ΕΛΛΑΔΑ

?Δεν αναθρ?φουμε “αντρ?κια”?

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Η δολοφον?α τη? Σο?ζαν Ιτον ?ταν το τελευτα?ο απ? μ?α σειρ? εγκλημ?των που αμαυρ?νουν την Κρ?τη.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

«Το πανεπιστ?μιο δεν ε?ναι ?να? περ?κλειστο? χ?ρο? ?που δ?σκαλοι μεταβιβ?ζουν στου? μαθητ?? του? γν?σει? και δεξι?τητε?. Ε?ναι κομμ?τι τη? κοινων?α?, ?να επ?λεκτο αν θ?λετε κομμ?τι, που μ?σα σε αυτ? διαμορφ?νεται η κοινων?α του μ?λλοντο?, επω?ζονται και ζυμ?νονται οι αξ?ε? που θα μεταδοθο?ν στου? νε?τερου?, στα παιδι?, στα φυσικ? και στα πνευματικ? παιδι? που θα ε?ναι οι μαθητ?? και οι μαθ?τρι?? σα?. Στο πανεπιστ?μιο φτι?χνουμε –εν μ?ρει β?βαια και στον βαθμ? που μα? αναλογε? – την επ?μενη μ?ρα τη? Ελλ?δα?». Ακ?μη και αν η Αγγ?λα Καστριν?κη, στην οπο?α αν?κει η παραπ?νω φρ?ση, δεν υιοθετο?σε τον υπερθετικ? βαθμ?, ε?ναι β?βαιο ?τι πολλο? θα χαρακτ?ριζαν τη χθεσιν? τη? ομιλ?α στου? ν?ου? πτυχιο?χου? –η κ. Καστριν?κη ε?ναι καθηγ?τρια στο τμ?μα Φιλολογ?α? του Παν. Κρ?τη?– ?ψιστο μ?θημα στη δι?ρκεια των σπουδ?ν του?. Η Αγγ?λα Καστριν?κη αποφ?σισε να μιλ?σει για το τρομερ? συμβ?ν τη? δολοφον?α? τη? βιολ?γου Σο?ζαν Ιτον στη Κρ?τη. «Φυσικ? ε?μαστε συγκλονισμ?νοι. Φυσικ? καταδικ?ζουμε. Δεν φτ?νει ?μω? αυτ?» τ?νισε προ? το ακροατ?ριο, εκτ?? απ? του? τελει?φοιτου? ?ταν μαζ? και φ?λοι και συγγενε?? του?.

«Οφε?λουμε να διερευν?σουμε τι? συμπεριφορ??, απ? τι? πιο μικρ?? και φαινομενικ? ασ?μαντε? ?ω? τι? πιο κομβικ??, που εντ?λει ενδ?χεται να οδηγ?σουν στο τρομερ? ?γκλημα. Ολε? τι? δικ?? μα? συμπεριφορ??, στον τρ?πο που μεγαλ?νουμε τα παιδι? μα?, και ειδικ? τα αγ?ρια, στον τρ?πο που αντιδρο?με απ?ναντι στην ανομ?α, στην οπλοχρησ?α, στη β?α εν γ?νει και στην ?μφυλη β?α, στη β?α κατ? των γυναικ?ν, ειδικ?τερα. Αυτ? τη διερε?νηση την κ?θε ?λλο παρ? ε?κολη, την ?κανε πριν απ? λ?γε? μ?ρε? ?να? συντοπ?τη? μα?, Ρεθυμνι?τη?, ο Χ?ρη? Στρατιδ?κη?, ιστορικ?? ερευνητ?? και συγγραφ?α?, διδ?κτορα? Παιδαγωγικ??, στο ?ρθρο του, με τ?τλο “Μ?πω? στην Κρ?τη η ανθρ?πινη ζω? παρα?γινε φθην?;”. Παρατηρε? πρ?τα πρ?τα τη συχν?τητα του φαινομ?νου (το τελευτα?ο συμβ?ν ?ταν μ?νο η κορων?δα) και το ?τι οι φ?νοι αφορο?ν συν?θω? αλλοδαπ?? γυνα?κε? (δ?ο μεταν?στριε? απ? τη Βουλγαρ?α, πρ?σφατα στο Ρ?θυμνο), που δεν ?χουν σ?ι να απαιτ?σει την τιμωρ?α του? ? και να φροντ?σει γι’ αυτ? μ?σω τη? αυτοδικ?α?. Δειλο?, λοιπ?ν, οι δολοφ?νοι. Αλλ? το πιο σημαντικ? στο γεννα?ο αυτ? ?ρθρο ε?ναι ?τι ο συγγραφ?α? τολμ? να θ?ξει τι? γενικ?τερε? συμπεριφορ??, αυτ?? που μα? αφορο?ν ?λε? και ?λου?», αν?φερε η κ. Καστριν?κη, παραθ?τοντα? συμπεριφορ?? Κρητικ?ν που αμαυρ?νουν το νησ?.

«Ασφαλ?? δεν ε?ναι αυτ? η δικ? μα? Κρ?τη, τη? αντιμετ?πιση? των γυναικ?ν ω? ζ?ων, των απαγωγ?ν, των χασισοφυτει?ν και τη? απαξ?ωση? τη? ζω?? και τη? τιμ?? των μεταναστ?ν. Ομω? υπ?ρχει και αυτ? η Κρ?τη, ?λων των παραπ?νω αλλ? και τη? συνολικ?? καταπ?τηση? του ν?μου, τη? καπετανι??, του “επ?’ μαι ’γω”, του αντριλικιο?, τη? κο?πα?, τη? θρασυδειλ?α? και των γνωστ?ν σ’ ?λου? μα? πολιτικ?ν προσ?πων που του? καλ?πτουν», ε?πε η κ. Καστριν?κη, αξιοποι?ντα? το κε?μενο του Χ?ρη Στρατιδ?κη.

«Πικρ? συμπ?ρασμα»

Ο συγγραφ?α? βγ?ζει το συμπ?ρασμα ?τι μ?λλον η κοινων?α τη? Κρ?τη? απ?τυχε. «Πικρ?, πολ? πικρ? συμπ?ρασμα» αποφ?νθηκε η κ. Καστριν?κη. «Μπορο?με ?ραγε να το ανατρ?ψουμε; Ελπ?ζω πω? ναι. Μ?λιστα, στο μ?τρο που μα? αναλογε? π?ντα, ε?ναι το πρ?τιστο καθ?κον μα?. Π?? αναθρ?φουμε τα παιδι? μα?; Π?? θα αναθρ?ψετε τα παιδι? σα?; Τι αξ?ε? θα διαδ?σετε στο σχολε?ο ?που θα διδ?ξετε, στο φροντιστ?ριο ?που θα διδ?ξετε, στην ?ποια δουλει? θα κ?νετε; Οχι, δεν αναθρ?φουμε “αντρ?κια”, παρ? ανθρ?που? που σ?βονται τη ζω? και την αξιοπρ?πεια τη? ?λλη? ανθρ?πινη? ?παρξη?, που τηρο?ν του? ν?μου? του κρ?του?, που δε?χνουν με λ?για και ?ργα την αλληλεγγ?η του?, που βοηθο?ν του? πιο αδ?ναμου?, που σ?βονται τη διαφορετικ?τητα στι? ανθρ?πινε? επιλογ??. Δεν αναθρ?φουμε ο?τε “γυνα?κε?”, παρ? ανθρ?πινα ?ντα ικαν? να βι?σουν την ισ?τητ? του? και να συμβ?λουν επ?ση? με λ?για και ?ργα στι? καλ?τερε? δυνατ?? ανθρ?πινε? και κοινωνικ?? σχ?σει?... Η τραγικ? δολοφον?α α? γ?νει αρχ? στοχασμο? για ?λου? μα?».

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ