρο Αποκατ?σταση? ?Θησ?α??, καθ?? και τα ?ξοδα αγορ?? ειδικο? εξοπλισμο?. Τα σιλικονο?χα επιθ?ματα ? οι ακριβ?? αναπλαστικ?? κρ?με? δεν καλ?πτονταν ασφαλιστικ?.

Τα προβλ?ματα των εγκαυματι?ν ?μω? δεν περιορ?στηκαν εκε?. ?Απ? τη στιγμ? που π?ραν εξιτ?ριο θεωρ?θηκε ?τι γυρνο?ν στο σπ?τι του? σα φυσιολογικο? ?νθρωποι?, λ?ει η εθελ?ντρια Μαρ?να Καρ?δα. ?Η ζω? του? ?μω? ?χει αλλ?ξει τελε?ω?. ?χουν τρομερ? σημ?δια στο σ?μα του?, ?μειναν χωρ?? δουλει?. Κ?ποιοι περιμ?νουν απ? φιλανθρωπ?ε? να καλ?ψουν το ενο?κι? του??. Ακ?μη και σ?μερα δεν ?χουν περ?σει ?λοι απ? επιτροπ?? πιστοπο?ηση? αναπηρ?α?. Ο κ. Φιλιππ?? λ?ει ?τι το πρ?βλημ? του στου? πνε?μονε? παρ? την κρισιμ?τητ? του χαρακτηρ?στηκε πρ?σφατα απ? αρμ?δια επιτροπ? ω? ?ελαφρι?? μορφ?? δ?σπνοια?. Θα κ?νει ?νσταση.

Με το εξιτ?ρι? του? π?ντω? απ? το νοσοκομε?ο οι ασθενε?? ?πρεπε να προσ?χουν την ?κθεση στον ?λιο. Ε?χαν ουλ?? που μπορε? να χειροτ?ρευαν ακ?μα και απ? το ?γχο?. Μπορε? να αποκτο?σαν ρικν?σει? (μ?ζεμα του δ?ρματο?) που θα χρει?ζονταν ν?α χειρουργε?α. ?Εξηγ?σαμε στου? συγγενε?? τι να περιμ?νουν απ? την εικ?να των μοσχευμ?των. Τι χρ?μα θα πα?ρνουν τα π?δια ?ταν θα τα κατεβ?ζει ο εγκαυματ?α? απ? το κρεβ?τι. Του? εκπαιδε?σαμε σα να ?ταν ειδικευ?μενοι?, λ?ει ο κ. Κυριακ?πουλο?.

Η Μ?ρη Παπαχριστοπο?λου και η κ?ρη τη? συν?χισαν και στο σπ?τι να ακολουθο?ν την πρωτε?νικ? διατροφ? που ε?χαν ξεκιν?σει στο νοσοκομε?ο. Το ανοσοποιητικ? του? ε?χε καταρρε?σει. Η κ. Παπαχριστοπο?λου λ?γω τη? καμ?νη? πλ?τη? π?ρασε πολλο?? μ?νε? α?πν?α?.

??ταν ξ?λινη, σα να φορ?? ?να σκληρ? γιλ?κο που εμποδ?ζει την κ?νηση. Δεν μπορο?σε? να ακουμπ?σει? σε κρεβ?τι, να γυρ?σει?, να σκ?ψει?. Συν?θισα, αλλ? οι πρ?τοι μ?νε? ?ταν μαρτυρικο??, λ?ει. ??θελα να κ?νω πρ?γματα, αλλ? δεν ε?χα τη δ?ναμη. Ενιωθα ?τι θ?λω να γυρ?σω στο νοσοκομε?ο, ?τι εκε? θα ?νιωθα πιο ασφαλ???.

Δεν ξεχνιο?νται ?σα ?ζησαν

Η Μαρι?νθη Χανδρινο? ?θελε διακα?? να επιστρ?ψει σε μια κανονικ? ζω?. Λ?γε? εβδομ?δε? μετ? τη φωτι? θα ξεκινο?σε το πρ?το τη? εξ?μηνο στο τμ?μα Δημ?σια? και Κοινοτικ?? Υγε?α? του Πανεπιστημ?ου Δυτικ?? Αττικ??. Θα μπορο?σε να μην π?ει στη σχολ? τη?. Ε?χε ακ?μη πληγ?? στα π?δια τη?. ??λεγα: "Μαρι?νθη πρ?πει να μπει? ξαν? στην καθημεριν?τητ? σου". Π?γα νωρ??, στα τ?λη Οκτωβρ?ου. Στο πρ?το μ?θημα ?μουν παρο?σα?, λ?ει.

Ακ?μη κι αν κουβαλο?ν παρ?μοια τρα?ματα ο τρ?πο? που αντιδρ?ει κ?θε εγκαυματ?α? στι? αναμν?σει? εκε?νη? τη? ημ?ρα? διαφ?ρει. Κ?ποιο? μπορε? να απομον?νεται σε μια γωνι? για να μην τον δουν οι συγγενε?? του να λυγ?ζει. ?λλο? μπορε? να αγχ?νεται στη θ?α του κ?κκινου ουρανο? στο σο?ρουπο, να αισθ?νεται ανασφαλ?? σε μ?ρη με πολ? κ?σμο, ? να κοιτ?ζει κ?θε τ?σο απ? το παρ?θυρο για να βεβαιωθε? ?τι ?λα ε?ναι καλ?.

Σε κ?ποιου? ασθενε?? οι γιατρο? ?χουν πει ?τι χρει?ζεται να περ?σουν 18 μ?νε? για την ωρ?μανση των εγκαυμ?των του?, ?στε να δουν ?πειτα ε?ν θα μπορ?σουν να επ?μβουν αισθητικ? σε κ?ποια απ? τα σημ?δια. Ο κ. Φιλιππ?? ?χει μπροστ? του ?να ακ?μη χειρουργε?ο. Βελ?νε? θα κρατ?σουν ανοιχτ? τα δ?χτυλ? του και τεχνητ? μοσχε?ματα θα μπουν στην αριστερ? παλ?μη του. Θα ε?ναι μια δ?σκολη επ?μβαση.

Ευχαριστε? του? γιατρο?? που τον βο?θησαν μ?χρι σ?μερα και του? εθελοντ?? που στ?θηκαν στο πλευρ? του?. ??,τι ?πρεπε να κ?νει το κρ?το? το ?καναν οι ?νθρωποι απ? την πρ?τη στιγμ??, τον?ζει. Μπορε? να κατ?φερε να σταθε? ξαν? στα π?δια του, δεν κοιμ?ται ?μω? εδ? και μ?νε? π?νω απ? τρει? ?ρε? τη ν?χτα. Δεν μπορε? να ξεχ?σει ?σα ?ζησε.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

Η ζω? ?πειτα απ? τη φονικ? πυρκαγι?.

Ρεπορτ?ζ- Παραγωγ? β?ντεο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κ?μερα: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

Μοντ?ζ: ΜΥΡΤΩ ΛΕΚΑΤΣΑ

Πλ?να αρχε?ου: ΣΚΑ?

Για την Kαθημεριν? τη? Κυριακ?? και το Kathimerini.gr.

Κυριακ? 21.07.2019

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ