Αριστοτελ?α Πελ?νη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

Το Κονκλ?βιο (25/07/19)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δε?ξε μου π?? πα?ρνει? αυτ? το ?φο?.

Συνεπε?? και καθυστερημ?νοι

Στι? 8 ακριβ?? ?φθασε ο Κυρι?κο? Μητσοτ?κη? χθε? το βρ?δυ στο Προεδρικ? για την καθιερωμ?νη δεξ?ωση για την επ?τειο Αποκατ?σταση? τη? Δημοκρατ?α?. Σημει?νω ?τι μεταξ? του πρωθυπουργο? και του Αλ?ξη Τσ?πρα παρεμβαλλ?ταν ο πρ?εδρο? τη? Βουλ?? Κ?στα? Τασο?λα?. Οπω? και ?τι ο Προκ?πη? Παυλ?πουλο? στο μ?νυμ? του ?κανε ιδια?τερη μνε?α στι? κ?λπε? που απ?δειξαν ?τι «το φασιστικ? και ναζιστικ? μ?ρφωμα» δεν ?χει καμ?α θ?ση στη Βουλ?.

Την ?ρα που μιλο?σε ο Πρ?εδρο? τη? Δημοκρατ?α? –με καθυστ?ρηση δηλαδ?– εμφαν?στηκε ο Γι?ργο? Καμ?νη? και λ?γο αργ?τερα ο Γι?ργο? Κατρο?γκαλο?. Ο τελευτα?ο? ε?χε αρκετ? ?ρα πηγαδ?κι με τον Τρ?φωνα Αλεξι?δη.

Πηγαδ?κια

Τα πηγαδ?κια πολλ? στου? κ?που? του Προεδρικο?, ?που ?δωσαν το «παρ?ν» τ?σο ο υπουργ?? Επικρατε?α? Γι?ργο? Γεραπετρ?τη?, αλλ? και πολλο? υπουργο? τη? κυβ?ρνηση?. Στι? κυβερνητικ?? τ?ξει?, π?ντω?, δεν αποτελε? μυστικ? ?τι ?λοι περιμ?νουν τη μαγικ? μ?ρα: Το Σ?ββατο τη? 10η? Αυγο?στου, ?ταν θα κλε?σει η Βουλ? και περιμ?νουν –υπουργο? και βουλευτ??– να π?νε διακοπ?? για μια εβδομ?δα.

Αρωμα Παναμ?

Παρ?ν με το γνωστ? χαλαρ? ?φο? ο Αλ?κο? Φλαμπουρ?ρη?, αλλ? και ο Βασ?λη? Βασιλικ??. Ο τελευτα?ο? ?κανε εντ?πωση με το μπεζ λευκ? κοστο?μι, το καπ?λο και την π?πα του. Κ?ποιοι ψιθ?ριζαν κ?τι για τον ρ?φτη του Παναμ?. Σημει?νω ακ?μα ?τι ξεχ?ρισαν –και λ?γω ?ψου?– ο Βασ?λη? Κικ?λια? και ο Ν?κο? Παπανδρ?ου.

Τ?λο? εποχ??

Ε?χε μια α?σθηση τ?λου? εποχ?? η χθεσιν? συνεδρ?αση του Κολλεγ?ου των Επιτρ?πων του Ζαν-Κλοντ Γιο?νκερ στι? Βρυξ?λλε?. Για ?λλου? γλυκι? και για ?λλου? πικρ?, καθ?? ?ταν η τελευτα?α συνεδρ?αση για το καλοκα?ρι. Για την ακρ?βεια, ?ταν θα ξανασυνεδρι?σει το Κολλ?γιο των Επιτρ?πων, τον Σεπτ?μβριο, οι περισσ?τεροι θα βρ?σκονται ?δη στην… π?ρτα, αφο? θα ξεκινο?ν οι ακρο?σει? των ν?ων επιτρ?πων και τα χαρτοφυλ?κια θα ?χουν διανεμηθε?.

Το «κτ?νο?» αποχωρε?

Τ?λο? εποχ?? ?σον τ?λο? βασιλε?α? για κ?ποιου?. Οπω? για τον Μ?ρτιν Σελμ?ιερ, τον διευθυντ? του γραφε?ου του Ζαν-Κλοντ Γιο?νκερ που κινο?σε τα ν?ματα στι? Βρυξ?λλε?, εξο? και ε?ναι γνωστ?? ω? «το κτ?νο?». Πιο πρ?σφατα προκ?λεσε γενικ?τερη κατακραυγ? το γεγον?? ?τι τοποθετ?θηκε στη θ?ση του γενικο? διευθυντ? τη? Κομισι?ν. Οχι για πολ?, ?πω? αποδε?χθηκε… Το αναφ?ρω δι?τι η ε?δηση απ? το τελευτα?ο Κολλ?γιο ?ταν ?τι ο Σελμ?ιερ θα τεθε? στη δι?θεση τη? Επιτροπ?? μ?χρι την 1η Νοεμβρ?ου. Κατ?πιν θα τοποθετηθε? επικεφαλ?? τη? Αντιπροσωπε?α? τη? Κομισι?ν στη… Βι?ννη (κ?τι σαν Μαρκοπουλι?τη? Βι?ννη? δηλαδ?).

Συστημικ? εκδ?κηση

Μην ψ?χνετε κ?ποια κρυφ? ατζ?ντα ? μεγ?λα νο?ματα π?σω απ? την τοποθ?τηση του Γερμανο? σε αυτ? τη θ?ση. Ακο?ω ?τι ουδε?? αμφισβητο?σε τι? ικαν?τητε? και τον ευρωπα?σμ? του «κτ?νου?». Ομω?, ο τρ?πο? με τον οπο?ο κιν?θηκε –τσαλαπατ?ντα? δι?φορου?– εν?χλησε. Με απλ? λ?για, το σ?στημα εκδικ?θηκε και ε?ναι σαφ?? ?τι η τοποθ?τησ? του στη Βι?ννη ε?ναι το μ?νυμα του ν?ου συστ?ματο? για τι? αποστ?σει? ασφαλε?α? που τηρε? απ? τον Σελμ?ιερ. Π?ντω?, για να ’μαστε δ?καιοι, ο Γερμαν?? ?ταν ευθ?? και δ?καιο? στα τη? ελληνικ?? κρ?ση?, γεγον?? που σημει?νω ?τι καταγρ?φεται και στην «Τελευτα?α μπλ?φα» των Ελ. Βαρβιτσι?τη και Β. Δενδρινο?.

Κοντρ?στ

Σε απ?λυτο κοντρ?στ συναισθημ?των ο ?τερο? ισχυρ?? κρ?κο? τη? αλυσ?δα? Γιο?νκερ, το δικ? μα? «κτ?νο?», κατ? κ?σμον Μαργαρ?τη? Σχοιν??. Αυτ?? μου λ?νε ?τι αποχ?ρησε χαμογελαστ?? και καμαρωτ?? απ? το Κολλ?γιο και περν?ει στην… απομ?νωση για να προετοιμαστε? για τα του Σεπτεμβρ?ου. Με την ευκαιρ?α, να σα? πω ?τι η πρ?ταση τη? κυβ?ρνηση? για τον Σχοιν? ?φτασε και εγγρ?φω? στην Ο?ρσουλα φον ντερ Λ?ιεν. Η τελικ? προθεσμ?α για τι? προτ?σει? λ?γει στι? 26 Αυγο?στου.

Παρ?λυση τ?λο?

Συν?ντηση με τον Τ?κη Θεοδωρικ?κο και τον Θε?δωρο Λιβ?νιο ε?χε χθε? ο Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?. Λογικ?, αφο? το νομοσχ?διο-ομπρ?λα του υπουργε?ου Εσωτερικ?ν που αναμ?νεται να κατατεθε? τη Δευτ?ρα ?χει πολλ?? και ενδιαφ?ρουσε? διατ?ξει?. Στ?κομαι σε αυτ?? που αφορο?ν την προσπ?θεια να μην παραλ?σουν οι δ?μοι λ?γω απλ?? αναλογικ??, με ιδια?τερα δημιουργικο?? τρ?που?. Οπω?, α? πο?με, την εν?σχυση των οικονομικ?ν επιτροπ?ν με αρμοδι?τητε?, αλλ? και εργαλε?α ?στε οι δ?μαρχοι να ?χουν την πλειοψηφ?α σε αυτ??. Ακ?μη, πληροφορο?μαι ?τι συμπεριλαμβ?νονται διατ?ξει? που προμοτ?ρουν τη σ?μπραξη και τη συνεργασ?α των δημοτικ?ν παρατ?ξεων. Με την προ?π?θεση, β?βαια, ?τι μ?σα σε αυτ?? συμπεριλαμβ?νεται και η παρ?ταξη του εκ?στοτε δημ?ρχου, προφαν?? για να μην συμπρ?ττουν ?λοι ει? β?ρο? του.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ