ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεν?γηση στο Μαξ?μου για μαθητ?? και εικονικ? υπουργικ? συμβο?λιο

ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ο πρωθυπουργ?? υποδ?χθηκε την μαθητικ? «αντιπροσωπε?α» στι? 11.30 π.μ. στην ε?σοδο του Μεγ?ρου μαζ? με την ιστορικ? και καθηγ?τρια στο ΕΚΠΑ κ. Μαρ?α Ευθυμ?ου. Η πανεπιστημιακ?? ξεν?γησε του? μαθητ?? στο Μ?γαρο, κ?νοντα? μια σ?ντομη εισ?γηση στη νε?τερη Ιστορ?α τη? χ?ρα? μα?. Εν συνεχε?α, ο κ. Μητσοτ?κη? ?δειξε στου? φιλοξενο?μενου? το προσωπικ? του γραφε?ο. «Του? επεσ?μανε ?τι κ?θε πρωθυπουργ?? αφ?νει εδ? το στ?γμα του, διακοσμ?ντα? το σ?μφωνα με το προσωπικ? του γο?στο αλλ? και προσαρμ?ζοντ?? το στι? αν?γκε? του, καθ?? οι ?ρε? που περν? εκε? ε?ναι αμ?τρητε?», περιγρ?φει στην «Κ» ο κ. Αργ?ρη? Τζικ?πουλο?, διευθ?νων σ?μβουλο? του Σωματε?ου Επιχειρηματικ?τητα? Ν?ων/Junior Achievement (ΣΕΝ), που αν?λαβε την επιλογ? των μαθητ?ν μεταξ? των 160 σχολε?ων σε ?λη την Ελλ?δα, που ε?χαν φ?το? συμμετ?σχει στα προγρ?μματα του ΣΕΝ. «Υπ?ρχε ισ?τιμη αντιπροσ?πευση, το “παρ?ν” ?δωσαν παιδι? 16 ?ω? 17 ετ?ν απ? τον Ασπρ?πυργο, το Χαλ?νδρι, τη Φιλοθ?η, την Αργυρο?πολη (Σχολε?ο Κωφ?ν και Βαρ?κοων), τον Αγιο Δημ?τριο (Σχολε?ο Ειδικ?? Αγωγ??), τη Λιβαδει?, την Π?τρα, τα Γι?ννενα, την Κ?λυμνο, του? Φο?ρνου? Ικαρ?α?, την Κρ?τη, τη Θεσσαλον?κη και την Αλεξανδρο?πολη», επισημα?νει ο ?διο?.

Αποκορ?φωμα, π?ντω?, τη? επ?σκεψη?, ?ταν το... εικονικ? υπουργικ? συμβο?λιο με τον κ. Μητσοτ?κη. Τα παιδι? ?θιξαν την πολυαναμεν?μενη εφαρμογ? του αντικαπνιστικο? ν?μου, τη μ?στιγα τη? γραφειοκρατ?α?, τα εμπ?δια που αντιμετωπ?ζουν οι ν?οι επιχειρηματ?ε?, το πρ?βλημα τη? ανεργ?α?, το φαιν?μενο του brain drain αλλ? και το στο?χημα του brain regain, τη δρομολογο?μενη κατ?ργηση του ασ?λου, τα π?για προβλ?ματα στην Παιδε?α – ?πω? υλικοτεχνικ?? ελλε?ψει? κ.?. Η τ?ση των τελευτα?ων ετ?ν αν?μεσα στα παιδι? που τελει?νουν το λ?κειο δεν ε?ναι πλ?ον να φ?γουν στο εξωτερικ?, αλλ? να δημιουργ?σουν τι? προ?ποθ?σει? για μια καλ? δουλει? στην Ελλ?δα, θ?ση που βρ?κε απ?λυτα σ?μφωνο τον κ. Μητσοτ?κη, που τ?νισε πω? οι ν?ε? τεχνολογ?ε? και δεξι?τητε? μπορο?ν να βοηθ?σουν τη ν?α γενι? να μεγαλουργ?σει εντ?? των συν?ρων. Η επιχειρηματολογ?α των παιδι?ν ?ταν εφ?μιλλη ενηλ?κων, αποδεικν?οντα? ?τι παρακολουθο?ν την πολιτικ? επικαιρ?τητα. Και ο πρωθυπουργ??, ?μω?, απεδε?χθη ?ρτια εν?μερο? για τι? ν?ε? τ?σει? στην εκπα?δευση, αλλ? και την πραγματικ?τητα στι? σχολικ?? τ?ξει?. Στο πλα?σιο αυτ?, ?λλωστε, εξ?γησε στου? αν?λικου? συνομιλητ?? του τη λογικ? τη? απ?φαση? τη? κυβ?ρνηση? να μην ιδρ?σει τ?ταρτη Νομικ? Σχολ?, καθ?? καταγρ?φεται μεγ?λο ποσοστ? ανεργ?α? στου? αποφο?του?· αντ’ αυτο? σχεδι?ζεται να δοθε? ?μφαση στην Πληροφορικ? και στην τεχνικ? εκπα?δευση, καθ?? παρατηρε?ται το οξ?μωρο σχ?μα, να μ?νουν στην Ελλ?δα κεν?? θ?σει? στον τομ?α τη? πληροφορικ??.

Τα χαμ?γελα στην αναμνηστικ? φωτογραφ?α ?ταν αβ?αστα και ?χι τυχα?α. Τα παιδι? ?φυγαν ενθουσιασμ?να ?πειτα απ? μια μεστ? νο?ματο? συζ?τηση δ?ο ωρ?ν με τον πρωθυπουργ?· επ?μενη «στ?ση» του? ε?ναι ε?τε οι ξ?γνοιαστε? καλοκαιριν?? διακοπ?? ε?τε η εργασ?α σε κ?ποιο τουριστικ? θ?ρετρο. Ο κ. Μητσοτ?κη? εξετ?ζει το ενδεχ?μενο να καθιερ?σει την επ?σκεψη μαθητ?ν αν?μερα τη Γιορτ? τη? Δημοκρατ?α? και ?χι ?δικα, αφο?... «τα παιδι? τα ξ?ρουν ?λα».

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ