ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΠΡΟ?ΟΝΤΑ

Σουσ?μι

Η ?γρια σησαμι? ευδοκιμε? σε θερμ? και τροπικ? κλ?ματα. Το φυτ? sesamum indicum, το καλλιεργ?σιμο ε?δο? δηλαδ?, προ?ρχεται απ? τι? Ινδ?ε?. Σ?μερα η μεγαλ?τερη παραγωγ?? χ?ρα ε?ναι η Βιρμαν?α και η υψηλ?τερη καταν?λωση γ?νεται στην Ιαπων?α. Στην Ελλ?δα υπ?ρχει παραγωγ? στη Μακεδον?α. Το μακεδον?τικο σουσ?μι ε?χε παλι?τερα σκο?ρο καφετ? χρ?μα και οι γν?στε? λ?νε ?τι ?ταν πολ? νοστιμ?τερο απ? το ?σπρο σουσ?μι που βρ?σκουμε στο εμπ?ριο. Η καλλι?ργεια του φυτο? θεωρε?ται απ? τι? παλαι?τερε? στον κ?σμο και αριθμε? τουλ?χιστον 5.000 χρ?νια. Περι?χει 50% ελα?ων πλο?σιων σε ω3 και ω6 λιπαρ? οξ?α. Περι?χει επ?ση? ισχυρ? αντιοξειδωτικ?. Τα σπ?ρματα του φυτο? χρησιμοποιο?νται ω? αρτυματικ?? παρ?γοντα? στην αρτοποι?α, τη ζαχαροπλαστικ? και τη μαγειρικ?, αλλ? και για την παρασκευ? του ταχινιο? (πολτ?? σουσαμιο?) και του σουσαμ?λαιου.

Σε τι μορφ? το βρ?σκουμε;

Σε σπ?ρου?, αποφλοιωμ?νο και αναποφλο?ωτο. Σε μαγαζι? τη? βορε?ου Ελλ?δο? βρ?σκουμε και το εκλεκτ? ντ?πιο, σκο?ρο σουσ?μι, που ?χει γε?ση βαθ?τερη απ? αυτ?ν του λευκο?.

Πο? το χρησιμοποιο?με;

 • Προστ?θεται π?νω απ? π?τε?, κουλο?ρια, ψωμι?. Το κουλο?ρι Θεσσαλον?κη? οφε?λει τη γε?ση του στο σουσ?μι με το οπο?ο ε?ναι καλυμμ?νο.
 • Αφο? το καβουρδ?σουμε, μπορο?με να το χτυπ?σουμε στο μο?λτι με πορτοκαλοχυμ? και σ?λτσα σ?για? και μ?σα σε αυτ? το με?γμα να μαριν?ρουμε κρεατικ? και θαλασσιν? (π.χ. γαρ?δε? και καλαμ?ρια). Του? δ?νει απ?θανη γε?ση.
 • Αλε?φουμε φτερο?γε? κοτ?πουλου, χοιριν? και αρν?σια πα?δ?κια με ?να γλ?σο απ? σ?λτσα σ?για?, μουστ?ρδα, μ?λι και πορτοκαλοχυμ?, τα πασπαλ?ζουμε με σουσ?μι και τα ψ?νουμε.
 • Πασπαλ?ζουμε σαλ?τε? και λαχανικ? βραστ? ? ψητ? για ?ξτρα γε?ση.
 • Το χρησιμοποιο?με ω? υλικ? παναρ?σματο?, αντ? ? μαζ? με φρυγανι? ? ?λλο υλικ?.
 • Μια πρωτ?τυπη ιδ?α απ? τη Ν?να Ισμυρν?γλου: Καβουρδ?ζουμε σουσ?μι και το χτυπ?με στο μο?λτι ?σα να σπ?σει λ?γο. Το προσθ?τουμε σε μελιτζανοσαλ?τε? και ταραμοσαλ?τε?, για να του? δ?σουμε τραγαν? υφ? και ιδια?τερο ?ρωμα. Επ?ση?, αντικαθιστ? το ταχ?νι στο χο?μου? με πολ? καλ? αποτελ?σματα: προσθ?τει σουσαμ?νια γε?ση στο ντιπ, χωρ?? την πικρ?λα και τη λαδ?λα του ταχινιο?.

Μαυροκο?κι

Το αρχαιοελληνικ? «μελ?νθιον». ;Eνα ακ?μη μπαχαρικ? γνωστ? απ? την αρχαι?τητα, καθ?? ευδοκιμε? στη λεκ?νη τη? Μεσογε?ου, αν και η χ?ρα προ?λευσ?? του ε?ναι οι Ινδ?ε?. Αναφ?ρεται απ? τον Θε?φραστο και, μ?λιστα, η χρ?ση του ε?ναι ?δια με τη σημεριν?: γαρν?ρει τι? ζ?με?. Aντ?θετα με ?,τι πιστε?ουμε, το μαυροκο?κι δεν ε?ναι το μα?ρο σουσ?μι και τα φυτ? απ? τα οπο?α προ?ρχονται δεν αν?κουν στην ?δια οικογ?νεια. H αντ?ληψη αυτ? οφε?λεται στο σχ?μα των δ?ο σπ?ρων που ε?ναι πανομοι?τυπο.

Πο? το χρησιμοποιο?με;

 • Η γε?ση του θυμ?ζει κ?τι απ? το πιπ?ρι και τη ρ?γανη μαζ?. Δ?νει μια πολ?τικη χροι? ?που και αν το β?λουμε.
 • Η γε?ση του αναδεικν?ει τι? «ουδ?τερε?» γε?σει?, ?πω? οι ζ?με? (για τσουρ?κι, βασιλ?πιτε? και ?λλε? π?τε?, κουλο?ρια, ψωμι? κ.λπ.).
 • Πασπαλ?ζουμε σαλ?τε? με πρασιν?δε?, κολοκυθ?κια, καρ?τα, κουνουπ?δι, ψητ? ? βραστ?, ακ?μα και ντοματοσαλ?τε?. Δ?νει κ?πω? την α?σθηση του ψωμιο?, σαν να ?χουμε β?λει κρουτ?ν!
 • Σε τ?ρτε? με λευκ? τυρι?.
 • Σε ντιπ με τυρι? και γιαο?ρτι.
Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ