Τασο?λα Επτακο?λη ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Βολοντ?μιρ Ζελ?νσκι: Ο κωμικ?? που πα?ρνει την πολιτικ? στα σοβαρ?

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωμικ?? ε?ναι αυτ?? που κ?νει αστε?α πρ?γματα. Καλ?? κωμικ?? ε?ναι αυτ?? που κ?νει τα πρ?γματα αστε?α. Για να μιλ?σουμε με ?ρου? πολιτικ??: ο ν?ο? πρωθυπουργ?? τη? Βρεταν?α?, Μπ?ρι? Τζ?νσον, αν και συχν? επιδι?κει τον γ?λωτα, πιθαν?τατα θα ?ταν κακ?? κωμικ??: πρ?τον γιατ? ελ?χιστοι θα γελο?σαν με τι? χοντροκοπι?? του και δε?τερον γιατ? δεν δε?χνει να γνωρ?ζει ?τι κ?ποια στιγμ? τα αστε?α πρ?πει να τελει?νουν και οι συνθ?κε? απαιτο?ν σοβαρ?τητα.

Στον αντ?ποδα, ο Ουκραν?? πρ?εδρο? Βολοντ?μιρ Ζελ?νσκι ?ταν καλ?? κωμικ??, ?σο ασκο?σε το επ?γγελμα του ηθοποιο?. Το αποδεικν?ει η επιτυχ?α των τηλεοπτικ?ν προγραμμ?των στα οπο?α πρωταγωνιστο?σε και των παραστ?σεων που ?δινε μαζ? με την ομ?δα του «Κβαρτ?λ 95». Μ?λλον ε?ναι και καλ?? πολιτικ??. Αυτ? τουλ?χιστον πιστε?ουν οι συμπατρι?τε? του, που εξασφ?λισαν στο κ?μμα του απ?λυτη πλειοψηφ?α στι? πρ?σφατε? βουλευτικ?? εκλογ??.

Ο 41χρονο? Ζελ?νσκι δεν αντιμετωπ?ζει τη διακυβ?ρνηση τη? χ?ρα? του ω? κωμωδ?α. Κυρ?ω?, δεν θ?λει να την κ?νει να μοι?ζει με θρ?λερ. Εχει δρομολογ?σει μεταρρυθμ?σει? σε ?λου? του? τομε??: την α?ξηση τη? ψηφιοπο?ηση? τη? λειτουργ?α? του κρ?του? (για τη με?ωση τη? διαφθορ??), τον εξορθολογισμ? του δημ?σιου τομ?α και την ?ρση τη? ασυλ?α? των βουλευτ?ν, μεταξ? ?λλων.

Επαναλαμβ?νει ?τι η πορε?α τη? Ουκραν?α? προ? το ΝΑΤΟ αποτελε? το «κλειδ?» τη? ασφ?λει?? τη?. Ε?ναι διατεθειμ?νο? να καθ?σει στο τραπ?ζι του διαλ?γου με τον Ρ?σο πρ?εδρο Βλαντιμ?ρ Πο?τιν, ?στε να αποκλιμακωθε? η ?νταση γ?ρω απ? την Αζοφικ? Θ?λασσα. «Ε?μαι ?τοιμο? να βρω σημε?α συμβιβασμο? με τον “καραφλ? δι?βολο”, για να μη μετρ?σουμε ο?τε ?να θ?μα ακ?μα.

Α? β?λουν οι Ρ?σοι του? δικο?? του? ?ρου?, α? συμπληρ?σουμε εμε?? του? δικο?? μα? – κ?που θα βρο?με μια ?κρη», δ?λωσε σε συν?ντευξ? του.

Ο πατ?ρα? του ?ταν καθηγητ?? Πληροφορικ?? και Κυβερνητικ?? και η μητ?ρα του μηχανικ??. Εχει εβρα?κ?? ρ?ζε?. Ε?ναι πτυχιο?χο? τη? Νομικ??. Με τη σ?ζυγ? του γνωρ?ζονται απ? παιδι?. Η προεκλογικ? εκστρατε?α του πραγματοποι?θηκε κυρ?ω? μ?σω Instagram. Οδηγε? ο ?διο? το αυτοκ?νητ? του, ?να Tesla. Ηθελε να κυκλοφορε? με το ποδ?λατ? του, αλλ? δεν του επετρ?πη για λ?γου? ασφαλε?α?. Ματα?ωσε του? φετινο?? εορτασμο?? για την Ημ?ρα τη? Ανεξαρτησ?α? (24 Αυγο?στου)· τα χρ?ματα που θα δαπανο?νταν θα δοθο?ν ω? επ?δομα στου? Ουκρανο?? στρατι?τε?. Z?τησε να απομακρυνθο?ν τα πορτρ?τα του απ? τι? δημ?σιε? υπηρεσ?ε?. «Τοποθετ?στε καλ?τερα φωτογραφ?ε? των παιδι?ν σα?, για να τα βλ?πετε κ?θε φορ? που πρ?κειται να π?ρετε μια απ?φαση», παρ?τρυνε του? κρατικο?? λειτουργο??...

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ