Κωστ?? Φαφο?τη? ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ

Πολιτικ?? πολιτισμ?? και αντιπολ?τευση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΣΧΟΛΙΟ

Ο πολιτικ?? πολιτισμ??, που χαρακτ?ρισε την παρ?δοση τη? εξουσ?α? απ? την απελθο?σα στη ν?α κυβ?ρνηση και τη συζ?τηση επ? των προγραμματικ?ν δηλ?σεων, ε?ναι ευπρ?σδεκτο?. Πολ? περισσ?τερο που ?ρχεται ?στερα απ? μια μακρ? προεκλογικ? περ?οδο με εντ?σει? και μια τετραετ? διακυβ?ρνηση απ? τον ΣΥΡΙΖΑ, που στηρ?χθηκε στην π?λωση και στη με κ?θε τρ?πο διαβολ? των αντιπ?λων του και γενικ?τερα ?σων διαφωνο?σαν μαζ? του. Ωστ?σο, σε καμ?α περ?πτωση δεν αποτελε? προ?γγελο για το πολιτικ? κλ?μα που θα ακολουθ?σει απ? τον Σεπτ?μβριο και μετ?.

Σε μια κοινοβουλευτικ? δημοκρατ?α, ?που ο πολιτικ?? πολιτισμ?? θα ?πρεπε να ε?ναι αυτον?ητο?, εξ?σου σημαντικ?? με τον ρ?λο τη? κυβ?ρνηση? ε?ναι και ο ρ?λο? τη? αξιωματικ?? αντιπολ?τευση?. Η κυβ?ρνηση Μητσοτ?κη, απ? την πρ?τη στιγμ? που αν?λαβε, ?χει κ?νει σαφ?? το στ?γμα τη? ?τι δεν θα επιδι?ξει την π?λωση. Αντιθ?τω?, αυτ? που παραμ?νει σχετικ? ασαφ?? ε?ναι οι διαθ?σει? του ΣΥΡΙΖΑ.

Παρ? τον θεσμικ? τρ?πο με τον οπο?ο συμπεριφ?ρθηκε ο κ. Τσ?πρα? μετ? την εκλογικ? ?ττα του, τα πρ?τα δε?γματα που εκπ?μπει η Κουμουνδο?ρου κινο?νται προ? διαφορετικ? κατε?θυνση. Οι απειλ?? ?τι «θα βγο?με στου? δρ?μου?» προ?δε?ζουν για ?ξυνση. Ο τρ?πο? που αντ?δρασαν οι βουλευτ?? τη? αξιωματικ?? αντιπολ?τευση? στο θ?μα τη? ?ρση? τη? ασυλ?α? του κ. Πα?λου Πολ?κη δε?χνει ?τι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχ?ζει να αντιμετωπ?ζει του? θεσμο?? με μοναδικ? κριτ?ριο το κομματικ? του συμφ?ρον. Ο ισχυρισμ?? ?τι η κατ?ργηση τη? Νομικ?? Πατρ?ν αποτελε? τιμωρ?α για την Αχα?α, επειδ? «τ?λμησε» να βγ?λει πρ?το τον ΣΥΡΙΖΑ στι? εκλογ??, υποδεικν?ει ?τι κριτ?ριο παραμ?νει ο λα?κισμ?? και ?χι ?να συγκεκριμ?νο πολιτικ? σχ?διο.

Η ηγεσ?α του ΣΥΡΙΖΑ φα?νεται να κλ?νει προ? την επιλογ? τη? μετωπικ?? αντιπολ?τευση? – που ε?ναι διαφορετικ? πρ?γμα απ? την υπε?θυνη και αυστηρ? αντιπολ?τευση, η οπο?α υποχρε?νει και την εκ?στοτε κυβ?ρνηση να πολιτε?εται με μεγαλ?τερη ευθ?νη. Επιπλ?ον, ε?ναι και η ε?κολη λ?ση, γιατ? δεν απαιτε? καν?να ειδικ? σχεδιασμ?, ο?τε ιδια?τερε? γν?σει? ? κ?πο. Ωστ?σο στον κ. Τσ?πρα θα ?πρεπε να ε?χε γ?νει μ?θημα η δειν? ?ττα που υπ?στη τ?σο στι? ευρωεκλογ?? ?σο και στι? εκλογ??. Η π?λωση και η ?ξυνση, που ?ταν τα χαρακτηριστικ? τη? διακυβ?ρνησ?? του, αποδε?χθηκαν ?τι δεν ?ταν αρκετ? για να τον διατηρ?σουν στην εξουσ?α. Αντιθ?τω?, συν?βαλαν –και αυτ?– στο να φτ?σει η διαφορ? με τη Ν?α Δημοκρατ?α στι? οκτ? μον?δε?.

?ντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ