ΥΓΕΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρει? μερ?δε? ψ?ρι την εβδομ?δα μει?νουν τον κ?νδυνο καρκ?νου του εντ?ρου

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η καταν?λωση τουλ?χιστον τρι?ν μερ?δων ψαριο? την εβδομ?δα μει?νει τον κ?νδυνο εμφ?νιση? καρκ?νου του εντ?ρου, σ?μφωνα με ν?α ?ρευνα την οπο?α επικαλε?ται η Independent.

Η μελ?τη δημοσιε?τηκε στην επιστημονικ? επιθε?ρηση «Clinical Gastroenterology and Hepatology» και χρηματοδοτ?θηκε απ? το World Cancer Research Fund (WCRF) στο πλα?σιο τη? προσπ?θεια? πρ?ληψη? του καρκ?νου του εντ?ρου.

Ερευνητ?? απ? το Πανεπιστ?μιο τη? Οξφ?ρδη? και το Διεθν?? Γραφε?ο ?ρευνα? για τον Καρκ?νο (IARC) εξ?τασαν τι? διατροφικ?? συν?θειε? 476.160 ατ?μων. Απ? αυτο??, 6.291 παρουσ?ασαν καρκ?νο του εντ?ρου μ?σα στα επ?μενα 15 χρ?νια απ? τ?τε που διεξ?χθη η ?ρευνα.

Βρ?θηκε ?τι εκε?νοι που ?τρωγαν 359,1 γραμμ?ρια ψ?ρι την εβδομ?δα ε?χαν 12% μικρ?τερο κ?νδυνο να εκδηλ?σουν καρκ?νο του εντ?ρου, συγκριτικ? με εκε?νου? που ?τρωγαν λιγ?τερα απ? 63,49 γραμμ?ρια. Παρ?λληλα, εκε?νοι που καταν?λωναν κατ? μ?σο ?ρο 123,9 γραμμ?ρια λιπαρο? ψαριο? κ?θε εβδομ?δα, ?πω? σολομ? ? σαρδ?λε?, με?ωναν κατ? 10% την πιθαν?τητα εμφ?νιση? καρκ?νου του εντ?ρου.

Οι μελετητ?? διερε?νησαν τα α?τια των ευεργετικ?ν επιδρ?σεων του ψαριο? καταλ?γοντα? ?τι τα ψ?ρια περιλαμβ?νουν ορισμ?να λιπαρ? οξ?α (n-3 LC-PUFA), τα οπο?α προστατε?ουν τον οργανισμ? και προλαμβ?νουν τι? φλεγμον??. Αυτ? ?σω? ε?ναι και η εξ?γηση για τη με?ωση του κινδ?νου για καρκ?νο του εντ?ρου.

Η δρ. ?ννα Ντ?αζ Φοντ, επικεφαλ?? ?ρευνα? στο WCRF, εξ?γησε ?τι «ορισμ?να λιπαρ? οξ?α, ?πω? το ωμ?γα-3, που υπ?ρχουν αποκλειστικ? στα ψ?ρια, ε?ναι υπε?θυνα για την προστατευτικ? δρ?ση τη? καταν?λωση? ψαριο? μ?σω των αντιφλεγμονωδ?ν του? ιδιοτ?των».

Ο Μαρκ Γκ?ντερ, επικεφαλ?? ?ρευνα? στο IARC,τ?νισε, π?ντω?, την αν?γκη διεξαγωγ?? περαιτ?ρω ερευν?ν προκειμ?νου να καθοριστε? ε?ν ε?ναι το ψ?ρι καθαυτ? ? το ιχθυ?λαιο που ?χει προστατευτικ?? ιδι?τητε?.

Πηγ?: Independent, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ