ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κερδισμ?νη η Αυστραλ?α στον ?π?λεμο? ΗΠΑ - Κ?να?

SWATI PANDEY, MELANIE BURTON / REUTERS

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ

Ο εμπορικ?? π?λεμο? ΗΠΑ - Κ?να? ?χει επηρε?σει τι? περισσ?τερε? απ? τι? ισχυρ?? οικονομ?ε? του κ?σμου, απ? τη Γερμαν?α μ?χρι την Ιαπων?α. Η Αυστραλ?α, ωστ?σο, ?χι μ?νο ?χει καταφ?ρει να διαφ?γει κ?θε κ?νδυνο, αλλ? οι εξαγωγ?? τη? ?χουν αναρριχηθε? σε ιστορικ? υψηλ? επ?πεδα. Οι τιμ?? των σιδηρομεταλλευμ?των ?χουν εκτοξευθε? στα ?ψη, το δολ?ριο Αυστραλ?α? κινε?ται πτωτικ?, εν? η ζ?τηση για τα προ??ντα τη? χ?ρα? απ? την Κ?να παραμ?νει ισχυρ?. Με ?λλα λ?για, τα οφ?λη ε?ναι τριπλ? για την οικονομ?α του 1,9 τρισ. δολαρ?ων Αυστραλ?α? (? 1,3 τρισ. δολαρ?ων ΗΠΑ).

Οι εξαγωγ?? αγαθ?ν και υπηρεσι?ν απ? την Αυστραλ?α ?ταν το 2018 κατ? 13% υψηλ?τερε? απ? το 2017. Στο δι?στημα του πρ?του πενταμ?νου του 2019, ?σο εντειν?ταν ο εμπορικ?? π?λεμο? αν?μεσα στι? ΗΠΑ και στην Κ?να, οι εξαγωγ?? αυξ?θηκαν κατ? 15% απ? π?ρυσι. Αυτ? η εν?σχυση των εξαγωγ?ν δ?νει μεγαλ?τερη δημοσιονομικ? ευελιξ?α στη ν?α κυβ?ρνηση τη? Αυστραλ?α?, σε μια περ?οδο που η αν?πτυξη κινε?ται με του? βραδ?τερου? ρυθμο?? απ? τη χρηματοπιστωτικ? κρ?ση του 2008. Ενθαρρυντικ?? ε?ναι, επ?ση?, οι προβλ?ψει? τη? κεντρικ?? τρ?πεζα? τη? Αυστραλ?α?, με τον διοικητ? Φ?λιπ Λοβ να δηλ?νει πω? «η αν?καμψη στον κλ?δο των πρ?των υλ?ν» τον?νει την οικονομ?α. Οι εξαγωγ?? αντιπροσωπε?ουν το ?να τ?ταρτο του ΑΕΠ τη? Αυστραλ?α?.

«Το εμπ?ριο στηρ?ζει την αυστραλιαν? οικονομ?α», σχολι?ζει ο Ρ?ιαν Φ?λσμαν, οικονομολ?γο? τη? CommSec. Ο ?διο? εκτιμ? πω? θα συνεχιστε? η πορε?α αν?πτυξη? που ?χει διαρκ?σει εδ? και μ?α 28ετ?α. «Υπ?ρχει αβεβαι?τητα για την πορε?α του παγκ?σμιου εμπορ?ου, αλλ? η Αυστραλ?α ?χει καταφ?ρει να ξεφ?γει απ? την καταιγ?δα», συμπληρ?νει ο Φ?λσμαν. «Η οικονομ?α ?χει χαμηλ?σει ταχ?τητε?, ?μω? βοηθ? η στ?ριξη απ? το εμπ?ριο». Μ?λιστα, μια σειρ? απ? εμπορικ? πλεον?σματα ?χουν χαρ?σει στην Αυστραλ?α το πρ?το πλε?νασμα τρεχουσ?ν συναλλαγ?ν ?πειτα απ? τ?σσερι? δεκαετ?ε?.

Ολα αυτ? συμβα?νουν στην Αυστραλ?α εν? επιβραδ?νεται η αν?πτυξη στην παγκ?σμια οικονομ?α και επιδειν?νεται το διεθν?? επιχειρηματικ? κλ?μα λ?γω τη? παρ?ταση? του εμπορικο? πολ?μου αν?μεσα στι? ΗΠΑ και στην Κ?να.

Η Αυστραλ?α ?χει επωφεληθε? απ? τη μεγ?λη α?ξηση των τιμ?ν στα σιδηρομεταλλε?ματα, που ε?ναι το βασικ? εξαγωγικ? προ??ν τη?. Λ?γω τη? καταστροφ?? φρ?γματο? στη Βραζιλ?α, που αν?κοψε απ?τομα την παγκ?σμια προσφορ?, οι τιμ?? των σιδηρομεταλλευμ?των στη Σαγκ?η ?φθασαν στο υψηλ? των τελευτα?ων πεντ?μισι ετ?ν κατ? τη δι?ρκεια του τρ?χοντο? μ?να.

Η Αυστραλ?α αντιπροσωπε?ει το 43% των εισαγωγ?ν σιδηρομεταλλευμ?των στην Κ?να. Αλλ? η Κ?να αγορ?ζει, επ?ση?, κ?ρβουνο και τρ?φιμα –?πω? κρ?α? και γαλακτοκομικ? προ??ντα– απ? την Αυστραλ?α. Ο τουρισμ?? και η εκπα?δευση αποτελο?ν π?λου? ?λξη? για του? Κιν?ζου?. Σ?μερα, οι εξαγωγ?? στην Κ?να καλ?πτουν το 5% του ΑΕΠ τη? Αυστραλ?α?, δηλαδ? υπερβα?νουν τη συμβολ? του λιανικο? εμπορ?ου στην οικονομ?α, που φθ?νει το 4,6%, σ?μφωνα με αν?λυση τη? Commonwealth Bank of Australia. Η ζ?τηση αυστραλιαν?ν προ??ντων καλ?πτει μια ευρε?α β?ση τη? οικονομ?α?.

Ενα? τρ?το? παρ?γοντα? που βοηθ? την οικονομ?α τη? Αυστραλ?α? ε?ναι το αδ?ναμο δολ?ρι? τη?, το οπο?ο ?χει ενισχ?σει την ανταγωνιστικ?τητα των εμπορευμ?των τη?, επειδ? ακολουθε? πτωτικ? πορε?α.

Ο συνδυασμ?? αυτ?ν των θετικ?ν συνθηκ?ν ?θησε τον πρωθυπουργ? τη? χ?ρα? Σκοτ Μ?ρισον να υποσχεθε? πλε?νασμα στον φετιν? προ?πολογισμ?. Την ?δια ?ρα, ?χουν καλλιεργηθε? προσδοκ?ε? για τη διατ?ρηση των επιτοκ?ων σε ιστορικ? χαμηλ? επ?πεδα, αφο? η κεντρικ? τρ?πεζα τα με?ωσε δ?ο φορ?? απ? τον Ιο?νιο.

Ορισμ?νοι αναλυτ??, μ?λιστα, αναμ?νουν ?τι το κ?στο? δανεισμο? στην οικονομ?α θα μειωθε? περαιτ?ρω, μια εξ?λιξη που θα εν?σχυε τα ?σοδα απ? τι? εξαγωγ??.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ