?γγελο? Στ?γκο? ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ

Επιβ?λλεται η ενοπο?ηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν ε?ναι ν?ο το ?ραμα ενοπο?ηση? των κτιρ?ων και του περιβ?λλοντο? χ?ρου του Αρχαιολογικο? Μουσε?ου και του Πολυτεχνε?ου στην οδ? Πατησ?ων. Πολλο? και δι?φοροι, πρωθυπουργο?, δ?μαρχοι, ειδικο? επιστ?μονε?, δημοσιογρ?φοι, ?χουν ταχθε? απ? χρ?νια υπ?ρ τη? δημιουργ?α? και τη? υλοπο?ηση? εν?? σχεδ?ου προ? αυτ? την κατε?θυνση. Απ?λυτα λογικ?, ?ταν το Αρχαιολογικ? Μουσε?ο –το κορυφα?ο στον κ?σμο ?σον αφορ? την κλασικ? Ελλ?δα–, ασφυκτι?, το Πολυτεχνε?ο δεν εξυπηρετε? πλ?ον του? σπουδαστ?? του, καθ?? οι σχολ?? ?χουν μετακομ?σει –πλην Αρχιτεκτονικ??– και τ?ρα χρησιμε?ει περισσ?τερο ω? ?ντρο μπαχαλ?κηδων, και ο μεταξ? του? χ?ρο? μπορε? αντικειμενικ? να αξιοποιηθε? με στοιχει?δη αν?πλαση σαν ?να? πολιτιστικ?? π?λο? τη? πρωτε?ουσα?. Παρ?λληλα, η υλοπο?ηση εν?? τ?τοιου σχεδ?ου θα συμβ?λει στην επιστροφ? των Εξαρχε?ων στην κανονικ?τητα.

Ο Κυρ. Μητσοτ?κη? ?δειξε αποφασισμ?νο? να προχωρ?σει και γι’ αυτ? περι?λαβε το συγκεκριμ?νο σχ?διο στι? προγραμματικ?? δηλ?σει? τη? κυβ?ρνηση?, οπ?τε η υπουργ?? Πολιτισμο? Λ?να Μενδ?νη ?κανε σχετικ?? δηλ?σει?. Δεν λογ?ριασαν, ?μω?, ?τι στο Πολυτεχνε?ο ?χουν ακ?μη τα γραφε?α του? οι καθηγητ?? τη? Αρχιτεκτονικ??, ?πω? και ?τι οι περισσ?τεροι απ? του? ?λλου? συναδ?λφου? του? θα προτιμο?σαν να βολευτο?ν εκε?, αντ? να τρ?χουν στα κτ?ρια στου Ζωγρ?φου. Ολοι αυτο?, λοιπ?ν, μαζε?τηκαν για να εκφρ?σουν την ιερ? αγαν?κτησ? του? που η πολιτικ? ηγεσ?α τη? χ?ρα? προχωρε? σε ?να τ?τοιο σχ?διο χωρ?? να του? λ?βει υπ?ψη. Και, για ?λλη μια φορ?, η πολιτικ? ηγεσ?α ?βαλε ?πισθεν και προσπ?θησε να καταπρα?νει μια μικρ? συντεχν?α, διαβεβαι?νοντα? ?τι δεν θα του? κουν?σει κανε??...

Να δεχθο?με ?τι ?σω? η κυβ?ρνηση δεν χειρ?στηκε σωστ? το θ?μα και αιφνιδ?ασε τη διο?κηση του ΕΜΠ, αν και πολ? αμφ?βολο, σ?μφωνα με αξι?πιστε? πληροφορ?ε?. Ε?ναι ?μω? αδιαν?ητο ?τι ?να ?ργο αν?δειξη? του πλο?του του Αρχαιολογικο? Μουσε?ου, αν?πλαση? τη? περιοχ??, αναν?ωση? τη? χρησιμ?τητα? του ?ρημου πια Πολυτεχνε?ου σε διαφορετικ? ρ?λο και αν?σχεση? τη? καταστρεπτικ?? δραστηρι?τητα? μπαχαλ?κηδων και ?λλων μπορε? να μην υλοποιηθε? επειδ? θα ξεβολευτο?ν μερικο? καθηγητ??. Επιτ?λου?, δεν ε?ναι δυνατ?ν να μην προχωρ?ει τ?ποτα σε αυτ?ν τον τ?πο επειδ? π?τε φ?ρνει αντιρρ?σει? το ΚΚΕ (περ?πτωση Μακρον?σου και εγκατ?σταση? αιολικ?ν γεννητρι?ν), π?τε αντιδρ? μια δρ?κα καθηγητ?ν (περ?πτωση ΕΜΠ) και π?τε τοπικ?? κοινων?ε? (περ?πτωση Κερατ?α? και αλλο?) καταφε?γουν στον ανταρτοπ?λεμο.

Αν ?ντω? η κυβ?ρνηση θορυβ?θηκε απ? την αντ?δραση των καθηγητ?ν και ?σπευσε να του? καθησυχ?σει μ?σω του κ. Γεραπετρ?τη, κακ?? ?πραξε. Και κακ?? επ?ση? η Λ?να Μενδ?νη φρ?ντισε να δηλ?σει ?τι «το ΕΜΠ και η Αρχιτεκτονικ? παραμ?νουν στου? χ?ρου? του?». Και δικαιο?ται να αναρωτηθε? κανε??, παρατηρ?ντα? την αισθητικ? κακοπο?ηση τη? Αθ?να?, πο? υπ?ρχει αυτ? η παραγωγ? και γιατ? πρ?πει να παραμ?νει στο κ?ντρο τη? π?λη? η Αρχιτεκτονικ? για να το κ?νει. Σε κ?θε περ?πτωση, π?ντω?, το κρ?το? μπορε? να βρει κτ?ριο στο κ?ντρο για να βολ?ψει του? καθηγητ??.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ