ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δρομολ?γησε αλλαγ?? στη Ν.Δ. ο κ. Μητσοτ?κη?

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

Αριστερ?, ο κ. Γι?ργο? Στεργ?ου. Δεξι?, ο κ. Στ?λιο? Κονταδ?κη?.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το μ?νυμα ?τι δεν αφ?νει το κ?μμα π?σω και ?τι το θ?λει συμμ?τοχο και ?χι αποξενωμ?νο απ? τι? πολιτικ?? εξελ?ξει? στ?λνει ο Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?, καθ?? προχ?ρησε ?μεσα στι? αλλαγ?? που ο?τω? ? ?λλω? δρομολ?γησε η εκλογικ? ν?κη τη? Ν.Δ. και η αν?ληψη καθηκ?ντων διακυβ?ρνηση? τη? χ?ρα?, αλλ? και η υπουργοπο?ηση (υφυπουργ?? Αθλητισμο?) του νυν γραμματ?α τη? Πολιτικ?? Επιτροπ?? τη? Ν.Δ. Λευτ?ρη Αυγεν?κη.

Η Ν.Δ. ανακο?νωσε χθε? την απ?φαση του πρωθυπουργο? και προ?δρου τη? Ν.Δ να προτε?νει για ν?ο γραμματ?α τη? Πολιτικ?? Επιτροπ?? τον Γι?ργο Στεργ?ου, τοποθ?τηση που αναμ?νεται να επισφραγιστε?, σ?μφωνα με πληροφορ?ε? τη? «Κ», δι? ψ?φου στην πρ?τη συνεδρ?αση τη? Πολιτικ?? Επιτροπ?? τη? Ν.Δ. μετ? τη ν?κη τη? 7η? Ιουλ?ου, που θα γ?νει την ερχ?μενη Τετ?ρτη στην Πειραι?? υπ? τον κ. Μητσοτ?κη. Αναπληρωτ?? του κ. Στεργ?ου αλλ? και διευθυντ?? του γραφε?ου του προ?δρου τη? Ν.Δ. αναλαμβ?νει ο Στ?λιο? Κονταδ?κη?, εν?, σε συν?χεια των ανακοιν?σεων, τη θ?ση του Ν?κου Παπαθαν?ση (υπουργοποι?θηκε στο υπουργε?ο Αν?πτυξη? και Επενδ?σεων) ω? γενικ?? διευθυντ?? τη? Ν.Δ. αναλαμβ?νει ο Γι?ννη? Μπρατ?κο?.

Ο ν?ο? γραμματ?α? τη? Ν.Δ. Γι?ργο? Στεργ?ου, στ?λεχο? που βρ?σκεται κοντ? στον κ. Μητσοτ?κη αλλ? και στον αντιπρ?εδρο τη? Ν.Δ. Κωστ? Χατζηδ?κη, ε?χε αναλ?βει το πρ?γραμμα τη? Ν.Δ. (?ταν γραμματ?α? Προγρ?μματο?) και ε?χε λ?βει δημοσ?ω? ε?σημα απ? τον κ. Μητσοτ?κη κατ? την παρουσ?αση του συν?λου του προγρ?μματο? στον «Ελληνικ? Κ?σμο» λ?γο πριν απ? τι? εκλογ??. Ο κ. Στεργ?ου ?χει διατελ?σει γενικ?? γραμματ?α? Βιομηχαν?α?, Καταναλωτ?, καθ?? και ειδικ?? γραμματ?α? Εποπτε?α? Αγορ?? στο υπουργε?ο Αν?πτυξη?.

Πιο ?μπειρο? στα κομματικ? θεωρε?ται απ? του? γνωρ?ζοντε? πρ?σωπα και πρ?γματα στην Πειραι?? ο Στ?λιο? Κονταδ?κη?, γραμματ?α? Οργανωτικο? μ?χρι σ?μερα, πρ?σωπο που βρ?σκεται κοντ? στον κ. Μητσοτ?κη αλλ? και στον σ?μβουλ? του για τα κομματικ? και σ?νδεσμο μεταξ? του Μεγ?ρου Μαξ?μου και τη? Ν.Δ. Θαν?ση Ν?ζη. Ωστ?σο, φα?νεται πω? το γεγον?? ?τι δεν ε?ναι εκλεγμ?νο μ?λο? τη? Πολιτικ?? Επιτροπ??, σε αντ?θεση με τον κ. Στεργ?ου, ε?ναι αυτ? που δεν του επ?τρεψε να αναλ?βει τη θ?ση του γραμματ?α. Ο κ. Κονταδ?κη? αν?λαβε ?δη χρ?η διευθυντ? του γραφε?ου του προ?δρου τη? Ν.Δ.

Τ?λο?, ο Γι?ννη? Μπρατ?κο? ε?χε αναλ?βει στη Ν.Δ. την επεξεργασ?α των προτ?σεων και θ?σεων για την επιχειρηματικ?τητα, την οικονομ?α και την αν?πτυξη. Ο κ. Μπρατ?κο?, που αναλαμβ?νει τη θ?ση του γενικο? διευθυντ? τη? Ν.Δ., ε?ναι γιο? του Αγγελου Μπρατ?κου, πρ?ην βουλευτ? τη? Ν.Δ. και στενο? συνεργ?τη του Κωνσταντ?νου Μητσοτ?κη. Ακ?μη ανακοιν?θηκε η τοποθ?τηση τη? Ελ?να? Κυπρα?ου στη θ?ση τη? υποδιευθ?ντρια? του γραφε?ου του πρωθυπουργο? στη Βουλ?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ