ΚΟΣΜΟΣ

Ιατρικ? λ?θη οδ?γησαν στον θ?νατο του αστρονα?τη Νιλ Αρμστρονγκ

SCOTT SHANE & SARAH KLIFF/THE NEW YORK TIMES

Ο πρ?εδρο? τη? Βουλ?? Τζον Μπ?νερ (δεξι?) παρασημοφορε? με το Χρυσ? Μετ?λλιο του Κογκρ?σου τον Νιλ Αρμστρονγκ, το 2011.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Oταν ο Νιλ Αρμστρονγκ πρ?το? ?νθρωπο? που π?τησε στη Σελ?νη, απεβ?ωσε σε ηλικ?α 82 ετ?ν, δ?ο εβδομ?δε? αφο? υποβλ?θηκε σε επ?μβαση καρδι??, το 2012, οι δ?ο γιοι του ισχυρ?στηκαν ?τι η κακ? μετεγχειρητικ? περ?θαλψη στο νοσοκομε?ο Mercy Health - Fairfield Hospital του κ?στισε τη ζω?.

Το νοσοκομε?ο αρν?θηκε την κατηγορ?α, αλλ? κατ?βαλε στην οικογ?νεια ?ξι εκατομμ?ρια δολ?ρια προκειμ?νου να διακανονιστε? το ζ?τημα ιδιωτικ?, χωρ?? την καταστροφικ? δημοσι?τητα, επιμ?νοντα? ?τι ?λα ?πρεπε να ολοκληρωθο?ν με πλ?ρη μυστικ?τητα.

Ο Αρμστρονγκ το 2012 υποβλ?θηκε σε επ?μβαση μπα?π?? και, σ?μφωνα με τη γυνα?κα του, «επ?δειξε καταπληκτικ? δ?ναμη» και ?ρχισε να περιδιαβα?νει στου? διαδρ?μου? του νοσοκομε?ου. Οταν, ωστ?σο, οι νοσοκ?με? αφα?ρεσαν τα καλ?δια του προσωρινο? βηματοδ?τη, ?ρχισε να αιμορραγε? στη μεμβρ?νη που περιβ?λλει την καρδι? και να εμφαν?ζει επιπλοκ??, που κατ?ληξαν στον θ?νατ? του στι? 25 Αυγο?στου.

Η αντιπαρ?θεση με το νοσοκομε?ο και ο μυστικ?? διακανονισμ?? ?ρχονται στη δημοσι?τητα λ?γε? μ?νο ημ?ρε? μετ? την 50? επ?τειο του σεληνιακο? περιπ?του του. Οι New York Times ?λαβαν, απ? ?γνωστο αποστολ?α, 93 σελ?δε? εγγρ?φων που αφορο?ν τη νοσοκομειακ? περ?θαλψη και τη νομικ? υπ?θεση τη? νοσηλε?α? του Αμερικανο? θρ?λου.

Aρχε?α απ? το δικαστ?ριο κληρονομι?ν τη? κομητε?α? Χ?μιλτον αποδεικν?ουν ?τι ο εξωδικαστικ?? διακανονισμ??, σχεδ?ν 5,2 εκατομμ?ρια δολ?ρια, μοιρ?στηκε ισομερ?? στα δ?ο αγ?ρια του αστρονα?τη, Μαρκ και Ρικ. Ο αδελφ?? και η αδελφ? του θαν?ντο? ?λαβαν απ? 250 χιλι?δε? δολ?ρια και καθ?να απ? τα ?ξι εγγ?νια του απ? 24 χιλι?δε? δολ?ρια, εν? η χ?ρα δεν εισ?πραξε τ?ποτα.

Τα ιατρικ? αρχε?α αποκαλ?πτουν ?τι οι γιατρο?, αφο? υπ?βαλαν τον Αρμστρονγκ σε εξετ?σει?, αποφ?σισαν να κ?νουν ?μεσα μπα?π??, τοποθετ?ντα? προσωριν? καλ?δια προκειμ?νου να ρυθμ?σουν τον καρδιακ? παλμ? του καθ?? αν?ρρωνε. Οταν η νοσηλε?τρια τα αφα?ρεσε, ο Αρμστρονγκ ?παθε εσωτερικ? αιμορραγ?α και η π?εσ? του ?πεσε. Οι γιατρο? αμ?σω? τον οδ?γησαν στο εργαστ?ριο καθετηριασμ?ν, ?που αφα?ρεσαν μ?ρο? του α?ματο? που ε?χε συγκεντρωθε?, ?στε να μην πι?ζει την καρδι?. Στη συν?χεια ξαναμπ?κε στο χειρουργε?ο, αλλ? απ? τα αρχε?α δεν ε?ναι σαφ?? τι συν?βη εκε?. Ο παλα?μαχο? αστρονα?τη? παρ?μεινε ζωνταν?? επ? περ?που μ?α εβδομ?δα και εξ?πνευσε. Πολλο? ειδικο? αμφισβητο?ν την απ?φαση των υπευθ?νων του νοσοκομε?ου να τον υποβ?λουν σε ?κτακτο χειρουργε?ο μπα?π??, τον?ζοντα? ?τι ο θ?νατ?? του θα μπορο?σε να αποφευχθε? αν μετ? την αιμορραγ?α ε?χε μπει αμ?σω? στο χειρουργε?ο. Ενδεικτικ? ο δρ Ρ?τσαρντ Σαλζ?νο, καρδιοθωρακικ?? χειρουργ?? στο ιατρικ? κ?ντρο του Γ?ιλ, πιστε?ει ?τι ο ασθεν?? ε?χε 50% πιθαν?τητε? επιβ?ωση? αν, αντ? να τον μεταφ?ρουν στο εργαστ?ριο καθετηριασμ?ν, τον ?βαζαν αμ?σω? στο χειρουργε?ο.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ