ΕΛΛΑΔΑ

Τ?λο? το τσιγ?ρο στου? δημ?σιου? χ?ρου? - Τι προβλ?πει η νομοθεσ?α, τα πρ?στιμα που επιβ?λλονται

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η εφαρμογ? του αντικαπνιστικο? ν?μου ?ταν μια απ? τι? προεκλογικ?? δεσμε?σει? του Κυρι?κου Μητσοτ?κη και μια απ? τι? προτεραι?τητε? που ?χει θ?σει ω? πρωθυπουργ??. Αλλωστε στο θ?μα αναφ?ρθηκε και κατ? την αν?γνωση των προγραμματικ?ν δηλ?σεων το Σ?ββατο λ?γοντα? πω? η εφαρμογ? θα ξεκιν?σει ?μεσα απ? τη Βουλ?. 

Τι προβλ?πει ?μω? ο αντικαπνιστικ?? ν?μο?; Σ?μφωνα με αυτ?ν το κ?πνισμα απαγορε?εται σε:

-νοσηλευτικ? ιδρ?ματα ?λων των ειδ?ν και των βαθμ?δων,
-εκπαιδευτικ? ιδρ?ματα κατ? προτεραι?τητα: παιδικο? σταθμο? και νηπιαγωγε?α, δημοτικ? σχολε?α, ειδικ? σχολε?α, δευτεροβ?θμια εκπα?δευση ?λων των τ?πων, Πανεπιστημιακ? Ιδρ?ματα, Εκπαιδευτικ? Ιδρ?ματα τριτοβ?θμια? εκπα?δευση?, χ?ροι παροχ?? κ?θε ε?δου? τεχνικ?? εκπα?δευση?, χ?ροι παροχ?? παντ?? τ?που ιδιωτικ?? εκπα?δευση?,
-χ?ρου? αθλητικ?ν εγκαταστ?σεων,
-καταστ?ματα υγειονομικο? ενδιαφ?ροντο? (εστιατ?ρια, καφ?)
-κ?ντρα διασκ?δαση?, κλπ.,

Τι ισχ?ει με τον αντικαπνιστικ? ν?μο
Επ?ση?, στην εγκ?κλιο με τα πρ?στιμα για ?σου? παραβι?ζουν τον αντικαπνιστικ? ν?μο αναφ?ρεται ?τι:

Η παρ?βαση των διατ?ξεων για την απαγ?ρευση του καπν?σματο? απ? του? δημ?σιου? λειτουργο??, του? δημ?σιου? υπαλλ?λου?, του? υπαλλ?λου? των νομικ?ν προσ?πων δημοσ?ου δικα?ου και του? υπαλλ?λου? του δημ?σιου τομ?α, στου? χ?ρου? ?που ε?ναι εγκατεστημ?νε? οι υπηρεσ?ε? του?, αποτελε? πειθαρχικ? παρ?πτωμα και τιμωρε?ται σ?μφωνα με τι? διατ?ξει? που δι?πουν την πειθαρχικ? ευθ?νη του?.

Σε ?σου? καπν?ζουν ? καταναλ?νουν προ??ντα καπνο? κατ? παρ?βαση του ?ρθρου 3 επιβ?λλεται πρ?στιμο πεν?ντα (50) ?ω? πεντακ?σια (500) ευρ? λαμβανομ?νη? υπ?ψη τυχ?ν υποτροπ??.

Σε κ?θε υπε?θυνο διαχε?ριση? και λειτουργ?α? των χ?ρων τη? πρ?τη? παραγρ?φου του ?ρθρου 3, που αν?χεται την παραβ?αση τη? διατ?ξεων του ?ρθρου 3, επιβ?λλεται πρ?στιμο απ? πεντακ?σια (500) ?ω? δ?κα χιλι?δε? (10.000) ευρ?, λαμβανομ?νη? υπ?ψη τυχ?ν υποτροπ??. Στην τ?ταρτη υποτροπ? ανακαλε?ται προσωριν? η ?δεια λειτουργ?α? του καταστ?ματο? υγειονομικο? ενδιαφ?ροντο? με απ?φαση τη? αρχ??, η οπο?α τη χορ?γησε, για χρονικ? δι?στημα δ?κα (10) ημερ?ν, εν? στην π?μπτη υποτροπ? ανακαλε?ται οριστικ? η ?δεια λειτουργ?α? με απ?φαση τη? αρχ??, η οπο?α τη χορ?γησε.

Σε ?σου? πωλο?ν προ??ντα καπνο? σε ανηλ?κου? ? αν?χονται παραβ?αση τη? σχετικ?? δι?ταξη? επιβ?λλεται πρ?στιμο απ? πεντακ?σια (500) ?ω? δ?κα χιλι?δε? (10.000) ευρ?. Η υποτροπ? λαμβ?νεται υπ?ψη για το ?ψο? του επιβαλλ?μενου προστ?μου. Στην τ?ταρτη υποτροπ? ανακαλε?ται προσωριν? η ?δεια λειτουργ?α?, για χρονικ? δι?στημα δ?κα (10) ημερ?ν, εν? στην π?μπτη ανακαλε?ται οριστικ? η ?δεια λειτουργ?α? με απ?φαση τη? αρχ??, η οπο?α τη χορ?γησε.

Σε ?σου? παραβι?ζουν τι? διατ?ξει? του παρ?ντο? σχετικ? με τη διαφ?μιση προ??ντων καπνο? επιβ?λλεται πρ?στιμο απ? πεντακ?σια (500) ?ω? δ?κα χιλι?δε? (10.000) ευρ? λαμβανομ?νη? υπ?ψη τυχ?ν υποτροπ??.

Σ?μφωνα με το ?ρθρο 3 του Ν. 3730/2008, ?πω? συμπληρ?θηκε με το ?ρθρο 35 του Ν. 3896/2010, για την παρ?βαση τη? απαγ?ρευση? καπν?σματο? στα π?ση? φ?σεω? αυτοκ?νητα, ιδιωτικ?? και δημοσ?α? χρ?ση?, ?ταν επιβα?νουν αν?λικοι κ?τω των 12 ετ?ν, επιβ?λλεται διοικητικ? πρ?στιμο ποσο? 1.500 ευρ? στον επιβα?νοντα που καπν?ζει ανεξ?ρτητα αν ε?ναι οδηγ??, εν? διπλασι?ζεται το πρ?στιμο στο ποσ? των 3.000 ευρ?, αν αυτ?? που καπν?ζει οδηγε? αυτοκ?νητο δημοσ?α? χρ?ση?. Επιπλ?ον στου? οδηγο?? των οχημ?των αυτ?ν επιβ?λλεται η αφα?ρεση τη? ?δεια? ικαν?τητο? οδ?γηση? για δι?στημα εν?? (1) μην?? για κ?θε παρ?βαση ?στω και αν δεν δι?πραξαν οι ?διοι την παρ?βαση, αλλ? πρ?σωπο που επιβα?νει στο αυτοκ?νητο.
 

 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ