ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι πληρ?νουν τον μισ? ΕΝΦΙΑ και ποιοι απαλλ?σσονται πλ?ρω?

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Για να υπολογιστο?ν oι εκπτ?σει?, οι δικαιο?χοι θα πρ?πει να ?χουν υποβ?λει εμπρ?θεσμα τι? φορολογικ?? δηλ?σει? του? αλλ? και τι? δηλ?σει? Ε9.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εκπτωση στον ΕΝΦΙΑ που μπορε? να φθ?σει ακ?μα και το 50% ? 100% υπ? προ?ποθ?σει? θα ?χουν χιλι?δε? ιδιοκτ?τε? ακιν?των. Σ?μφωνα με τη νομοθεσ?α μειωμ?νο κατ? 50% ΕΝΦΙΑ δικαιο?νται οι φορολογο?μενοι με χαμηλ? εισοδ?ματα και με ακ?νητη περιουσ?α που δεν υπερβα?νει τα 150 τ.μ. και αξ?α τι? 200.000 ευρ? για μια τετραμελ? οικογ?νεια. Πλ?ρη απαλλαγ? απ? τον φ?ρο ακιν?των δικαιο?νται οι τρ?τεκνοι, οι πολ?τεκνοι και τα ?τομα με αναπηρ?α, εφ?σον πληρο?ν τα εισοδηματικ? και περιουσιακ? κριτ?ρια. Β?βαια, για να υπολογιστο?ν oι εκπτ?σει? θα πρ?πει οι δικαιο?χοι να  ?χουν υποβ?λει εμπρ?θεσμα τι? φορολογικ?? του? δηλ?σει? αλλ? και τι? δηλ?σει? Ε9. Με την απ?φαση του διοικητ? τη? Ανεξ?ρτητη? Αρχ?? Δημοσ?ων Εσ?δων Γ. Πιτσιλ?, για να χορηγηθε? ?κπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, θα πρ?πει:

• Το συνολικ? φορολογητ?ο οικογενειακ? εισ?δημα του προηγο?μενου φορολογικο? ?του? να μην υπερβα?νει τι? 9.000 ευρ?, προσαυξημ?νο κατ? 1.000 ευρ? για τον ? τη σ?ζυγο και κ?θε εξαρτ?μενο μ?λο?. Σ?μφωνα με την απ?φαση, ω? συνολικ? φορολογητ?ο οικογενειακ? εισ?δημα θεωρε?ται το ?θροισμα του συνολικο? φορολογητ?ου εισοδ?ματο? του συζ?γου, τη? συζ?γου και των εξαρτ?μενων τ?κνων, σε ?σε? περιπτ?σει? ορ?ζεται απ? τον ν?μο ?τι τα εισοδ?ματα των τ?κνων συναθρο?ζονται με αυτ? των γον?ων, καθ?? και του συνολικο? φορολογητ?ου εισοδ?ματο? των εξαρτ?μενων τ?κνων που ?χουν υποβ?λει ατομικ? δ?λωση φορολογ?α? εισοδ?ματο?.  Αν οι σ?ζυγοι υποβ?λλουν χωριστ? δ?λωση, λαμβ?νεται ο μεγαλ?τερο? αριθμ?? τ?κνων που ?χει δηλωθε? σε μ?α εκ των δ?ο δηλ?σεων.

• Το σ?νολο τη? επιφ?νεια? των κτισμ?των στα οπο?α κατ?χουν δικαι?ματα ο υπ?χρεο? δ?λωση? φορολογ?α? εισοδ?ματο?, ο ? η σ?ζυγο? και τα εξαρτ?μενα τ?κνα τη? οικογ?νει?? του, λαμβανομ?νου υπ?ψη του ποσοστο? συνιδιοκτησ?α? και του ε?δου? του δικαι?ματο?, δεν υπερβα?νει τα 150 τετραγωνικ? και η συνολικ? αξ?α τη? ακ?νητη? περιουσ?α?, δεν υπερβα?νει το ποσ? των 85.000 ευρ? για τον ?γαμο, των 150.000 ευρ? για τον ?γγαμο (και τον ? τη σ?ζυγ? του ? τη μονογονε?κ? οικογ?νεια) με ?να εξαρτ?μενο τ?κνο και των 200.000 ευρ? για τον ?γγαμο (τον ? τη σ?ζυγ? του και τα εξαρτ?μενα τ?κνα του? ? τη μονογονε?κ? οικογ?νεια) με δ?ο εξαρτ?μενα τ?κνα.

• Πλ?ρη? απαλλαγ? απ? τον ΕΝΦΙΑ χορηγε?ται στι? οικογ?νειε? που ε?ναι τρ?τεκνε? ? πολ?τεκνε? ? περιλαμβ?νουν αν?πηρα ?τομα κατ? ποσοστ? 80% και ?νω χορηγε?ται υπ? τι? ακ?λουθε? προ?ποθ?σει?:

α) Το «συνολικ? ετ?σιο καθαρ? οικογενειακ? εισ?δημα» του προηγο?μενου ?του? δεν ?χει υπερβε? τι? 12.000 ευρ?, προσαυξημ?νο κατ? 1.000 ευρ? για τον ? τη σ?ζυγο και κ?θε εξαρτ?μενο μ?λο?.

β) Το σ?νολο τη? επιφ?νεια? των κτισμ?των στα οπο?α κατ?χουν δικαι?ματα πλ?ρου? ? ψιλ?? κυρι?τητα? ? επικαρπ?α? ο υπ?χρεο? υποβολ?? δ?λωση? φορολογ?α? εισοδ?ματο?, η σ?ζυγο? και τα εξαρτ?μενα τ?κνα τη? οικογ?νει?? του δεν υπερβα?νει τα 150 τετραγωνικ? μ?τρα.

Οπω? ορ?ζεται στην απ?φαση, η αναπηρ?α του υπ?χρεου και τη? συζ?γου λαμβ?νεται απ? τη δ?λωση ? τι? δηλ?σει? φορολογ?α? εισοδ?ματο? ? απ? τα αρχε?α των Κ?ντρων Πιστοπο?ηση? Αναπηρ?α? (ΚΕΠΑ).  Η αναπηρ?α των τ?κνων λαμβ?νεται απ? την εφαρμογ? των εφορι?ν και συγκεκριμ?να απ? την εφαμρογ? «Καταχ?ριση Αναπηρι?ν» ? απ? τα αρχε?α των ΚΕΠΑ ?, εφ?σον το τ?κνο υποβ?λλει δ?λωση φορολογ?α? εισοδ?ματο?, απ? τη δ?λωση φορολογ?α? εισοδ?ματο?  Στι? περιπτ?σει? κατ? τι? οπο?ε? η με?ωση χορηγε?ται με υπ?δειγμα απ? τη ΔΟΥ, απαιτε?ται, πριν απ? τη χορ?γηση τη? ?κπτωση?, η καταχ?ριση τη? πληροφορ?α? για την αναπηρ?α στην εφαρμογ?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ