Απ?στολο? Λακασ?? ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Αποσπ?ντα? αποσπασμ?νου?

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελπιδοφ?ρο? ε?ναι ο ενθουσιασμ?? αλλ? και η αποφασιστικ?τητα με την οπο?α η ν?α υπουργ?? Παιδε?α? Ν?κη Κεραμ?ω? διαβεβαι?νει του? συνομιλητ?? τη? ?τι ?δωσε εντολ? να γ?νουν οι ?κρω? απαρα?τητε? αποσπ?σει? εκπαιδευτικ?ν εκτ?? σχολε?ου, δηλαδ? σε διοικητικ?? υπηρεσ?ε? και σε φορε?? ?πω? μητροπ?λει?. Οι αποσπ?σει? γ?νονται με απ?φαση του υπουργο? Παιδε?α? χωρ?? μοριοδ?τηση και ανορθολογικ? τι? περισσ?τερε? φορ??, δηλαδ? ?χι με β?ση τι? αν?γκε? τη? υπηρεσ?α? αλλ? την εξυπηρ?τηση του πελατειακο? κρ?του?.

Σ?μφωνα με τα στοιχε?α τη? Πανελλ?νια? Ομοσπονδ?α? Συλλ?γων Υπουργε?ου Παιδε?α? (ΠΟΣΥΠ), το σχολικ? ?το? 2014-2015 (επ? υπουργ?α? Ανδρ?α Λοβ?ρδου) ?γιναν 2.200 αποσπ?σει? εκπαιδευτικ?ν σε υπηρεσ?ε? και φορε?? του ΥΠΠΕΘ. Ο αριθμ?? ?μεινε ο ?διο? το 2015-2016 (επ? υπουργ?α? Αριστε?δη Μπαλτ?), ?πεσε λ?γο σε 1.900 το 2016-2017 (επ? υπουργ?α? Ν?κου Φ?λη) και π?ρε π?λι ανοδικ? πορε?α το 2017-2018 (τον υπουργικ? θ?κο ε?χε αναλ?βει ο Κ?στα? Γαβρ?γλου) σε 2.000, εν? για το 2018-2019 ?γιναν 2.045 αποσπ?σει?. Και εν? υπ?ρχουν περ?που 3.000 εκπαιδευτικο? εκτ?? τ?ξη?, οι ομοσπονδ?ε? των εκπαιδευτικ?ν κ?θε φορ? περ? το τ?λο? τη? σχολικ?? χρονι?? μιλο?ν για τουλ?χιστον περ?που 5.000 κεν?? θ?σει? στι? δ?ο βαθμ?δε?.

Ετσι, καθ?? φα?νεται, η λεκτικ? πυγμ? τη? Ν?κη? Κεραμ?ω? μπορε? να υποστηριχθε? απ? ?να ισχυρ? πολιτικ? επιχε?ρημα: την ουσιαστικ? διαχε?ριση του εκπαιδευτικο? προσωπικο?. Ωστ?σο, ε?ναι δεδομ?νο ?τι η κ. Κεραμ?ω? θα συναντ?σει ισχυρ?? αντιδρ?σει? απ? κομματικο?? και συνδικαλιστικο?? μηχανισμο??.

Θυμ?μαι προ ολ?γων ετ?ν επ? ΣΥΡΙΖΑ, υψηλ?βαθμο στ?λεχο? του υπουργε?ου Παιδε?α? να μου περιγρ?φει τι? πι?σει? που δ?χθηκε η ηγεσ?α για να κ?νει αποσπ?σει? σε βουλευτικ? γραφε?α και κ?μματα. «Ο ?να? αποσπασμ?νο? ?χει κλε?σει 15ετ?α στο ?διο βουλευτικ? γραφε?ο, ο ?λλο? ε?ναι μαζ? με τη γυνα?κα του και π?? να ξεβολευτε?, ο τρ?το? αυτ?, ο τ?ταρτο? το ?λλο, ?λοι επικαλο?νται ?ναν –κατ’ εκε?νου?– σημαντικ? λ?γο», αν?φερε. Μ?λιστα, χαρακτ?ρισε ?λη αυτ? την κουλτο?ρα «διακομματικ? κλαψο?ρα», καταδεικν?οντα? την εναλλαγ? παλαιοκομματικ?ν πρακτικ?ν στην ελληνικ? πολιτικ? σκην?.

Η ν?α υπουργ?? Ν?κη Κεραμ?ω? παρουσι?ζεται πειστικ? για την πολιτικ? τη? συν?πεια. Η ?δια και, ευρ?τερα, η κυβ?ρνηση του Κυρι?κου Μητσοτ?κη ?χουν να κερδ?σουν το στο?χημα τη? αλλαγ?? σελ?δα?, αφ?νοντα? π?σω παλαιοκομματικο? τ?που πρακτικ??. Δι?τι, στην πρ?ξη επιβεβαι?νεται ο λ?γο?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ