ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Φεστιβ?λ Αθην?ν: Απολογισμ?? πριν π?σει η αυλα?α

ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Τον δρ?μο τη? Ηλ?κτρα?, του Ορ?στη και του Πυλ?δη προ? τη β?α αναδεικν?ει ο Ιβο βαν Χ?βε.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τρ?α θ?ματα διαφορετικ?? βαρ?τητα? προσπ?θησε να «χωρ?σει» στη χθεσιν? συν?ντευξη Τ?που ο καλλιτεχνικ?? διευθυντ?? του Φεστιβ?λ Αθην?ν Βαγγ?λη? Θεοδωρ?πουλο?: τον απολογισμ? τη? φετιν?? διοργ?νωση?, τη? θητε?α? του και την παρουσ?αση του σπουδα?ου σκηνοθ?τη Ιβο βαν Χ?βε.

Στον απολογισμ? του ο κ. Θεοδωρ?πουλο? ξεχ?ρισε τα Φεστιβ?λ του 2018 και 2019 ω? «τα πιο ολοκληρωμ?να και δυναμικ?» τη? θητε?α? του. «Ειδικ? φ?το? ?ρχισαν να δ?νουν καρπο?? ?λε? οι προσπ?θειε? διε?ρυνση? συνεργασι?ν των τελευτα?ων χρ?νων», σημε?ωσε και παρ?θεσε του? αριθμο?? των θεατ?ν ?πω? ?χουν διαμορφωθε? μ?χρι σ?μερα. Οι αριθμο? ε?ναι μειωμ?νοι σε σχ?ση με π?ρυσι (κατ? περ?που 70.000 θεατ??) αλλ? πρ?πει να σημει?σουμε ?τι το πρ?γραμμα σε Επ?δαυρο και Ηρ?δειο δεν ?χει ακ?μη ολοκληρωθε? και οι παραστ?σει? φ?το? ?ταν λιγ?τερε? σε σχ?ση με τι? προηγο?μενε? χρονι??. «Αποτ?λεσμα σκ?ψη? και αυτοκριτικ??», τ?νισε ο ?διο?.

Στη συν?χεια ο καλλιτεχνικ?? διευθυντ?? ?κανε μια αναδρομ? σε ?λου? του? τομε?? του φετινο? προγρ?μματο?, το οπο?ο πρ?γματι ?ταν φ?το? πιο προσεγμ?νο, ενδιαφ?ρον και συνεκτικ?, αγγ?ζοντα? θ?ματα διαχρονικ? και τη? εποχ?? μα?, εν? αναφ?ρθηκε και στο Λ?κειο Επιδα?ρου, ?να προσωπικ? του ?ργο, για το οπο?ο σημε?ωσε ?τι «πρ?πει να ριζ?σει».

Στο οικονομικ? σκ?λο? τη? διοργ?νωση? ο κ. Θεοδωρ?πουλο? τ?νισε ?τι η διαχε?ριση στα τρ?α χρ?νια τη? θητε?α? του ?γινε χωρ?? υπερβ?σει? στον προ?πολογισμ? χ?ρη στι? συνεργασ?ε? με φορε?? και ιδρ?ματα και στην α?ξηση των συμπαραγωγ?ν και των εισιτηρ?ων, αν και δεν δ?θηκαν συγκεκριμ?να αριθμητικ? στοιχε?α.

Να θυμ?σουμε ?τι ο Βαγγ?λη? Θεοδωρ?πουλο? αν?λαβε τη διε?θυνση του Φεστιβ?λ Αθην?ν και Επιδα?ρου το 2016, μετ? το «φι?σκο Φαμπρ», και την πρ?τη χρονι? αν?λαβε να διασ?σει την ταλαιπωρημ?νη διοργ?νωση. Τα επ?μενα χρ?νια η «συγκατο?κησ?» του με τα διοικητικ? συμβο?λια του φορ?α δεν ?ταν αν?φελη και τα β?λη συχν? εκτοξε?ονταν εκατ?ρωθεν και δημ?σια. Η τ?ω? υπουργ?? Πολιτισμο? Μυρσ?νη Ζορμπ? ε?χε παρατε?νει τη λ?ξη τη? θητε?α? του μ?χρι το τ?λο? Αυγο?στου, και λ?γο πριν απ? τι? εκλογ?? το υπουργε?ο δημοσ?ευσε την πρ?σκληση ενδιαφ?ροντο? για τη θ?ση του καλλιτεχνικο? διευθυντ?. Επ?ση?, απ? το 2016 ο φορ?α? προσπαθε? να ολοκληρ?σει το οργαν?γραμμα και τον εσωτερικ? κανονισμ? λειτουργ?α? του, χωρ?? επιτυχ?α. Τα θ?ματα αυτ? καλε?ται τ?ρα να διαχειριστε? η ν?α υπουργ?? Πολιτισμο? Λ?να Μενδ?νη με την οπο?α ο κ. Θεοδωρ?πουλο? ?χει ζητ?σει συν?ντηση.

Στο τ?λο? π?ρε τον λ?γο ο Ιβο βαν Χ?βε, ο οπο?ο? παρουσι?ζει την παρ?σταση «Ηλ?κτρα/Ορ?στη?» στην Επ?δαυρο (26-27/7) με τον ιστορικ? θ?ασο τη? Κομεντ? Φρανσ?ζ, και η επιτυχ?α τη? ε?ναι ?να απ? τα μεγ?λα στοιχ?ματα τη? φετιν?? διοργ?νωση?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ