ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η φωτογραφ?α ? η υπ?μνηση μια? τριπλ?? απουσ?α?

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Κ?στα? Βρεττ?κο?, Γι?ργο? Καρυπ?δη? και Στα?ρο? Τσι?λη? στο Φεστιβ?λ Θεσσαλον?κη? το 1992.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΠΡΟ-ΒΟΛΕΣ

Πρ?το? αποχ?ρησε ο Κ?στα? Βρεττ?κο? τον Νο?μβριο του 2018, σε ηλικ?α 80 ετ?ν. Ακολο?θησε ο Γι?ργο? Καρυπ?δη? τον Ιανου?ριο του 2019, στα 73 του και, προχθ??, ο Στα?ρο? Τσι?λη?, 82 χρον?ν. Ετσι, απ? τη φωτογραφ?α που δημοσιε?εται, και που συνοδε?ει το σημεριν? σημε?ωμα, δεν ?χει απομε?νει κανε??.

Την κοιτ? και την ξανακοιτ? απ? χθε?, και βλ?πω κ?τι π?ρα απ? τον χρ?νο και τη συγκυρ?α. Τη σ?μπτωση (και τι σ?μπτωση) που επιτε?νει το γεγον?? ?τι και οι τρει? σκηνοθ?τε? του κινηματογρ?φου ?χουν ταυτιστε? με τη δεκαετ?α του ’80 (εκτ?? ?σω? απ? τον μ?λλον ακατηγοριοπο?ητο Στ. Τσι?λη).

Η φωτογραφ?α τραβηγμ?νη στο Φεστιβ?λ Θεσσαλον?κη? το 1992 (δημοσιε?τηκε στην ιστοσελ?δα του flix.gr), δε?χνει και του? τρει? σε κοιν? πλ?νο εν? δεν αν?κουν, εμφαν?? τουλ?χιστον, στο ?διο «πηγαδ?κι». Κ?τι λ?ει ο Τσι?λη? στον Βρεττ?κο κι εκε?νο?, μ?λλον, αντιδρ?ει ? οργαν?νει το αντεπιχε?ρημ? του? ο Καρυπ?δη? συζητ?ει, στο β?θο?, με κ?ποιον που δεν φα?νεται. Ο φακ?? του? συν?λαβε πριν ? ?πειτα απ? κ?ποια προβολ?; Κανε??, απ? του? τρει?, δεν μπορε? να μαρτυρ?σει το συμβ?ν ? ?στω να προσπαθ?σει να θυμηθε?, να χαμογελ?σει ?στερα απ? τ?σα χρ?νια...

Το 1992 ?ταν σημαδιακ? χρονι?. Το Φεστιβ?λ Θεσσαλον?κη? διεθνοποιε?ται (με διευθυντ? τον Μισ?λ Δημ?πουλο και στου? Ν?ου? Ορ?ζοντε? επικεφαλ?? τον Δημ?τρη Ε?π?δη), γ?νονται τα πρ?τα β?ματα μια? διαδρομ?? που ?κτοτε στερε?νεται και διευρ?νεται. Και οι τρει? ?ταν εκε?, παρ?ντε?. Οι δυο, μ?λιστα, συμμετε?χαν με ταιν?ε? του? («Παρακαλ?, γυνα?κε?, μην κλα?τε...», Στ. Τσι?λη? και «Το πεθαμ?νο λικ?ρ», Γ. Καρυπ?δη?).

Και οι τρει? ?ταν ?νθρωποι, εκ φ?σεω?, διακριτικο?, ?σω?, κ?πω?, τρυφερ? μελαγχολικο? και, π?ντω?, αρκετ? αποσυρμ?νοι. Εκτ?? απ? τον Στ. Τσι?λη που, ?στερα απ? 15χρονη σιωπ? και παρ? τα προβλ?ματα υγε?α? που αντιμετ?πιζε, γ?ρισε π?ρυσι μια τελευτα?α ταιν?α: «Γυνα?κε? που περ?σατε απ? δω».
Σε αυτ?ν την κοιν? «εγγραφ?» το αποτ?πωμα ?γινε α?φνη? πιο ισχυρ?, αντ? να ξεθωρι?σει στον χρ?νο. Ελειψαν και οι τρει? εικονιζ?μενοι, μ?σα σε ενν?α μ?νε?. Η στιγμ? επιστρ?φει. Εκε? που ?ταν απλ?? ?να στιγμι?τυπο απ? τη ζω? του Φεστιβ?λ, γ?νεται το ντοκουμ?ντο, η υπ?μνηση, μια? τριπλ?? απουσ?α?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ