Ξ?νια Κουναλ?κη ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Ατ?κε?, του?τ και φαιδρ?τητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π?σο αισι?δοξο? μπορε? να ε?ναι ο πλαν?τη? ?ταν ΗΠΑ και Βρεταν?α κυβερν?νται απ? δ?ο (τουλ?χιστον...) sui generis, οπαδο?? του απομονωτισμο?, εγνωσμ?νου? μισογ?νηδε?, προορισμ?νου? απ? τα ελιτ?στικα σχολε?α και πανεπιστ?μι? του? να δοξαστο?ν χωρ?? να κοπι?σουν; Ποιο ε?ναι το προφ?λ σ?γχρονου πολιτικο? που σκιαγραφε?ται στα μ?τια τη? ν?α? γενι??, ?ταν δ?ο κακομαθημ?να πλουσι?παιδα που, αφο? χρεοκ?πησαν την εταιρε?α του πατ?ρα του? ? τα ?καναν θ?λασσα στο υπουργε?ο που αν?λαβαν, αντ? να τιμωρηθο?ν με ισ?βιο εξοβελισμ? απ? την πολιτικ?, επιβραβε?ονται με τα αν?τατα αξι?ματα στι? χ?ρε? του?; Γιατ?; Γιατ? ?χουν πλ?κα, γιατ? ε?ναι διασκεδαστ??, γιατ? κατορθ?νουν με τον εξωφρενικ? χαρακτ?ρα του? να κ?νουν κ?πω? συναρπαστικ?τερη τη διεθν? πολιτικ? σκην?. Οι γκριμ?τσε?, τα σκ?νδαλα, το χιο?μορ(;), οι γκ?φε? και παρ?λληλα η ?παρσ? του? ε?ναι τα εργαλε?α με τα οπο?α καταφ?ρνουν ο Ντ?ναλντ Τραμπ και ο Μπ?ρι? Τζ?νσον να γοητε?σουν ?να κοιν? που διψ?ει για ατ?κε?, του?τ και φαιδρ?τητα.

Μετ? τον διανοο?μενο Μπαρ?κ Ομπ?μα, που δι?βαζε και συνομιλο?σε με τη Μ?ριλιν Ρ?μπινσον και ?κανε λογοτεχνικ? κριτικ? στον Τ.Σ. Ελιοτ, και την «γκρ?ζα» Τερ?ζα Μ?ι, που χ?ρευε αδ?ξια ΑΒΒΑ και το μ?νο ενδιαφ?ρον που ε?χε να επιδε?ξει ?ταν τα υποδ?ματ? τη?, οι Αμερικανο? και οι Βρετανο? πολ?τε? μοι?ζουν ?τοιμοι να θυσι?σουν τι? χ?ρε? του? στο ?νομα τη? προσωπικ?? του? ψυχαγωγ?α?.

Οχι, δεν ε?ναι ακριβ?? ?τσι. Η αλ?θεια ε?ναι κ?πω? πιο σ?νθετη. Η αν?δειξη των Τραμπ και Τζ?νσον ε?ναι απ?ρροια των εκλογικ?ν συστημ?των στι? δ?ο χ?ρε? – και των ατελει?ν του?. Ω? γνωστ?ν, ο Αμερικαν?? πρ?εδρο? ?χασε αριθμητικ? τη λα?κ? ψ?φο στι? εκλογ?? του 2016 απ? τη Χ?λαρι Κλ?ντον, παρ’ ?λα αυτ? εγκαταστ?θηκε στον Λευκ? Ο?κο, ελ?ω εκλεκτ?ρων. Και ο Βρεταν?? πρωθυπουργ?? αναδε?χθηκε στον θ?κο χ?ρη στο εσωκομματικ? δημοψ?φισμα, στο οπο?ο συμμετε?χε λιγ?τερο απ? το 1% των ψηφοφ?ρων στην πατρ?δα του – ?σα μ?λη των Τ?ρι? ε?χαν πληρ?σει τη συνδρομ? του? και ε?χαν δικα?ωμα ψ?φου, δηλαδ?.

Υπ?ρχει και κ?τι θετικ? στην υπ?θεση, π?ντω?. Μετ? την εκλογ? Τραμπ διαμορφ?θηκε στι? ΗΠΑ ?να ν?ο κ?μα ακτιβισμο? κατ? των διακρ?σεων και του ρατσισμο?, αλλ? και μια ?νθηση των ΜΜΕ ω? αντ?δραση στι? ψευδε?? ειδ?σει?, που βρ?καν εκφραστ? τον ?διο τον πρ?εδρο τη? χ?ρα?. Το ?διο αποτ?λεσμα θα ?χει λογικ? και η πρωθυπουργ?α Τζ?νσον στη Βρεταν?α.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ