ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 25-7-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΓΓΛΟΡΩΣΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ: Ο στρατηγ?? Α?ρονσ?ιντ γενικ?? επιθεωρητ?? του αγγλικο? στρατο? θα αναχωρ?ση συντ?μω? ει? Μ?σχαν ?πω? μετ?σχη τη? αγγλο-γαλλο-σοβιετικ?? στρατιωτικ?? Διασκ?ψεω?. Οι ?διοι κ?κλοι εξ?φραζαν την αισιοδοξ?αν των εν σχ?σει προ? την ?κβασιν των συνομιλι?ν τη? Μ?σχα? παρ? τα? πλ?ρει? επιφυλ?ξεω? δηλ?σει? του κ. Τσ?μπερλαιν ει? την Βουλ?ν των Κοινοτ?των. Οι εντα?θα αφ’ ετ?ρου σοβιετικο? κ?κλοι εξ?φραζαν την γν?μην ?τι η κυρ?α δυσχ?ρεια η σχετικ? προ? τον ?ρον «?μμεσο? επ?θεσι?» θα διακανονισθ? ταχ?ω? λ?γω τη? αμοιβα?α? επιθυμ?α? προ? επ?τευξιν συμφων?α? και ταχε?α? εν?ρξεω? των τεχνικ?ν στρατιωτικ?ν συνομιλι?ν δι? την εφαρμογ?ν των πολιτικ?ν συμφωνι?ν.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: [...] Ετελ?σθησαν ει? το επ? των οδ?ν Πατησ?ων και Στουρν?ρα μ?γαρον τη? Γενικ?? Ασφαλε?α? τα εγκα?νια του Εγκληματολογικο? Μουσε?ου. [...] Υπ?ρχει το κομμουνιστικ?ν αρχε?ον του Κομμουνιστικο? Κ?μματο?, το αρχε?ον του «Ριζοσπ?στη», πιεστ?ρια και πολ?γραφοι δι? την εκτ?πωσιν κομμουνιστικ?ν προκηρ?ξεων, εικ?νε? απ? την αντιχριστιανικ?ν προπαγ?νδαν των κομμουνιστ?ν, τα ?πλα που εχρησιμοπο?ουν ει? τα? μετ? τη? αστυνομ?α? συρρ?ξει?. Το πλ?ον ενδιαφ?ρον ?γγραφον τη? αιθο?ση? ε?ναι το πρωτ?τυπον του περιφ?μου συμφωνητικο? Σοφο?λη-Σκλ?βαινα. 

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ