Π?σχο? Μανδραβ?λη? ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

True news στα social media

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: AΠOΓPAΦEΣ

Τα τελευτα?α χρ?νια γ?νεται μεγ?λο? θ?ρυβο? για ψε?τικε? ειδ?σει? στα κοινωνικ? δ?κτυα. Δικα?ω?. Αν και τα fake news προ?π?ρχαν του Διαδικτ?ου (ποιο? δεν θυμ?ται την τ?χα μου  δ?λωση του Χ?νρι Κ?σινγκερ ?τι θα πλ?ξει τον ελληνισμ?, καταστρ?φοντα? τη γλ?σσα και τον πολιτισμ? μα?;) η ηλεκτρονικ? τεχνολογ?α τα ?κανε πιο προσιτ?, σε πιο πολλο??, σε μικρ?τερο χρ?νο. Με ?λλα λ?για, η ν?α τεχνολογ?α Διαδικτ?ου δεν δημιο?ργησε ν?ε? τ?σει? στην ενημ?ρωση. Απλ?? εν?σχυσε παλαι?τερε?.

Οι ηλ?θιοι ?/και οι κακ?βουλοι ε?ναι πολλο? στον κ?σμο και συνεπ?? υπ?ρχει υπερπαραγωγ? fake news. Δεν ε?ναι εμφαν?? η αντ?στροφη τ?ση, δηλαδ? τη? καταπολ?μηση? των ψευδ?ν ειδ?σεων. Για παρ?δειγμα ?γινε μ?γα θ?μα η δ?θεν πρ?θεση τη? κυβ?ρνηση? να δ?σει «το επ?δομα γ?ννηση? σε γυνα?κε? κ?τω των 30 ετ?ν». Γρ?φτηκαν ακ?μη και σεξιστικ? σχ?λια κατ? τη? υφυπουργο? Κοινωνικ?ν Ασφαλ?σεων κ. Δ?μνα? Μιχαηλ?δου, που το εξ?γγειλε στη Βουλ?. Ομω? ο κ. Αρ?στο? Δοξι?δη? ?κουσε την ομιλ?α και μ?σα απ? τα social media αποκατ?στησε την αλ?θεια που διαστρεβλ?θηκε στο ?διο Μ?σο: «Τ?σο δ?σκολο ε?ναι να εξακριβ?σει κ?ποιο? τι ε?πε η υφυπουργ?? πριν την κρ?νει; Ε?πε: “Καθιερ?νουμε επ?δομα 2.000 ευρ? για κ?θε παιδ? που γεννι?ται στην Ελλ?δα”. Δεν ε?πε για ηλικ?α μητ?ρα?, ο?τε για εθνικ?τητα. Και λ?γο αργ?τερα: “Εξετ?ζουμε τη δυνατ?τητα χορ?γηση? *πρ?σθετων* κιν?τρων για νεαρ?τερε? οικογ?νειε?, αυτ?? ?που η γυνα?κα τεκνοποιε? πριν τα 30 τη? χρ?νια”. Με αιτιολογ?α ?τι αν γενν?σει? το πρ?το παιδ? νωρ??, ε?ναι πιθαν?τερο να κ?νει? και δε?τερο. Αυτ? που ε?πε να κρ?νετε, ?χι αυτ? που φανταστ?κατε» (Facebook 23.7.2019).

Ο αρχισυντ?κτη? των «Ελληνικ?ν Hoaxes» κ. Δημ?τρη? Αλικ?κο? πρ?σθεσε μια ακ?μη πτυχ?: «Η πρ?ταση που μελετ? το υπουργε?ο Εργασ?α? για τα “πρ?σθετα κ?νητρα στι? γυνα?κε? που τεκνοποιο?ν σε ηλικ?α κ?τω των 30 ετ?ν” ΔΕΝ αν?κει στην υφυπουργ? Δ?μνα Μιχαηλ?δου, αλλ? βασ?ζεται σε μ?α απ? τι? προτ?σει? τη? διαΝΕΟσι? που τα τελευτα?α χρ?νια μελετ? το δημογραφικ? πρ?βλημα τη? Ελλ?δα?. (...) Εντ?σσεται σε μια δ?σμη προτ?σεων, απ? την Ερευνα (δημοσιε?θηκε τον Ιανου?ριο του 2019) “Η χαμηλ? γονιμ?τητα στην Ελλ?δα, δημογραφικ? κρ?ση και πολιτικ?? εν?σχυση? τη? οικογ?νεια?” που εκπον?θηκε απ? ομ?δα ερευνητ?ν του ΕΚΚΕ (Εθνικ? Κ?ντρο Κοινωνικ?ν Ερευν?ν), με συντονιστ? και επιστημονικ? υπε?θυνο τον διευθυντ? ερευν?ν του ΕΚΚΕ Διον?ση Μπαλο?ρδο» (Facebook 23.7.2019).

Υπ?ρχει πρ?βλημα με τα fake news σε ολ?κληρο τον κ?σμο, αλλ? αυτ? δεν οφε?λεται στη φ?ση των ν?ων Μ?σων. Πρωτ?στω? οφε?λεται στην παλι? τ?χνη τη? διαστρ?βλωση? που ο ΣΥΡΙΖΑ ?χει κ?νει κ?σκινο. Εξ?λλου το ψε?δο? περ? επιδ?ματο? τεκνοποι?α? πριν τα 30, δημοσιε?τηκε και σε παλι? (και παλι?τερα καλ?) ?ντυπα με τον τ?τλο «Εχετε κ?νει παιδ? ? ε?στε τ?ποτα γεροντοκ?ρε?;» («Αυγ?» 24.7.2019).

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ