Γρ?μματα Αναγνωστ?ν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Γραμματα Aναγνωστων

Ο Παπαδιαμ?ντη? και ο «Φαληρε??»

Κ?ριε διευθυντ?
Ω? φιλολογικ?? επιμελητ?? των Απ?ντων Παπαδιαμ?ντη οφε?λω να εκφρ?σω δημ?σια τι? ευχαριστ?ε? μου στον  συνεργ?τη σα? κ. Στ?φανο Κασιμ?τη για τη βραχε?α αλλ? γεννα?α συμβολ? του στι? παπαδιαμαντικ?? σπουδ?? με την  ακροτελε?τια παρ?γραφο του κειμ?νου του «Ανασυγκρ?τηση καλοκαιρι?τικα» («Η Καθημεριν?», 18.7.2019). Προ?γει ?ντω? την ερμηνε?α του παπαδιαμαντικο? ?ργου η οξυδερκ?? παρατ?ρησ? του ?τι ο Παπαδιαμ?ντη? με τον κ. Π?τρο Κωστ?πουλο αν?κουν στου? υμνητ?? του καλοκαιριο?. Οξυνο?στερη ?μω? ε?ναι η διευκρινιστικ? υποσημε?ωσ? του, η οπο?α λ?νει τελεσιδ?κω? το δυσχερ?? ερ?τημα αν η Μοσχο?λα του «Ονε?ρου στο κ?μα» κολυμπο?σε καλοκαιρι?τικα.

Ν. Δ. Τριανταφυλλοπουλο?, Χαλκ?δα

«Μεταφρ?ζοντα?» την ορθογραφ?α

Κ?ριε Διευθυντ?
Παλαι?? συνεργ?τη?, και τακτικ?? αναγν?στη?, παρακολουθ? την ?ξοχη «Καθημεριν?» με αγ?πη. Θαυμ?σιε? στ?λε? γν?μη? ?πω? εκε?νη τη? Τασο?λα? Επτακο?λη με το τρυφερ? τη? κε?μενο (17/7) για την αδικοχαμ?νη Suzanne EATON. Η «ορθογραφ?α» του ον?ματο? τη? ΕΑΤΟΝ στα ελληνικ? ω? «ΙΤΟΝ» με επλ?γωσε. Χωρ?? ειδικ?τητα, ω? απλ?? πολ?τη?, μετρ?α? μορφ?σεω? –αλλ? λ?τρη? τη? Ελλ?δο?, του «ελληνικο?» και τη? γλ?σσα? –το ?διο πρ?γμα – τη? γλ?σσα? που καυχ?μεθα ?τι αποτελε? τεκμ?ριο τη? συνεχε?α? του Εθνου? και τη? φυλ?? θ?γομαι ?ταν βλ?πω αυτ? το κ?σμημα να εκβαρβαρ?ζεται με την απλοπο?ηση χ?ριν τη? αγρ?μματη? (λο?μπεν) πλ?μπα? και του αντιδυτικισμο?. Εχουμε φτ?σει στο σημε?ο ?που ?ταν θ?λουμε να δο?με την σωστ? ορθογραφ?α μια? ελληνικ?? λ?ξεω? πρ?πει να αναζητ?σουμε την αναγραφ? τη? σε μ?α απ? τι? δυτικ?? γλ?σσε?, ?που η ελληνικ? αναπαρ?σταται και η ορθογραφ?α (και προσωδ?α) τηρο?νται με θρησκευτικ? ευλ?βεια και σεβασμ?. Η δασε?α διατηρε?ται με το (επ?ση? αρχα?ο) «Η» μ?χρι το «ρ» ει? το «rhetoric» κ.?. και ?λε? οι δ?φθογγοι.

Βεβα?ω?, τα πνε?ματα –στολ?δια τη? γλ?σσα?– εισ?χθησαν στα ελληνιστικ? χρ?νια για να βοηθ?σουν του? βαρβ?ρου? να προφ?ρουν τα ελληνικ? ?ταν ?γιναν «κοιν?» – με πολλ?? ?ννοιε? τη? λ?ξεω?. Αυτ?ν μιλ?με σ?μερα παρ? τι? προσπ?θειε? του Αυγο?στου να διατηρ?σει την Αττικ? δι?λεκτο. (Οπω? δ?δαξε ? αε?μνηστο? Κ. Τρυπ?νη?). Φτ?νει ?μω?! Α? μην την αποξεν?νουμε απ? τι? δυτικ?? θυγατ?ρε? μα? με τον εκβαρβαρισμ? που ο?τε οι Το?ρκοι δεν τ?λμησαν ?ταν καθι?ρωσαν την λατινικ? γραφ? των ξ?νων λ?ξεων (με κωμικ? αποτελ?σματα). Μ?σω τη? ορθογραφ?α? φα?νεται η ετυμολογ?α και η σημασ?α τη? λ?ξεω?. «Shakespear» σημα?νει «Σε?ω το δ?ρυ». «Σ?ξπιρ» δεν παραπ?μπει στο πρωτ?τυπο ο?τε πουθεν?. Ε?ναι ?πω? θα το ?γραφε αγρ?μματο? κ?φρο?, ?χι διορθωτ?? τη? «Καθημεριν??».

Τηλεμαχο? Μαρατο?

Η δρ?ση ολ?γων προ? ?φελο? πολλ?ν

Κ?ριε διευθυντ?
Κ?που αν?μεσα στι? ειδ?σει? των ημερ?ν, που «εμπλ?κονται» στην αν?γκη μα? για αποφ?ρτιση, μα και εξορθολογισμ? τη? καθημεριν?τητα?, ξεχ?ρισα μια προσπ?θεια που αναδε?ξατε προσφατα στην «Κ» περ? ArtWalk στην Π?τρα. Τι ευχ?ριστε? χρωματικ?? πινελι?? μ?σα στο απ?ραντο γκρ?ζο!

Μια φρ?ση του κειμ?νου στ?θηκε η αφορμ? μια? σ?ντομη? νοητικ?? περιπλ?νηση?: «...με αυτ? την ιδιωτικ? πρωτοβουλ?α...». Στο ?κουσμ? τη? π?ρασαν με αστραπια?α ταχ?τητα στον νου μου τα πρ?σωπα ?σων την αμφισβητο?ν (κυρ?ω?... απ? τον καναπ? του?) και τη? καταλογ?ζουν κ?θε λογ?? συμφορ?? που υφ?στανται «εξαιτ?α? τη?». Λε? και ε?ναι ξ?χωρο κομμ?τι τη? κοινων?α? «ο ιδι?τη?».  Ο καθ?να? στην εμπειρικ? του μοναδικ?τητα ε?ναι ?να φυσικ? πρ?σωπο,  δρων και αντιδρ?ν στα ερεθ?σματα που λαμβ?νει. Απ?δωσα τη στ?ση του? στην ?δια την πολιτικ? αντ?ληψ? του? για τη δομ? τη? κοινων?α? και την ευθ?νη των κοινων?ν τη? στα δρ?μενα. Για να τη λοιδορο?ν, σημα?νει ?τι αποποιο?νται την ιδι?τητ? του? ω? δρ?ντε? και αναγορε?ονται ω? παθητικο? δ?κτε? των συνεπει?ν κ?ποιων ετερ?κλητων πρ?ξεων. Λογικ?, συσχ?τισα αυτ? την αντ?ληψη με το ?τι, εντ?λει, ξεχν?με ω? κοινων?α πω? απ? τη δρ?ση του καθεν?? ξεχωριστ?, ω? συνισταμ?νη με των υπολο?πων, συνθ?τουμε την εξελικτικ? μα? πορε?α.  Σαφ??, η κοινων?α δεν δρα αφηρημ?να και απρ?σωπα? οι πρ?ξει? αν?γονται σε εξατομικευμ?νε? πρωτοβουλ?ε?. Και ακριβ?? αυτ?? οι πρωτοβουλ?ε?, μακρι? απ? γενικε?σει? και ωχαδερφισμο??, οφε?λουν να βρ?σκονται στο επ?κεντρο, να ξεχωρ?ζουν, μ?πω? και τροφοδοτ?σουν μια δι?θεση για υγι? και συνειδητ? πρωταγωνιστικ? παρουσ?α του καθεν?? προσ?που στη διαμ?ρφωση τη? πραγματικ?τητα?. Και ο νο?ν νοε?τω.

Στεφανια Ζουρκα, Φοιτ?τρια Νομικ?? ΑΠΘ

Αναζ?τηση εργασ?α?, ο ΣΕΒ, η εκπα?δευση

Κ?ριε διευθυντ?
Τ?ρα που μει?θηκαν τα σχετικ? δημοσιε?ματα με τι? εκλογ??, επιτρ?ψατ? μου να ασχοληθ? με το κ?ριο ?ρθρο τη? 4η? Ιουλ?ου 2019. Εκε?, για πολλοστ? φορ?, αναφ?ρεται ?τι ο  ΣΕΒ δηλ?νει (ανερυθρ?αστα) ?τι 1 στι? 3 επιχειρ?σει? ψ?χνει προσωπικ? (π??;) αλλ? δεν βρ?σκει!

Και αυτ? συνδ?εται με την εκπα?δευση απ? εσ??, τ?σσεσθε ?πω? π?ντα υπ?ρ του ΣΕΒ και δεν συζητε?ται το ενδεχ?μενο να ζητο?ν «χαμηλο? επιπ?δου» προσωπικ?  ? να μη διαθ?τουν ο?τε ?ρα για σεμιν?ριο - εκπα?δευση των νεοεισερχομ?νων στην επιχε?ρηση, ο?τε για τι? απαρ?δεκτε? συνθ?κε? εργασ?α? (?χι υπερωρ?ε? – εν? στην Ευρ?πη υπ?ρχουν ακ?μη, εξευτελιστικ? χαμηλο? μισθο?, αβ?βαιη εξ?λιξη, οικογενειοκρατ?α στο management κ.λπ.).

Αυτ? αντικρο?ει το γεγον?? ?τι αξι?λογε? ευρωπα?κ?? επιχειρ?σει? βρ?σκουν Ελληνε? πτυχιο?χου? ακ?μα και για «πρ?τη εργασ?α» – π?νω απ? 450.000 δουλε?ουν ?δη στην Ευρ?πη, στα χρ?νια τη? υπομον??.

Κρ?νω λοιπ?ν ?τι  ο ΣΕΒ τυγχ?νει, περι?ργω? πω?, μια? ιδι?ρρυθμη? ευνο?α? (?νευ ιδεολογικ?ν ερεισμ?των) απ? την ?γκριτ? σα?  εφημερ?δα (και ?χι μ?νο) και χρει?ζονται γεννα?ε? ν?ε? σκ?ψει? για τη συν?χιση  ? μη αυτ?? τη? πολιτικ?? σα?.

Χρ?στο? Κιτσο?, Ομ?τ. καθηγ. Στατιστικ??

Η Ευαγγελικ? Κοιν?τητα και η Βιβλικ? Εταιρε?α

Κ?ριε διευθυντ?
Στι? 19 Ιουν?ου 2019 γιορτ?στηκαν στο Μ?γαρο Μουσικ??, τα 200 χρ?νια τη? παρουσ?α? τη? Βιβλικ?? Εταιρε?α? στην Ελλ?δα. Οπω? αναφ?ρθηκε στι? ομιλ?ε?, η Βιβλικ? Εταιρε?α ιδρ?θηκε αρχικ? στο Λονδ?νο, και στα 1819 ξεκιν?ντα? απ? την Κ?ρκυρα, και αργ?τερα στην Αθ?να, ?ταν π?ντα κ?τω απ? τη διο?κηση και την υποστ?ριξη τη? Ευαγγελικ?? Κοιν?τητα? (Διαμαρτυρ?μενη).

Στο δι?στημα αυτ?, η Ευαγγελικ? Κοιν?τητα κρ?τησε ?λο το β?ρο?, συχν? λιθοβολο?μενη ω? αιρετικ? κ.λπ. (Υπ?ρξαν μαρτυρ?ε? για εκπαιδευτικο?? οι οπο?οι συνιστο?σαν στου? μαθητ?? να προμηθευτο?ν, για τι? αν?γκε? του μαθ?ματο? των θρησκευτικ?ν, την Αγ?α Γραφ?, «?χι ?μω? απ? τη Βιβλικ? Εταιρε?α»...).

Απ? τα τ?λη τη? δεκαετ?α? του ’80 η Βιβλικ? Εταιρε?α διοικε?ται πλ?ον απ? Γενικ? Συν?λευση μελ?ν και απ? τα τρ?α δ?γματα Ορθοδ?ξου?, Διαμαρτυρ?μενου? και Καθολικο??.

Στη γιορταστικ? εκδ?λωση υπ? την αιγ?δα του Προ?δρου τη? Δημοκρατ?α?, ο οπο?ο? και παρ?στη καθ?? και ο Αρχιεπ?σκοπο? τη? Ορθ?δοξη? Εκκλησ?α? και ο Αρχιεπ?σκοπο? τη? Καθολικ?? Εκκλησ?α?, οι εκπρ?σωποι τη? Διαμαρτυρ?μενη? Εκκλησ?α? παραγκων?στηκαν, και δεν του? δ?θηκαν οι αρμ?ζουσε? θ?σει? μαζ? με του? ?λλου? ιερ?ρχε?, εν? το Δ.Σ. τη? Εταιρε?α? αποτελε?ται απ? 5 Ορθ?δοξου?, 4 Διαμαρτυρ?μενου? και 1 Καθολικ? μ?λο?.

Ε?ναι λυπηρ? να αγνοε?ται η προσφορ? τ?σων ετ?ν (173 για την ακρ?βεια), τη? Ευαγγελικ?? Εκκλησ?α? η οπο?α με πολλ?? θυσ?ε? υποστ?ριξε το ?ργο τη? Βιβλικ?? και να μην αποδ?δεται η οφειλ?μενη τιμ? στου? εκπροσ?που? τη?.

Κωνσταντινο? Κακαβελακη?, Πρ?ην εκτελωνιστ?? 

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ