ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Ρ?σοι κομ?ντο? και το πραξικ?πημα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Πριν απ? λ?γε? ημ?ρε? ?λθε, αρχικ? με λανθασμ?νη διατ?πωση, στην επιφ?νεια ?να περιστατικ? που συν?βη το βρ?δυ τη? απ?πειρα? πραξικοπ?ματο? στην Τουρκ?α. Σ?μφωνα με πληροφορ?α που δημοσιε?θηκε στην ιστοσελ?δα του European Council on Foreign Relations, με αφορμ? τα τρ?α χρ?νια απ? την απ?πειρα πραξικοπ?ματο? κατ? του Ρετζ?π Ταγ?π Ερντογ?ν, εκε?νο το βρ?δυ τη? 15η? Ιουλ?ου 2016, ο πρ?εδρο? τη? Ρωσ?α?, Βλαντιμ?ρ Πο?τιν, τηλεφ?νησε στον Το?ρκο ομ?λογ? του και ?θεσε στη δι?θεσ? του ?νδρε? των Ειδικ?ν Δυν?μεων που βρ?σκονταν σε κ?ποιο «κοντιν? ελληνικ? νησ?».

Η Ελλ?δα και η Ρωσικ? Ομοσπονδ?α δεν ?χουν κ?ποια διμερ? συμφων?α συνεκπα?δευση? Ειδικ?ν Δυν?μεων, οπ?τε η πληροφορ?α εξαρχ?? ακο?στηκε με καχυποψ?α σε αρκετο?? κ?κλου? στην Αθ?να, καθ?? δεν θα μπορο?σε να ε?ναι σε καμ?α περ?πτωση πραγματικ?.

Τα γεγον?τα υποδεικν?ουν ?τι η πληροφορ?α περιε?χε σημαντικ? κομμ?τι τη? αλ?θεια?, ?χι β?βαια εκε?νο που εμπλ?κει κ?ποιο «ελληνικ? νησ?». Πρ?γματι, για δ?ο βρ?δια, εκε?νο τη? απ?πειρα? πραξικοπ?ματο? και το επ?μενο, υπ?ρχαν ρωσικ?? δυν?μει? κοντ? στη Μαρμαρ?δα, ?που ο κ. Ερντογ?ν παραθ?ριζε ?ταν οι πραξικοπηματ?ε? αξιωματικο? ?θεσαν σε λειτουργ?α τον μηχανισμ? ανατροπ?? του. Δεν βρ?σκονταν, ωστ?σο, σε κ?ποιο ελληνικ? νησ?, αλλ? σε δ?ο πλο?α του ρωσικο? ναυτικο?. Ενα αρματαγωγ? το οπο?ο επ?στρεφε απ? τη Συρ?α και μια φρεγ?τα που ?πλεε προ? την Ανατολικ? Μεσ?γειο. Σ?μφωνα με καλ? πληροφορημ?νε? πηγ??, τα δ?ο πολεμικ? πλο?α παρ?μειναν στην περιοχ? ανατολικ? τη? Ρ?δου και δυτικ? του Καστελλ?ριζου για δ?ο συνεχ?μενα 24ωρα, προτο? αποπλε?σουν ξαν? το καθ?να για τον προορισμ? του. Οι στ?σει? ρωσικ?ν πλο?ων στο Αιγα?ο δεν ε?ναι ασυν?θιστε?, καθ?? με β?ση παλαι?τατε? συμφων?ε? αν?μεσα στην Αθ?να και τη Μ?σχα, υπ?ρχουν π?ντε αγκυροβ?λια τα οπο?α το ναυτικ? τη? Ρωσικ?? Ομοσπονδ?α? μπορε? να χρησιμοποιε?. Ιδια?τερα κατ? την προηγο?μενη πενταετ?α σημαντικ?? αναβ?θμιση? τη? ρωσικ?? παρουσ?α? στη Συρ?α.

Ωστ?σο, καν?να απ? αυτ? δεν βρ?σκεται στην περιοχ? ?που τα δ?ο συγκεκριμ?να πλο?α ?πλευσαν για περ?που 48 ?ρε?, το δι?μερο 15-16 Ιουλ?ου 2016. Εκε?νο που δεν ε?ναι γνωστ? ε?ναι το μ?γεθο? των μον?δων που βρ?σκονταν στα ρωσικ? πλο?α και αν αποτελο?νταν απ? του? περι?νυμου? «Σπ?τσναζ»...

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ