ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτ?κη?: 22% με?ωση του ΕΝΦΙΑ απ? τον φετιν? Α?γουστο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε μ?α κ?νηση που φ?ρνει ?να χρ?νο νωρ?τερα την εφαρμογ? μια? βασικ?? δ?σμευση? τη? ΝΔ, αυτ? τη? με?ωση? του ΕΝΦΙΑ, προχωρ? ο πρωθυπουργ?? Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?.

Κατ? την εκφ?νηση των προγραμματικ?ν δηλ?σεων, ο Πρωθυπουργ?? ανακο?νωσε τη με?ωση του ΕΝΦΙΑ κατ? 22% μεσοσταθμικ? απ? φ?το? τον Α?γουστο. Δηλαδ? σε λ?γε? μ?ρε? απ? σ?μερα, με το πρ?το φορολογικ? νομοσχ?διο που θα ψηφισθε? με την διαδικασ?α του κατεπε?γοντο?. Αυτ? σημα?νει ?τι αντ? για το 2020, η με?ωση στον ΕΝΦΙΑ, θα φανε? ?δη σε λ?γε? εβδομ?δε? στα εκκαθαριστικ? 6,4 εκατομμυρ?ων ιδιοκτητ?ν ακιν?των.

Συγκεκριμ?να στα εκκαθαριστικ? που θα σταλο?ν τον Α?γουστο:

-Για τι? μικρ?? ιδιοκτησ?ε? η με?ωση θα ε?ναι 30%

-Κατ? 20% μει?νεται ο ΕΝΦΙΑ σε ?λη τη μεσα?α τ?ξη τη? χ?ρα?.

- Και για τη μεγ?λη ακ?νητη περιουσ?α (με αξ?α ?νω του 1 εκ) η με?ωση θα ε?ναι 10%.

Βελτ?ωση και στη ρ?θμιση των 120 δ?σεων

Με το ?διο νομοσχ?διο βελτι?νεται και η ρ?θμιση των 120 δ?σεων για οφειλ?? στο Δημ?σιο.  Βασικ?? στ?χο? ε?ναι να μπουν στη ρ?θμιση περισσ?τεροι και να παραμ?νουν σε αυτ?ν. Και αυτ? θα γ?νει με μικρ?τερη ελ?χιστη μηνια?α δ?ση, ευνο?κ?τερα κριτ?ρια υπαγωγ?? και κ?νητρα παραμον?? στη ρ?θμιση. Συγκεκριμ?να:

- Η ελ?χιστη μηνια?α καταβολ? μει?νεται απ? τα 30 στα 20 ευρ?.

- Το επιτ?κιο για νοικοκυρι? και επιχειρ?σει? μει?νεται απ? 5 σε 3%.

- Ανο?γει η ρ?θμιση για ?λε? τι? επιχειρ?σει? και τα νομικ? πρ?σωπα με βασικ? οφειλ? μ?χρι 1 εκ. ευρ?.

- Αναστ?λλονται οι κατασχ?σει? και τα μ?τρα αναγκαστικ?? ε?σπραξη? για ?σου? εντ?σσονται και παραμ?νουν στη ρ?θμιση.

- Θεσπ?ζεται ν?α π?για ρ?θμιση απ? 12 ?ω? 24 δ?σει?, για ?σου? ?χουν δυσκολ?ε? στην εξυπηρ?τηση των οφειλ?ν του? στο δημ?σιο.


Οι δεσμε?σει? του Κυρι?κου Μητσοτ?κη για το 2020:

 • Μει?νεται ο φ?ρο? στι? επιχειρ?σει? στο 20% σε δ?ο φ?σει?: τον Σεπτ?μβριο θα ψηφισθε? η με?ωση απ? το 28 στο 24% για τα εισοδ?ματα του 2019 και για τα μερ?σματα απ? 10% στο 5%.
 • Αναστ?λλεται ο ΦΠΑ στην οικοδομ? και ο φ?ρο? υπεραξ?α? σε αγορ?? και πωλ?σει?. Καθιερ?νεται ?κπτωση φ?ρου 40% στι? δαπ?νε? για την ενεργειακ?, λειτουργικ? και αισθητικ? αναβ?θμιση των κτιρ?ων.
 • Ο πρ?το? φορολογικ?? συντελεστ?? για εισοδ?ματα μ?χρι 10.000 ευρ? π?φτει απ? το 22% στο 9%, εν? μει?νεται και ο αν?τατο?.
 • Καταργο?νται σταδιακ? η Εισφορ? Αλληλεγγ?η? και το Τ?λο? Επιτηδε?ματο?.
 • Σταδιακ? μει?νονται και οι ασφαλιστικ?? εισφορ?? απ? 20% στο 15%, κι ο ΦΠΑ περιορ?ζεται απ? το 13% στο 11% και απ? το 24% στο 22%. 

Θα τηρηθο?ν οι δεσμε?σει? τη? προηγο?μενη? κυβ?ρνηση?.

Σ?μφωνα με τι? εξαγγελ?ε? του πρωθυπουργο?, στον προ?πολογισμ? για το 2020 δεν θα διαταραχθε? η δημοσιονομικ? ισορροπ?α ο?τε θα αμφισβητηθο?ν οι στ?χοι των πρωτογεν?ν πλεονασμ?των τη? προηγο?μενη? κυβ?ρνηση?. Επιτυγχ?νοντα?, ωστ?σο, του? στ?χου? θα δοθε? η δυνατ?τητα η κυβ?ρνηση να διεκδικ?σει μ?σα στην επ?μενη χρονι? την με?ωση των πλεονασμ?των.

Οι δεσμε?σει? για την καθημεριν?τητα των πολιτ?ν:

 • Υγε?α: Αμεσε? 2.000 προσλ?ψει? στα νοσοκομε?α κυρ?ω? νοσηλευτ?ν. Εφαρμ?ζεται αμ?σω? ο αντικαπνιστικ?? ν?μο?. Τα φ?ρμακα των βαρ?ω? πασχ?ντων θα διαν?μονται κατ’ ο?κον ? απ? φαρμακε?ο τη? επιλογ?? του?. ?μεση καταβολ? συντ?ξεων χηρε?α?.
 • Παιδε?α: συνδ?εται με την οικονομ?α, για να μην παρ?γει ?νεργου? πτυχιο?χου?. ?μεση πρ?σληψη 4.500 εκπαιδευτικ?ν στην Ειδικ? Αγωγ?. Εντ?? διετ?α? αντιμετωπ?ζεται οριστικ? το ζ?τημα των αναπληρωτ?ν. Το ?συλο τη? ανομ?α? και τη? παραβατικ?τητα? καταργε?ται ?μεσα. Ξεκιν? η πολιτικ? εν?σχυση? τη? επαγγελματικ?? εκπα?δευση?, τη? χρ?ση? τη? τεχνολογ?α? και τη? αν?πτυξη? πειραματικ?ν σχολε?ων. Το πρ?το ιδρ?εται στο Περιστ?ρι.
 • Ασφ?λεια: Επανεξετ?ζονται οι προβληματικ?? διατ?ξει? του ν?ου Ποινικο? Κ?δικα, ?στε να τροποποιηθο?ν ?μεσα. Αποτρ?πεται η αποφυλ?κιση δολοφ?νων ισοβιτ?ν και τρομοκρατ?ν. Ιδρ?ονται φυλακ?? Υψ?στη? Ασφαλε?α? τ?που Γ. Προσλαμβ?νονται ?μεσα 1.500 αστυνομικο?. Εντ?? εξαμ?νου αντικαθ?σταται ο εξοπλισμ?? και τα αλεξ?σφαιρα γιλ?κα του προσωπικο? τη? ΕΛΑΣ. Και μ?σα στο 2020 εξασφαλ?ζονται ν?α περιπολικ? και μηχαν??. Η διαδικασ?α παροχ?? ασ?λου ολοκληρ?νεται με μεγ?λη ταχ?τητα, με σεβασμ? των ανθρωπ?νων δικαιωμ?των. Δ?νεται μεγ?λη βαρ?τητα στην Πολιτικ? Προστασ?α.
 • Τ?λο? στη γραφειοκρατ?α: Κ?θε γ?ννηση θα δηλ?νεται μ?νο μ?α φορ? και κ?θε παιδ? θα εγγρ?φεται μ?νο την πρ?τη φορ? στην εκπα?δευση. Καθιερ?νεται ν?α ψηφιακ? ταυτ?τητα. Με αυτ?ν, κ?θε πολ?τη? θα ενημερ?νεται ηλεκτρονικ? για την ασφαλιστικ? του κατ?σταση και θα μαθα?νει ?,τι θ?λει απ? το Δημ?σιο, θα εισ?γεται αν χρειαστε? στο νοσοκομε?ο. Οι υπε?θυνε? δηλ?σει? και οι υπογραφ??, μετατρ?πονται σε ηλεκτρονικ?? και η επικοινων?α με το Δημ?σιο θα γ?νεται μ?νον μ?α φορ?. Μετ?, θα ε?ναι χρ?ο? των υπηρεσι?ν να ενημερ?νονται εσωτερικ? χωρ?? να ενοχλο?ν τον πολ?τη.

Οι δεσμε?σει? για αν?πτυξη, επενδ?σει?, ιδιωτικοποι?σει? - η ?μεση παρ?μβαση στη ΔΕΗ:

 • Η κυβ?ρνηση θα κ?νει ?τι χρει?ζεται για να σ?σει τη ΔΕΗ, χωρ?? ν?ε? επιβαρ?νσει? για του? καταναλωτ??. ?που απαιτε?ται θα ιδιωτικοποιηθο?ν δ?κτυα και θα εντοπιστο?ν οι στρατηγικο? κακοπληρωτ?? που θα υποστο?ν τι? συν?πειε? του ν?μου. Αφο? εξυγιανθε? η επιχε?ρηση θα αναζητηθε? στρατηγικ?? επενδυτ??.
 • Πωλε?ται το 30% του Αεροδρομ?ου Ελευθ?ριο? Βενιζ?λο? και ιδιωτικοποιο?νται τα Ελληνικ? Πετρ?λαια.
 • Αξιοποιε?ται η περιουσ?α του Δημοσ?ου, εν? για τι? ιδιωτικ?? επενδ?σει?, τα γραφειοκρατικ? εμπ?δια που τι? καθηλ?νουν θα σαρωθο?ν. Η επ?νδυση στο Ελληνικ? θα ξεκιν?σει ?μεσα και θα γ?νει το σ?μβολο τη? ν?α? Ελλ?δα?.

Οι αλλαγ?? στο κρ?το?:

 • Το Υπουργικ? Συμβο?λιο θα συνεδρι?ζει τακτικ?. Θα διαμορφ?νει ?να επιχειρησιακ? σχ?διο το οπο?ο υλοποιο?ν τα αρμ?δια υπουργε?α.
 • Το σχ?διο αυτ? παρακολουθε? η Προεδρ?α τη? Κυβ?ρνηση?, μ?σω εν?? του ηλεκτρονικο? συστ?ματο? ΜΑΖΙ, ?στε να καταπολεμ?νται συναρμοδι?τητε? και καθυστερ?σει?.
 • Αντιμετωπ?ζεται η κακονομ?α και η πολυνομ?α με ?να ευρ? πλ?γμα καν?νων καλ?? νομοθ?τηση?. Υλοποιε?ται ?μεσα ?να γεννα?ο πρ?γραμμα απλοπο?ηση? και κωδικοπο?ηση? τη? υφιστ?μενη? νομοθεσ?α?.
 • Η ν?α κυβ?ρνηση θα δ?σει αρμοδι?τητε? στη Διο?κηση, καθιερ?νοντα? θ?ση Υπηρεσιακο? Γενικο? Γραμματ?α σε κ?θε υπουργε?ο. Θα επιλ?γεται με διαδικασ?ε? ΑΣΕΠ, και θα επιβλ?πει τι? δαπ?νε? και το προσωπικ? του υπουργε?ου.
 • Αποκομματικοποιε?ται το κρ?το?, επιστρ?φοντα? το δικα?ωμα υπογραφ?? εκε? που αν?κει. Δηλαδ? στου? Γενικο?? Διευθυντ?? και του? ?ξιου? δημοσ?ου? υπαλλ?λου?.

Το πολιτικ? μ?νυμα του Κυρ. Μητσοτ?κη: «Δεν θα μετρηθο?με με του? αντιπ?λου? μα?, αλλ? με τα προβλ?ματα τη? κοινων?α?»

Συνοψ?ζοντα? το πολιτικ? του πρ?ταγμα ο Κυρι?κο? Μητσοτ?κη? απευθ?νθηκε με αμεσ?τητα στο σ?μα τη? βουλ?? και τ?νισε. “Στην κατ?σταση που βρ?σκεται σ?μερα η χ?ρα, πραγματικ? δεν ξ?ρω τι ιδεολογικ? πρ?σημο θα ?βαζε κανε??. Εγ? θα την αποκαλο?σα πολιτικ? του μ?τρου, τη? λογικ?? και του αποτελ?σματο?. Γι’ αυτ? και, στο εξ??, ο κυβερνητικ?? λ?γο? θα ε?ναι λιτ?? και αληθιν??. Θα αποφε?γει τα πολλ? επ?θετα, επιμ?νοντα? στα ουσιαστικ?. Και απ? τον μ?λλοντα χρ?νο, θα προτιμ? τον ενεστ?τα. Τον ενεστ?τα τη? δρ?ση? και του αποτελ?σματο?.

Aυτ? ε?ναι και το κεντρικ? πολιτικ? μ?νυμα των προγραμματικ?ν θ?σεων του πρωθυπουργο?. «Δεν θα μετρηθο?με με του? αντιπ?λου? μα?, αλλ? με τα πραγματικ? προβλ?ματα και τι? αν?γκε? τη? κοινων?α?. ?λλωστε ο ελληνικ?? λα?? αποφ?σισε στι? εκλογ??» θα τον?σει απευθ?νοντα? ?να ενωτικ? κ?λεσμα σε ?λου? του? πολ?τε?, ακ?μη και ?σου? ε?ναι ακ?μη επιφυλακτικο? απ?ναντι στη ν?α κυβ?ρνηση, «γιατ? η πρ?οδο? τη? χ?ρα? ε?ναι υπ?θεση εθνικ?».

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ