ΥΓΕΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κοιν? γον?δια χαρακτηρ?ζουν π?ντε ψυχιατρικ?? διαταραχ??

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ορισμ?να κοιν? γον?δια συνδ?ονται με την εμφ?νιση π?ντε ψυχιατρικ?ν διαταραχ?ν και συγκεκριμ?να με την Δι?σπαση Ελλειμματικ?? Προσοχ?? και Υπερκινητικ?τητα? (ΔΕΠΥ), τι? Διαταραχ?? Αυτιστικο? Φ?σματο? (ΔΑΦ), τη διπολικ? διαταραχ?, τη με?ζονα καταθλιπτικ? διαταραχ? και την σχιζοφρ?νεια, σ?μφωνα με ν?α ?ρευνα την οπο?α επικαλε?ται η ScienceDaily.

Ερευνητ?? απ? το Πανεπιστ?μιο του Κου?νσλαντ και το Ελε?θερο Πανεπιστ?μιο στο ?μστερνταμ μελ?τησαν π?νω απ? 400.000 ?τομα προκειμ?νου να προσδιορ?σουν τα γον?δια που κρ?βονται π?σω απ? τι? 5 αυτ?? ψυχικ?? διαταραχ??.

Ο Κρ?στελ Μ?ντελντορπ, καθηγητ?? και ψυχ?ατρο? του Πανεπιστημ?ου του Κου?νσλαντ τ?νισε ?τι «πολ? συχν? βλ?πουμε πω? στην ?δια οικογ?νεια υπ?ρχουν πολλ? μ?λη με ψυχικ?? διαταραχ??. Δεν ?χουν ?μω? ?λοι την ?δια διαταραχ?, γεγον?? που εγε?ρει το ενδιαφ?ρον για το κατ? π?σο συγκεκριμ?να κοιν? γον?δια εμπλ?κονται σε ?λε? τι? διαταραχ??.»

«Πρ?γματι υπ?ρχει ?να κοιν? σ?νολο γονιδ?ων που αυξ?νουν τον κ?νδυνο εκδ?λωση? και των π?ντε διαταραχ?ν», ε?πε ο ?διο?.

Η δρ. ?νκε Σ?μερσλανγκ που διε?θυνε την μελ?τη δ?λωσε πω? «η σ?ναψη φα?νεται να ε?ναι ζωτικ?? σημασ?α? καθ?? μ?σω εκε?νη? τα μην?ματα μεταφ?ρονται απ? το ?να εγκεφαλικ? κ?τταρο στο ?λλο». Συμπλ?ρωσε, μ?λιστα, πω? «τα γον?δια που ε?ναι ιδια?τερα ενεργ? στον εγκ?φαλο διαδραματ?ζουν κα?ριο ρ?λο στην εμφ?νιση των διαταραχ?ν αυτ?ν εν? τα ενεργ? γον?δια σε ?λλου? ιστο?? ?χι».

Τα ευρ?ματα αυτ? ανο?γουν το δρ?μο για ν?ε? φαρμακευτικ?? παρεμβ?σει? και συμβ?λλουν στην αν?πτυξη αποτελεσματικ?ν μεθ?δων εξατομικευμ?νη? ιατρικ??.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ