Τ?κη? Θεοδωρ?πουλο? ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οι τεμπ?ληδε? τη? δημοκρατ?α?

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΔIAΓΩNIΩΣ

H Ν?α Υ?ρκη ?χει ουρανοξ?στε?. Δεν ?χει ?μω? μελτ?μια. Το ?διο ισχ?ει και για τη Φρανκφο?ρτη. Απ?δειξη ?τι το μελτ?μι φ?εται μ?νον ?που δεν το εμποδ?ζουν οι ουρανοξ?στε?. Θα μου πε?τε ?τι το μελτ?μι δεν ε?ναι φυτ? για να φ?εται. Δεν ?χει καμ?α απολ?τω? σημασ?α. Και το περ?φημο δ?σο? του Ελληνικο? δεν φυ?ταν, ?μω? ?ταν δ?σο?. Αν και το μελτ?μι μ?λλον εντ?σσεται στην προστασ?α τη? αρχαιολογικ?? φυσιογνωμ?α? του πρ?ην αεροδρομ?ου. Το μελτ?μι ε?ναι λ?ξη τουρκικ?. Η ελληνικ? λ?ξη ε?ναι η «ετησ?α», οι «ετ?σιε? πνο??», που αναφ?ρει ο Ηρ?δοτο?, που γεννιο?νται στα δ?ση τη? Κριμα?α? και διασχ?ζοντα? τον Ελλ?σποντο ξεχ?νονται στο Αιγα?ο. Λ?γω τη? σχ?ση? του με τα δ?ση τη? Κριμα?α?, το μελτ?μι μπορε? να θεωρηθε? και μ?ρο? τη? χλωρ?δα? του Ελληνικο?; Συμφων?. Το παρατρ?βηξα. Αυτ? ?μω? που σα? φα?νεται τραβηγμ?νο ο κ. Βελ?πουλο? το θεωρε? απολ?τω? λογικ?. Αυτ? βρ?κε, αυτ? π?ταξε. Σιγ? μην καθ?ταν να ψ?ξει σοβαρ?τερο επιχε?ρημα για να υπερασπιστε? τι? αντιρρ?σει? του για το ?ργο του Ελληνικο?. Αν θ?λει? να τελει?νει γρ?γορα η δουλει? σου, καλ?τερα να την αναθ?σει? σε ?ναν τεμπ?λη. Θα βιαστε? να ξεμπερδε?ει.

Η πολιτικ? του λα?κισμο? ?χει αυτ? το πλεον?κτημα. Δεν χρει?ζεται να κοπι?σει? για να τη στηρ?ξει?. Αρκε? να σου πουν ?τι πι?νει? πουλι? στον α?ρα και να την ?χει? στ?σει στο κατ?λληλο π?ρασμα. Περν?ει μια «δημιουργικ? ασ?φεια», α? πο?με, την αρπ?ζει? και την ξεπουπουλι?ζει?. «Κ?τω τα χ?ρια απ? το ?συλο, το ?συλο αν?κει σε ?λον τον λα?», φ?ναζε προχθ?? ευ?ριθμο δε?γμα του «λαο?» στου? δρ?μου? τη? Αθ?να?. Ρυθμ?? μακρ?συρτο?, επαναλαμβαν?μενο? σε τακτ? διαστ?ματα. Σαν να τον βαριο?νταν και οι ?διοι. Και γιατ? να μην τον ?χουν βαρεθε?; Π?σα χρ?νια τ?ρα επαναλαμβ?νουν τα ?δια και τα ?δια; Οπου η δεκαετ?α του εβδομ?ντα συναντ?ει το 2019. Συνθ?ματα και αιτ?ματα που βγα?νουν απ? τη μηχαν? του χρ?νου. Τ?σε? δεκαετ?ε? τ?ρα δεν ?χουν κ?νει τον κ?πο να επινο?σουν ?να καινο?ργιο σ?νθημα, να φρεσκ?ρουν λ?γο την πρ?ζα του?.

Ο λα?κισμ?? ε?ναι για του? τεμπ?ληδε? τη? δημοκρατ?α?. Ο Μπ?ρι? Τζ?νσον δεν μπορε? να περιγρ?ψει π?? θα ε?ναι η χ?ρα του μετ? την ?τακτη ?ξοδ? τη? απ? την Ευρωπα?κ? Ενωση. Α? βγο?με και μετ? βλ?πουμε. Σα? θυμ?ζει κ?τι; Ευτυχ??, η Ελλ?δα ε?ναι μικρ?. Οταν οι δικο? μα?, το 2015, ανακ?λυψαν το μ?γεθο? του κ?σμου γ?ρω του?, φοβ?θηκαν και υποκλ?θηκαν. Μ?χρι τ?τε δεν το ?ξεραν; Μα, εδ? ο τ?ω? πρωθυπουργ?? δεν ε?χε καν μ?θει αγγλικ?. Και π?γαινε στι? συναντ?σει? κορυφ?? χωρ?? καν ?να χαρτ? στα χ?ρια του, για να ξ?ρει τι θα πει. Βαρι?ταν την προετοιμασ?α. Ο λα?κισμ?? στηρ?ζεται στον μ?θο του τεμπ?λη Ελληνα, που επιβι?νει με την ανεμελι? του. Ο λα?κισμ?? περιφρονε? τον λα? που υποτ?θεται πω? αγκαλι?ζει.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ