ΕΛΛΑΔΑ

Αι?νιοι φοιτητ??, τ?λο?

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Εκπα?δευση

Τ?λο? οι αι?νιοι φοιτητ?? στα πανεπιστ?μια. Αυτ? εξ?γγειλε χθε? στη Βουλ? η υπουργ?? Παιδε?α? Ν?κη Κεραμ?ω?, προκαλ?ντα? «φωτι?» στο τηλεφωνικ? κ?ντρο του υπουργε?ου. «Δεν θα αιφνιδι?σουμε του? φοιτητ??, θα υπ?ρξουν μεταβατικ?? διατ?ξει?», διευκρ?νισε μιλ?ντα? χθε? στην «Κ» υψηλ?βαθμο στ?λεχο? του υπουργε?ου.

Ειδικ?τερα, ?πω? αν?φερε στι? προγραμματικ?? τη? δηλ?σει? η ν?α υπουργ?? Παιδε?α?, θα καθιερωθε? αν?τατο χρονικ? ?ριο για την ολοκλ?ρωση των προπτυχιακ?ν σπουδ?ν, το οπο?ο θα προσδιοριστε? απ? τα ελ?χιστα ?τη σπουδ?ν κ?θε σχολ??, προσαυξημ?να κατ? δ?ο (το γνωστ? ν+2). Σ?μφωνα με το ?διο στ?λεχο?, μελετ?ται η δι?ρκεια τη? μεταβατικ?? περι?δου που θα δοθε? στου? φοιτητ?? για να ολοκληρ?σουν τι? σπουδ?? του?, καθ?? και οι εξαιρ?σει? που θα τεθο?ν.

«Η απ?φαση ελ?φθη στο πλα?σιο τη? προσπ?θεια? για περικοπ? τη? σπατ?λη?. Κυρ?ω?, ?μω?, πρ?θεσ? μα? ε?ναι να υπ?ρχει ?να ξεκ?θαρο, πειθαρχημ?νο πλα?σιο ολοκλ?ρωση? των σπουδ?ν. Ε?ναι δεδομ?νο ?τι θα προβλεφθο?ν και εξαιρ?σει?, ?πω? για λ?γου? υγε?α?, τι? οπο?ε? θα διερευν?σουμε διεξοδικ?, καθ?? και το μεταβατικ? στ?διο εφαρμογ?? των ρυθμ?σεων», αν?φερε στην «Κ» το υψηλ?βαθμο στ?λεχο?. Χαρακτηριστικ? ε?ναι ?τι, σ?μφωνα με την κ. Κεραμ?ω?, «η κρατικ? χρηματοδ?τηση προ? τα αν?τατα ιδρ?ματα θα εξαρτ?ται απ? αντικειμενικ? κριτ?ρια, ?πω? το κ?στο? σπουδ?ν αν? φοιτητ?, η δι?ρκεια των προγραμμ?των σπουδ?ν, το μ?γεθο? και η γεωγραφικ? διασπορ? του ΑΕΙ, αλλ? θα συνδ?εται, σε κ?ποιο βαθμ?, και με τα αποτελ?σματα τη? αξιολ?γηση?». Γι’ αυτ? απαιτε?ται σαφ?? πλα?σιο σπουδ?ν και διαγραφ? των «λιμναζ?ντων» φοιτητ?ν.

Η πρ?τη ρ?θμιση για τη διαγραφ? των «αιων?ων» ελ?φθη επ? υπουργ?α? Αννα? Διαμαντοπο?λου. Υπ?ρξε β?βαια μ?ριμνα για να ολοκληρ?σουν τι? σπουδ?? του? μ?σα σε ε?λογο χρ?νο. Κατ?πιν δ?θηκαν ευρ?α περιθ?ρια στου? «αιων?ου?» για να π?ρουν το πτυχ?ο του? (π.χ. καθιερ?θηκαν οι εξεταστικ?? για ?λα τα μαθ?ματα τ?σο στη χειμεριν? ?σο και στη θεριν? εξεταστικ?, εκτ?? απ? την εξεταστικ? του Σεπτεμβρ?ου), ωστ?σο επ? ΣΥΡΙΖΑ η ρ?θμιση καταργ?θηκε. Σ?μφωνα με τα πλ?ον πρ?σφατα στοιχε?α τη? Εθνικ?? Στατιστικ?? Αρχ??, οι φοιτητ?? που το 2016-2017 ε?χαν τελει?σει τον ελ?χιστο χρ?νο σπουδ?ν τη? σχολ?? του? και ?φειλαν μαθ?ματα ?ταν 120.792. Βεβα?ω?, δεν ε?ναι ?λοι «αι?νιοι», δηλαδ? δεν ?χουν ξεπερ?σει τη δι?ρκεια ν+2. Με β?ση τα στοιχε?α του υπ. Παιδε?α?, το 2014 οι «λιμν?ζοντε?» φοιτητ?? ?ταν 178.458 (139.175 στα πανεπιστ?μια και 39.283 στα ΤΕΙ).

Απ? την ?λλη, η κ. Κεραμ?ω? στι? προγραμματικ?? δηλ?σει? τη? εξ?γγειλε μ?τρα που χρ?ζουν διευκρ?νιση?, ?πω? το πο? θα τεθε? η β?ση εισαγωγ?? για τα ΑΕΙ, και ε?ν τα ΑΕΙ θα αποφασ?ζουν μ?να του? τον αριθμ? των εισακτ?ων του? (και ?χι ?πω? τ?ρα, που τα ιδρ?ματα γνωμοδοτο?ν προ? το υπουργε?ο, το οπο?ο λαμβ?νει την τελικ? απ?φαση). Τ?λο?, η κ. Κεραμ?ω? αν?φερε ?τι «ο ακαδημα?κ?? χ?ρτη? θα προκ?πτει απ? την αξιολ?γηση τη? Αν?τατη? Αρχ?? Διασφ?λιση? τη? Ποι?τητα? και στη β?ση συγκεκριμ?νων κριτηρ?ων, ?στε να μην επαναληφθε? το καταστροφικ? φαιν?μενο ?δρυση? ν?ων τμημ?των και συγχωνε?σεων τμημ?των για την εξυπηρ?τηση καθαρ? ψηφοθηρικ?ν σχεδιασμ?ν και μικροπολιτικ?ν συμφερ?ντων».

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ