ΕΛΛΑΔΑ

Αν?τατη δι?κριση απ? τη Γαλλικ? Δημοκρατ?α για τη Ν?να Μο?σχουρη

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Η Ελλην?δα τραγουδ?στρια στην αγκαλι? του Μ?μη Πλ?σσα, σε μια τρυφερ? στιγμ? τη? βρ?βευση?.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΑΘΗΝΑ?ΚΑ PLUS

Ηταν μια οφειλ?μενη τιμ?. Πριν απ? λ?γε? ημ?ρε?, η Ν?να Μο?σχουρη π?ρασε το κατ?φλι τη? γαλλικ?? πρεσβε?α? στην Αθ?να για να λ?βει απ? τον Κριστ?φ Σαντεπ? τη μ?γιστη αναγν?ριση του γαλλικο? κρ?του?. Ο Γ?λλο? πρ?σβη? απ?νειμε στην Ελλην?δα τραγουδ?στρια το παρ?σημο του Ταξι?ρχη του Εθνικο? Τ?γματο? τη? Λεγε?να? τη? Τιμ?? (γαλλιστ? Commandeur de  L’ordre Nationale de la Legion d’Honneur). Πρ?κειται για την αν?τατη δι?κριση τη? Γαλλικ?? Δημοκρατ?α? που απον?μεται σε πολ?τη ?λλη? χ?ρα?.

Κυρ?ω?, ?μω?, πρ?κειται για μια ψυχικ? γενναι?δωρη χειρονομ?α, που δε?χνει π?σο πολ? οι Γ?λλοι αγαπο?ν αυτ? την ξεχωριστ? προσωπικ?τητα, τη γυνα?κα που ενσ?ρκωσε σε ολ?κληρη την καρι?ρα τη? του? δεσμο?? αγ?πη? αν?μεσα στι? δ?ο χ?ρε?. Ε?ναι η τ?ταρτη και σημαντικ?τερη δι?κριση που ?χει λ?βει απ? τη Γαλλ?α, μετ? το παρ?σημο του Ιππ?τη των Γραμμ?των και Τεχν?ν το 1986, του Ιππ?τη του Τ?γματο? τη? Λεγε?να? τη? Τιμ?? το 1997 και του Αξιωματο?χου τη? Λεγε?να? τη? Τιμ?? το 2007.


Το παρ?σημο που απονεμ?θηκε στη Ν?να Μο?σχουρη ε?ναι η ?ψιστη γαλλικ? δι?κριση προ? ξ?νο πολ?τη.

Η τελετ? υπ?ρξε σεμν?, αλλ? βαθι? συγκινητικ?. Στο πλ?ι τη? Ν?να? Μο?σχουρη βρ?θηκαν ?λοι οι αγαπημ?νοι τη? ?νθρωποι, οι συνοδοιπ?ροι τη? στο τραγο?δι και στη ζω?. Απ? τον σ?ζυγ? τη?, Αντρ? Σαπ?λ, τον Μ?μη Πλ?σσα και τον Γι?ργο Χατζην?σιο, μ?χρι την αγαπημ?νη τη? φ?λη Μαρι?ννα Βαρδινογι?ννη, τη Μανου?λα Παυλ?δου, την Αννα Νταλ?ρα, τον Μ?κη Μ?τσα και τη θυγατ?ρα του Μαργαρ?τα Μ?τσα, την Αλεξ?νδρα Μητσοτ?κη, τη Λ?ζα Εβερτ, την Ηρ? Σα?α, τον Γι?ργο Περρ? κ.?. Το «παρ?ν» ?δωσαν ο πρ?σβη? ε.τ. Γι?ργο? Γεννηματ?? με τη σ?ζυγ? του Αθην? Κρητικο?, και η πρ?σβη? τη? Ελλ?δα? στη Γαλλ?α, Αγλα?α Μπαλτ?.


Στο κ?ντρο, ο Γι?ργο? Γεννηματ?? με τη σ?ζυγ? του Αθην? Κρητικο? και τον Μ?κη Μ?τσα.

Ο πρ?σβη? τη? Γαλλ?α? εξ?ρε το ?ργο τη? Ν?να? Μο?σχουρη και την προσφορ? τη? στον πολιτισμ?, τ?σο τη? Γαλλ?α? ?σο και τη? Ελλ?δα?, καθ?? και τη συνεισφορ? τη? στη UNICEF, ω? πρ?σβειρα καλ?? θελ?σεω?. Η Ν?να Μο?σχουρη, μιλ?ντα? στα γαλλικ? και στα ελληνικ?, ευχαρ?στησε τη Γαλλ?α για ?λα αυτ? που τη? ?χει προσφ?ρει απ? το 1961.

Ηταν η χρονι? που ?φυγε απ? την Αθ?να για να κ?νει διεθν? καρι?ρα, ?να? τερ?στιο? ?θλο? για μια Ελλην?δα εκε?νη? τη? γενι??. Στα χρ?νια που ακολο?θησαν, η Μο?σχουρη γν?ρισε ?λα τα ιερ? τ?ρατα τη? μουσικ??, απ? τον Χ?ρι Μπελαφ?ντε και τον Λ?οναρντ Κο?ν μ?χρι τον Μισ?λ Λεγκρ?ν, και καταξι?θηκε με το ?θο? και τη φων? τη? στο παγκ?σμιο στερ?ωμα. Στην ομιλ?α τη?, υπογρ?μμισε ?τι θεωρε? τη Γαλλ?α δε?τερη πατρ?δα τη? και τ?νισε ?τι η ταυτ?τητ? τη? παραμ?νει ελληνικ? – και αυτ? ε?ναι κ?τι που δεν θα αλλ?ξει ποτ?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ