ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ημ?ρε? και ν?χτε? ραδιοφ?νου στην Τ?νο

ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Το φεστιβ?λ PolyPhoniK ?χει επ?κεντρο το Θ?ατρο στον Κουμ?ρο τη? Τ?νου και απλ?νεται στην τηνιακ? ενδοχ?ρα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Πριν απ? ?να χρ?νο στην Τ?νο, η Μ?για Τσ?κλη ?λαβε ?να τηλεφ?νημα απ? μ?α κ?τοικο του χωριο? Κουμ?ρο?, που τη? μετ?φερε την επιθυμ?α εν?? Γ?λλου, Τηνιακο? εξ ?ρωτο? και επ?ση? κατο?κου Κουμ?ρου, να συναντηθο?ν. Στη συν?ντηση, ο Λορ?ν Λε Γκαλ, καθηγητ?? Σ?γχρονη? Ιστορ?α? στο Πανεπιστ?μιο τη? Δυτικ?? Βρετ?νη?, τη? μ?λησε για το «πνευματικ? του τ?κνο», το Φεστιβ?λ «Longueur d’ Onde», ?να πρωτ?τυπο φεστιβ?λ ραδιοφ?νου και ακρ?αση? που λαμβ?νει χ?ρα κ?θε χρ?νο στη Βρ?στη με χιλι?δε? επισκ?πτε?. Επιθυμ?α του ?ταν η δημιουργ?α μια? αντ?στοιχη? μεσογειακ?? διοργ?νωση? με κ?ντρο την Τ?νο.

Αυτ? κι ?γινε. Φ?το? το PolyPhoniK ανο?γει τι? π?ρτε? του για πρ?τη φορ? στο κοιν?. E?ναι ο καρπ?? μια? γαλλοελληνικ?? συνεργασ?α? και στηρ?ζεται στην επιθυμ?α των διοργανωτ?ν να στ?σουν μια αυθεντικ? φεστιβαλικ? εμπειρ?α, «?να μικρ? Woodstock», σημει?νει χαριτολογ?ντα? η Μ?για Τσ?κλη. Ετσι, ?ω? τι? 28 Ιουλ?ου, συγκεντρ?νονται στην Τ?νο Ελληνε? και Γ?λλοι συγγραφε??, δημοσιογρ?φοι, καλλιτ?χνε?, μουσικο?, γ?ρω απ? ?ναν κοιν? παρονομαστ?: την απ?λαυση τη? ακρ?αση? και την αν?δειξη τη? ιδιαιτερ?τητα? του ραδιοφ?νου. «Το PolyPhoniK νοε?ται ω? ?να? χ?ρο? διαλ?γου δημοσιογραφικ?ν και καλλιτεχνικ?ν ιστορι?ν και παραδ?σεων, ελλην?φωνων και γαλλ?φωνων που δεν ε?χαν μ?χρι στιγμ?? συναντηθε?», αναφ?ρει η Μ?για Τσ?κλη. «Με επ?κεντρο το Θ?ατρο στον Κουμ?ρο και την τηνιακ? ενδοχ?ρα που το αγκαλι?ζει, με 40 εθελοντ?? που ?ρχονται απ? τη Γαλλ?α, με τη συμμετοχ? των Κουμαριαν?ν που γενναι?δωρα περιποιο?νται του? εθελοντ??, με σκην?? που στ?νουμε στι? ραχο?λε?, με σπουδα?ου? καλεσμ?νου? και συμμετ?χοντε?, θ?λουμε να δημιουργ?σουμε ?να επιλεκτικ?, φιλ?ξενο και προσιτ? φεστιβ?λ που θα ανο?ξει ν?ου? ορ?ζοντε? ?μπνευση?».

Το εξαιρετικ? ενδιαφ?ρον πρ?γραμμα περιλαμβ?νει «ζωνταν??» εκπομπ??, περφ?ρμαν?, συναυλ?ε?, προβολ? ντοκιμαντ?ρ, εργαστ?ρια, ραδιοφωνικ? θ?ατρο και πολλ? ακ?μη ευφ?νταστα και πρωτ?τυπα για το ελληνικ? ακροατ?ριο. Οι απογευματιν?? και βραδιν?? εκδηλ?σει? λαμβ?νουν χ?ρα στο Θ?ατρο στον Κουμ?ρο, και ?χουν εισιτ?ριο. Ολε? οι πρωιν?? υπα?θριε? εκδηλ?σει? και μουσικ?? εγκαταστ?σει? (στο θ?ατρο, στο μουσε?ο Τσ?κλη, σε χ?ρου? του νησιο?) ε?ναι δωρε?ν.

Το αναλυτικ? πρ?γραμμα του PolyPhoniK Festival #1 στο koumarostheatre.gr.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ