ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ποια νομ?ζει? ?τι ε?μαι ★★★
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσ?α: Σ?φι Ν?μπου
Ερμηνε?ε?: Ζιλι?τ Μπιν??, Νικ?λ Γκαρσ?α, Φρανσου? Σιβ?λ


Η Ζιλι?τ Μπιν?? επιστρ?φει αυτ? την εβδομ?δα στην οθ?νη, μ?σα απ? τον φακ? του Σ?φι Ν?μπου («Στα δ?ση τη? Σιβηρ?α?»), ο οπο?ο? διασκευ?ζει ?να μυθιστ?ρημα τη? Καμ?λ Λορ?ν? σε ?να φιλμ που ε?δαμε στο περασμ?νο Φεστιβ?λ Βερολ?νου. Ηρω?δα του ε?ναι η Κλερ, μια πενηντ?ρα πανεπιστημιακ??, χωρισμ?νη και μητ?ρα δ?ο παιδι?ν, η οπο?α ?χει αδυναμ?α στου? μικρ?τερου? ?νδρε?.

Οταν η σχ?ση τη? με ?ναν νεαρ? θα τερματιστε?, εκε?νη προσεγγ?ζει τον κολλητ? του φ?λο μ?σω Facebook, χρησιμοποι?ντα? το ψε?τικο προφ?λ μια? 24χρονη?. Σ?ντομα οι δ?ο του? θα αναπτ?ξουν ?ντονη ?λξη και θα γ?νουν αχ?ριστοι, π?ντα ωστ?σο μ?σω του κινητο?. Η πραγματικ?τητα προφαν?? δεν θα αργ?σει να του? χτυπ?σει την π?ρτα...

Ο Ν?μπου οργαν?νει ?ξυπνα τη δομ? τη? ταιν?α? του, παρουσι?ζοντ?? μα? την Κλερ στο παρ?ν να αφηγε?ται ?λη την παραπ?νω ιστορ?α στην ψυχαναλ?τρι? τη? (Νικ?λ Γκαρσ?α).

Ακολο?θω? στο τελευτα?ο κομμ?τι τη? ταιν?α?, το δρ?μα κλιμακ?νεται, εν? ?να ε?ρημα διχοτομε? την αφ?γηση, χαρ?ζοντα? μια ακ?μα γων?α στο σ?νολο.

Γενικ?? το φιλμ τοποθετε? δι?φορα σχ?λια και θ?ματα γ?ρω απ? την κεντρικ? ιστορ?α τη? πρωταγων?στρια?. Η εμπειρ?α τη? μ?ση? ηλικ?α? και το ταξ?δι των ανθρ?πινων σχ?σεων στην εποχ? των σ?σιαλ μ?ντια ε?ναι τα πιο προφαν? απ? αυτ?, με το δε?τερο να τον?ζεται παραπ?νω, ?σω? και με κ?ποιε? ευκολ?ε?.

Η σημασ?α τη? εικ?να?, που ενισχ?εται και με το π?ρασμα του χρ?νου, κινε? λιγ?τερο ? περισσ?τερο φανερ? τι? εξελ?ξει?, ειδικ? στι? πιο ευα?σθητε? περιπτ?σει?.

«Δεν ?χω πρ?βλημα με τον θ?νατο, ?μω? δεν αντ?χω την εγκατ?λειψη», λ?ει σε κ?ποιο σημε?ο η Κλερ, σαν γν?σια Γαλλ?δα ηρω?δα, καθ?? ο λαβ?ρινθο? τη? ψυχολογ?α? τη? σχηματ?ζει ?λλη μια στροφ?. Οποιο? ?χει την υπομον? να τον ακολουθ?σει μ?χρι τ?λου? πιθαν?τατα θα ευχαριστηθε? και την ταιν?α.

Σεξ και ψυχαν?λυση ★★½
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσ?α: Ζουστ?ν Τρι?
Ερμηνε?ε?: Βιρζιν? Εφιρ?, Αντ?λ Εξαρχ?πουλο?, Γκασπ?ρ Ουλι?


Παρ?μοια? θεματικ?? και με ακ?μα πιο ?ντονο ερωτικ? στοιχε?ο ε?ναι το φιλμ τη? Ζουστ?ν Τρι?. Εδ? η Σιμπ?λ (Βιρζιν? Εφιρ?) ε?ναι η ?δια ψυχαναλ?τρια, η οπο?α αποφασ?ζει να παρατ?σει το επ?γγελμα, προκειμ?νου να ακολουθ?σει τα συγγραφικ? τη? ?νειρα. Την τελευτα?α στιγμ? ωστ?σο, η Μαργκ?, μια απελπισμ?νη κοπ?λα που ?χει σχ?ση με παντρεμ?νο, θα ζητ?σει τη βο?θει? τη? και εκε?νη θα δεχθε? να την αναλ?βει. Καθ?? οι εξελ?ξει? προχωρο?ν, η Σιμπ?λ μπα?νει πια ενεργ? στη ζω? τη? Μαργκ?, περιπλ?κοντα? ακ?μα περισσ?τερο τα πρ?γματα.

Τα συχν? δυσν?ητα μονοπ?τια του νου και οι παρορμ?σει? αποτελο?ν εδ? τον πυρ?να εν?? ψυχολογικο? θρ?λερ που σ?ντομα πα?ρνει ερωτικ?? διαστ?σει?, διατηρ?ντα? και κ?ποια κωμικ? στοιχε?α. Η Εφιρ? ε?ναι εξαιρετικ? στον κεντρικ? ρ?λο, δ?νοντα? πνο? στον χαρακτ?ρα τη? Σιμπ?λ, η οπο?α κυβερνι?ται απ? τα ?δια π?θη, τα οπο?α υποτ?θεται πω? προσπαθε? να τιθασε?σει για λογαριασμ? τη? ασθενο?? τη?. Πολ? καλ?? και ο Γκασπ?ρ Ουλι? σε ρ?λο δανδ?, με τι? γυνα?κε? να «σφ?ζονται» στα π?δια του. Ολο αυτ? το παιχν?δι ε?ναι β?βαια ενδιαφ?ρον, ?ω? και διασκεδαστικ? μ?χρι εν?? σημε?ου, ?μω? τελικ? κουρ?ζει και πν?γεται στι? υπερβολ??. Καθ?? τα ερωτικ? τρ?γωνα γ?νονται τετρ?γωνα, κ?βοι κ.ο.κ., η Σιμπ?λ βρ?σκει επιτ?λου? την ?μπνευση που αναζητο?σε, το βιβλ?ο τη? ?μω? μ?λλον θα φ?ρνει πιο πολ? σε ?ρλεκιν.

Η γνωριμ?α τη? σ?ρκα? ★★★★
Σκηνοθεσ?α: Μ?ικ Ν?κολ?
Ερμηνε?ε?: Τζακ Ν?κολσον, Αρτ Γκαρφ?νκελ, Αν Μ?ργκρετ
Στο κυν?γι τη? ερωτικ?? ευτυχ?α?

O σπουδα?ο? Μ?ικ Ν?κολ? υπογρ?φει εδ? μια απ? τι? καλ?τερε? και πιο πρωτοποριακ?? ταιν?ε? του, την οπο?α βλ?πουμε αυτ? την εβδομ?δα σε επαν?κδοση. Το φιλμ παρακολουθε? τι? ζω?? του Τζ?ναθαν (Τζακ Ν?κολσον) και του Σ?ντι (Αρτ Γκαρφ?νκελ), συγκατο?κων αρχικ? στι? εστ?ε? του πανεπιστημ?ου και κατ?πιν κολλητ?ν φ?λων, εστι?ζοντα? στι? αισθηματικ?? περιπ?τει?? του?. Τελε?ω? διαφορετικο? μεταξ? του?, ο «κυνηγ??» Τζ?ναθαν και ο ρομαντικ?? Σ?ντι περνο?ν απ? δι?φορα στ?δια αναζητ?ντα? την ευτυχ?α. Ο Τζακ Ν?κολσον δ?νει ?να ακ?μα ερμηνευτικ? ρεσιτ?λ, εν? εξαιρετικ? ε?ναι και η χυμ?δη? Αν Μ?ργκρετ, η οπο?α επ?ση? πρωταγωνιστε? μαζ? με την Κ?ντι? Μπ?ργκεν. Απ? την ?λλη, το κοφτ? μοντ?ζ του Ν?κολ? μαζ? με το αθυρ?στομο σεν?ριο του καρτουν?στα Ζιλ Φ?ιφερ δ?νουν επιπλ?ον ζωντ?νια και σ?γχρονη α?σθηση στο σ?νολο. Η ταιν?α σ?καρε και χαρακτηρ?στηκε «ακατ?λληλη» στην εποχ? τη?.

Polaroid ★
Σκηνοθεσ?α: Λαρ? Κλ?βμπεργκ
Ερμηνε?ε?: Κ?θριν Πρ?σκοτ, Τ?ιλερ Γιανγκ, Σαμ?νθα Λ?γκαν
Vintage τρ?μο?

Ο παραγωγ?? των επιτυχημ?νων εμπορικ? franchise τρ?μου «Σ?μα κινδ?νου» και «Κατ?ρα» επαν?ρχεται με μια καινο?ργια ιστορ?α, με vintage ?ρωμα. Η Μπερντ ε?ναι μια μοναχικ? ?φηβη που αποφε?γει τα π?ρτι και χλευ?ζεται απ? του? συμμαθητ?? τη?, απολαμβ?νει ?μω? την τ?χνη τη? φωτογραφ?α? και ?τσι ενθουσι?ζεται ?ταν στα χ?ρια τη? φτ?νει μια παλι? μηχαν? Polaroid. Σ?ντομα ωστ?σο θα διαπιστ?σει πω? το ν?ο τη? απ?κτημα κρ?βει μ?σα του μια τρομερ? κατ?ρα, καθ?? ?ποιο? φωτογραφ?ζεται με αυτ? βρ?σκει γρ?γορα τραγικ? θ?νατο. Το ?ποιο ενδιαφ?ρον τη? ταιν?α? εξαντλε?ται μ?σα στο πρ?το τ?ταρτο, με τη συν?χεια να ε?ναι ανιαρ? και προβλ?ψιμη μ?χρι... θαν?του. Καθ?? οι νεαρο? πρωταγωνιστ?? πα?ζουν του? ντετ?κτιβ, τα κλισ? συνεχ?ζουν να τσεκ?ρονται ευλαβικ? και το ανατρεπτικ?(;) φιν?λε να μοι?ζει τουλ?χιστον τραβηγμ?νο απ? τα μαλλι?.

Η ληστε?α τη? μαφ?α?
Σκηνοθεσ?α: Τομ Ντενο?τσι
Ερμηνε?ε?: Θ?ο Ρ?σι, Κλ?ιβ Στ?ντεν, Σαμ?ρα Γου?λι
Ενα τρελ? «κ?λπο»

Η ταιν?α του Τομ Ντενο?τσι («Altitude») βασ?ζει το σεν?ρι? τη? στην πραγματικ? –?σο και εξωφρενικ?– ιστορ?α μια? απ? τι? μεγαλ?τερε? ληστε?ε? τη? Αμερικ??. Στο βουτηγμ?νο στο ?γκλημα και στην παρανομ?α Ρ?ουντ Α?λαντ τη? δεκαετ?α? του 1970, μια συμμορ?α αποτελο?μενη απ? μικροεγκληματ?ε? θα αποπειραθε? να κ?νει ?να τερ?στιο «κ?λπο»: να κλ?ψει τα π?νω απ? 30 εκατομμ?ρια δολ?ρια, μαζ? με το ασ?μι, τον χρυσ? και τα κοσμ?ματα απ? το ?διο το θησαυροφυλ?κιο τη? μαφ?α?.

Ο δημιουργ?? τη? ταιν?α? ε?χε ?μεση επαφ? με το θ?μα του: «Μεγαλ?νοντα? στο Ρ?ουντ Α?λαντ τη δεκαετ?α του 1980 σε γειτονι? Ιταλοαμερικαν?ν, παρακολουθο?σαμε περισσ?τερο του γκ?νγκστερ? παρ? του? σπουδα?ου? αθλητ??.
Αυτο? ?ταν σαν θρ?λοι στη γειτονι? και η συγκεκριμ?νη ληστε?α ?ταν σ?γουρα η κορυφα?α ιστορ?α», λ?ει ο ?διο?.

Εμε??...
Μια πολλ? υποσχ?μενη, τουλ?χιστον με την πρ?τη ματι?, κινηματογραφικ? παραγωγ? ξεκιν?ει αυτ?? τι? μ?ρε? γυρ?σματα στην Αθ?να. Πρ?κειται για την πρ?τη δουλει? τη? Tanweer Productions, με τον βραβευμ?νο σκηνοθ?τη Αγγελο Φραντζ? («Ακ?νητο ποτ?μι») να αναλαμβ?νει να αφηγηθε? τη συναρπαστικ? ιστορ?α ζω?? τη? Ευτυχ?α? Παπαγιαννοπο?λου. Στην «Ευτυχ?α» τον κεντρικ? ρ?λο τη? σπουδα?α? στιχουργο? ?χει η Καρυοφυλλι? Καραμπ?τη, εν? την ?δια σε νεαρ?τερη ηλικ?α θα υποδυθε? η Κ?τια Γκουλι?νη («Πολυξ?νη»). Τι? συνοδε?ει ?να πλο?σιο καστ Ελλ?νων ηθοποι?ν ?πω? ο Πυγμαλ?ων Δαδακαρ?δη?, ο Θ?νο? Τοκ?κη?, ο Πα?λο? Ορκ?πουλο?, ο Ανδρ?α? Κωνσταντ?νου, ο Αντ?νη? Λουδ?ρο? κ.?. Η ταιν?α προγραμματ?ζεται να κυκλοφορ?σει στι? α?θουσε? στι? 19 Δεκεμβρ?ου.

...και οι ?λλοι
Πολ? ενδιαφ?ρον μοι?ζει το επ?μενο πρ?τζεκτ του π?ντα αγαπημ?νου Π?ολο Σορεντ?νο, ο οπο?ο? αυτ? τη φορ? αναλαμβ?νει να μεταφ?ρει στην οθ?νη το βραβευμ?νο με Πο?λιτζερ –και βασισμ?νο σε πραγματικ? γεγον?τα– βιβλ?ο τη? Τερ?ζα Κ?ρπεντερ «Mob Girl». Οπω? ?γινε μ?λιστα γνωστ? χθε?, πρωταγων?στρια αλλ? και συμπαραγωγ?? στην ταιν?α θα ε?ναι η Τζ?νιφερ Λ?ρεν?. Η βραβευμ?νη με Οσκαρ Αμερικαν?δα ηθοποι?? θα υποδυθε? την Αρλ?ν Μπρ?κμαν, την κοπ?λα η οπο?α υπ?ρξε σ?ζυγο? μαφι?ζου τη? Ν?α? Υ?ρκη?, πριν μετατραπε? σε πληροφοριοδ?τη τη? αστυνομ?α? και βοηθ?σει στην εξ?ρθρωση μια? απ? τι? πιο διαβ?ητε? εγκληματικ?? οργαν?σει? τη? π?λη?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ