Γι?ννη? Σουλι?τη? ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΕΛ.ΑΣ., εμε?? και οι VIP

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αν υπ?ρχε εγχειρ?διο του υπουργο? Προστασ?α? του Πολ?τη, ?να απ? τα πρ?τα κεφ?λαια θα ?ταν αφιερωμ?νο στην αποδ?σμευση αστυνομικ?ν απ? τη φ?λαξη VIP και τι? υπηρεσ?ε? γραφε?ου. Η αν?γκη για εν?σχυση τη? αστυν?μευση? και ?λεγχο τη? παραβατικ?τητα? παραμ?νει διαχρονικ? πιεστικ? και οι επιχειρησιακ?? δυνατ?τητε? τη? Αστυνομ?α? συγκεκριμ?νε?. Οσοι αστυνομικο? διατ?θενται για τη φ?λαξη στ?χων αποσ?ρονται απ? το κυν?γι του εγκλ?ματο? και αντ?στροφα. Το 2013, ο τ?τε υπουργ?? Δημ?σια? Τ?ξη? Ν?κο? Δ?νδια? ε?χε δημοσιοποι?σει στοιχε?α, σ?μφωνα με τα οπο?α απ? τη φ?λαξη επισ?μων ε?χαν αποδεσμευθε? 460 ?νδρε? τη? ΕΛ.ΑΣ. Ο δι?δοχ?? του Βασ?λη? Κικ?λια? ε?χε ανακοιν?σει ?τι 3.500 αστυνομικο? απ? τη φρουρ? βουλευτ?ν και επιχειρηματι?ν θα επ?στρεφαν στον «δρ?μο» για να συμμετ?σχουν σε περιπολ?ε?. Την ?νοιξη του 2015 ?ταν η σειρ? του αναπληρωτ? υπουργο? Εσωτερικ?ν Γι?ννη Πανο?ση να δ?σει τη μ?χη για την εξοικον?μηση ανθρ?πινων π?ρων και μ?σων.

Σ?μφωνα με στοιχε?α που ε?χε παρουσι?σει στη Βουλ?, το δι?στημα Ιανουαρ?ου - Μαρτ?ου 2015 1.000 αστυνομικο?, 115 αυτοκ?νητα και 57 μοτοσικλ?τε? ε?χαν επιστρ?ψει στο κυν?γι του εγκλ?ματο?. Στο ?διο θ?μα ε?χε αναφερθε? λ?γο μετ? την αν?ληψη των καθηκ?ντων του και ο δι?δοχ?? του Ν?κο? Τ?σκα?. «Οι αστυνομικο? δεν ε?ναι ο?τε υπηρ?τε? ο?τε ορντιν?ντσε? κ?ποιων», ε?χε δηλ?σει στο Αθηνα?κ? Πρακτορε?ο Ειδ?σεων. Τι συμβα?νει στην πρ?ξη και το πρ?βλημα παραμ?νει, παρ?τι κατ? τα φαιν?μενα βρ?σκεται σταθερ? πρ?το στην ατζ?ντα τη? εκ?στοτε ηγεσ?α? του υπουργε?ου; Οσοι γνωρ?ζουν πρ?σωπα και πρ?γματα επισημα?νουν αφεν?? ?τι οι αστυνομικο? που διατ?σσονται να αποχωριστο?ν τη θαλπωρ? του γραφε?ου, με προσφυγ?? ? επιστρατε?οντα? φ?λου? και γνωστο?? «κ?βουν» τι? μεταθ?σει? του? και παραμ?νουν α?ρατοι, κ?τω απ? το ραντ?ρ τη? διο?κηση?. Σε ?λλε? περιπτ?σει?, τα σχ?δια ανατρ?πονται ?ταν μετ? μια ακτιβιστικ? ? ακ?μα περισσ?τερο μια τρομοκρατικ? εν?ργεια με στ?χο π.χ. ?ναν δικαστικ? ? το κτ?ριο μια? ξ?νη? διπλωματικ?? αποστολ??, η ηγεσ?α υποχρεο?ται να επαναξιολογ?σει του? στ?χου? και το επ?πεδο τη? απειλ??.

Απ? τι? πρ?τε? ημ?ρε? τη? υπουργ?α? του, ο Μιχ. Χρυσοχο?δη? –παλι?? γν?στη? του αντικειμ?νου– μετακ?νησε αστυνομικο?? απ? υπηρεσ?ε? γραφε?ου σε «μ?χιμε?» μον?δε?, ?πω? η Αμεση Δρ?ση. Οπω? ?χει αποδε?ξει το πρ?σφατο παρελθ?ν, ωστ?σο, θα χρειαστε? επιμον? και η εκπ?νηση εν?? ευρ?τερου σχεδ?ου ασφ?λεια? προκειμ?νου ο στ?χο? για εν?σχυση τη? αστυν?μευση? να μην καμφθε? απ? τι? δυν?μει? τη? αδρ?νεια?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ